Hotărârea nr. 457/2016

Hotărârea 457/2016 - Însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 71A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 71A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 71A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 314146/45/18.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 7IA;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 7IA, identificate astfel:

 • - imobil-teren intravilan în str. Plopilor nr. 65-67, cu nr. cadastral 252309, în suprafață de 881 mp. și imobil P+El+M, pe fundații beton, zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, compus din: Parter: trei ateliere auto, adăpost protecție civilă, vestiar, birou, scară exterioară; Etaj: terasă închisă, două bucătării, două sufragerii, două băi, o cameră, două balcoane, terasă închisă; Mansardă: trei camere, două holuri, două grupuri sociale, trei logii, pod, înscris în C.F. nr. 252309 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, alipire și construire, dobândit prin construire, cota actuală 4729/5000 în favoarea lui Gherman Adrian-Vasile și soția Gherman Mirela și drept de proprietate cu titlu de cumpărare, dobândit prin convenție, cota actuală 271/5000, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.;

 • - imobil-teren intravilan în str. Plopilor nr. 69, cu nr. cadastral 250978. în suprafață de 377 mp., înscris în CF nr. 250978, cu drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin convenție, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.;

 • - imobil-teren intravilan în str. Plopilor nr. 71, cu nr. cadastral 256170, în suprafață de 314 mp., înscris în CF nr. 256170, cu drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin convenție, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.;

 • - imobil-teren intravilan în str. Plopilor nr. 7IA, cu nr. cadastral 279175, în suprafață de 51 mp., înscris în CF nr. 279175 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate dobândit prin hotărâre judecătorească, în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și drept de concesiune pe o durată de 49 de ani, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin (1) va rezulta un singur corp cadastral, compus din: teren intravilan în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 65-67-69-71-71 A, în suprafață de 1623 mp. și imobil P+El+M, pe fundații beton, zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, compus din: Parter: trei ateliere auto, adăpost protecție civilă, vestiar, birou, scară exterioară; Etaj: terasă închisă, două bucătării, două sufragerii, două băi, o cameră, două balcoane, terasă închisă; Mansardă: trei camere, două holuri, două grupuri sociale, trei logii, pod, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, cu drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, alipire și construire, dobândit prin construire, cota actuală 833/1623 în favoarea lui Gherman Adrian-Vasile și soția Gherman Mirela, drept de proprietate cu titlu de cumpărare și alipire, dobândit prin convenție, cota actuală 739/1623, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. și drept de proprietate, dobândit prin hotărâre judecătorescă și alipire, cota actuală teren 51/1623, în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu drept de concesiune asupra cotei de 51/1623 parte, pe o perioadă de 49 de ani de la data semnării contractului de concesiune, în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 65-67, 69, 71 și 71 A, întocmită de PFA Miron Ioan Dorin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 457 din 4 august 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 457/2016

 • 3.    Scurtă prezentare a situației din teren: La adresa de mai sus există 4 suprafețe pentru care se propune elaborare HCL pentru alipire: Sl=881mp. - categoria de folosință curți-construcții, S2=377mp. -categoria de folosință curți-construcții, S3=3l4mp. - categoria de folosință curți-construcții și S4=51mp. -categoria de folosință curți-construcții. Corpul de proprietate are ca vecinătăți : la nord - str. Plopilor, Ia est - nr. cad. 250185, la sud - Stalul Român și la vest - nr. cad. 278275.

 • 4.    Situația juridică a imobilului: Imobilele care urmează a fi alipite sunt: SI =881 mp. - înscrisă în C.F. 252309 Cluj-Napoca, nr. cad. 252309 în favoarea GHERMAN ADR1AN-VASILE și soția GHERMAN M1RELA cotă 4729/5000 parte și S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. cotă 271/5000 parte. S2=377mp. - înscrisă în C.F. 250978 Cluj-Napoca. nr. cad. 250978 în favoarea . S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L., S3=314mp. - înscrisă în C.F. 256170 Cluj-Napoca, nr. cad. 256170 în favoarea

 • 5. C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. și S4=51mp. - înscrisă în C.F. 279175 Cluj-Napoca, nr. cad. 279175 în favoarea STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA și concesionat pe o perioadă de 49 ani în favoarea S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. Se propune elaborare H.C.L. pentru alipire conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate și a tabelului de mișcare a parcelelor.

5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • a. Lucrări de teren

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Pichet lemn) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație I (Pichet lemn) și 2 (Bulon metalic) s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului prin metoda radierii. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970.

 • b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - s-a întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilului lase. 1:500.

Data întocmirii: MAI 2016

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1: 5000

L-34-48-C-a-4-III

C.F. 252309 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 252309

C.F. 250978 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 250978

C.F. 256170 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 256170

C.F. 279175 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 279175


Car! Miiashir


ÎNTOCMIT: MIRON IOAN-DORI

BENEFICIARI: STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. GHERMAN ADRIAN-VASILE

GHERMAN MIRELA


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR


C.F.


252309


250978


256170


NUMĂR


CAD. TOPO.


252309


250978


256170


SUPR


MP.


DESCRIEREA IMOBILULUI


SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C. F.


881


377


314PROPRIETARI


Teren intravilan în mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 65-67 și Imobil P+El+M pe fundații beton, zidărie cărămidă. învelitoare țiglă, compusă din: PARTER: 3 ateliere auto, adăpost protecție civilă, vestiar, birou, scară exterioară: ETAJ: terasă închisă. 2 bucătării. 2 sufragerii, 2 băi, 1 cameră.

2 balcoane, terasă închisă: MANSARDĂ: 3 camere, 2 holuri, 2 grupuri sociale, 3 logii, pod.


Teren C.C. intravilan în mun.

Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 69Drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, alipire și construire, dobândit prin construire, cotă actuală 4729/5000, în favoarea: GHERMAN ADRIAN-VASILE și soția GHERMAN MIRELA Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cotă actuală 271/5000, în favoarea: S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.


Drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cotă actuală 1/1, în favoarea:

S.C. ADY GHERMAN

IMPORT EXPORT S.R.L.


Drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cotă actuală 1/1, în favoarea:

S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.


279175

279175

51

Teren Intravilan în niun. Cluj-Napoca,

Str. Plopilor, nr. 71A

Drept de proprietate, dobândit prin Hotărâre Judecătorească, cotă actuală l/l. în favoarea: STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

Drept de concesiune, pe o durată de 49 ani de la data semnării contractului de cesiune, în favoarea:

S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L.

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ALIPIRE

1623

Teren intravilan în mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 65-67-69-71-7IA și Imobil P+El+M pe fundații beton, zidărie cărămidă. învelitoare țiglă, compusă din: PARTER: 3 ateliere auto, adăpost protecție civilă, vestiar, birou, scară exterioară; ETAJ: terasă închisă, 2 bucătării, 2 sufragerii. 2 băi, 1 cameră, 2 balcoane, terasă închisă: MANSARDĂ: 3 camere. 2 holuri, 2 grupuri sociale, 3 logii, pod.

Drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare, alipire și construire, dobândit prin construire, cotă actuală teren 833/1623, în favoarea: GHERMAN ADRIAN-VASILE și soția GHERMAN MIRELA Drept de proprietate cu titlu de drept cumpărare și alipire, dobândit prin Convenție, cotă actuală teren 739/1623, în favoarea:

S.C. ADY GHERMAN IMPORT EXPORT S.R.L. Drept de proprietate, dobândit prin Hotărâre Judecătorească și alipire, cotă actuală teren 51/1623, în favoarea: STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE[Nr Cadastral

|Suprafața măsurată

Adresa imobilului

f/7 5z/r

|51

Mun. Clu;-Napoca. str. Plopilor, nr. 71A

Cartea Funciara Nr.j                     |UAT: CLUJ-NAPOCA


346.29®

Nr. topo. 11517/1/2


346.12


346.15 j 57GHERMAN ADRIAN


349 44

350.74


A, Date referitoare la teren

Nr. iCategonede parcela) tolosmta

Suprafața

(mp)

Valoare rje impozitare (lei)

Mențiuni

i j    CC

51

-

Teren in Mun. Cluj-Napcca. str Plopilor, nr. 7IA

Total

51


inventar de coordonate

Executant . -rng. MIRON IOAN-DORIN

6“ ■ => •-     ...         A

Data: Aprilie 2011          •

Sistem de proiecție Stereo 1970

Pct.

E(m)         |         N(m)

327

585871.65

390443.94

328

585873.32

390452.83

312

585867.76

390453.89

329

585866.24

390444 92

Suprafața totala masurata=5lmp.

Suprafața din act=5imp.CrJ CO O •£* cn oPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMUTARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


(intravilan)

scara: 1:500


Nr. Cadastral      jSuprafota masurata (Adresa imobilului

V X ’     <     1314

|Mun. Cluj-Napoca. str. Plopilor, nr 71

Cartea Funciara Nr.|256l7OI

(UAT: CLUJ-NAPOCA

-F


i 585900

T

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO 1970

Pcl.

E(m)

N(m)

325

585855.75

390442.06

312 i

585867.76

390453.89

308 j

585841.99

390458.57

304

585840.51

390446.37

Data: Martie 2013

Suprafața totala măsurată S=3l4mp. Suprafața din act S=314mp.


Executant -

-X.’

7Or

O

O I

Cri

O


Sistem


țOiiîiui ce Csaastruji Publicitate Imîbiliat ELENABOTA C^Miier Cadastru de' proiecție':' ^ereogrcfic 197(7PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMUTARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


(intravilan)

scara: 1:500(Suprafața masurata

Adresa imobilului

,377

Mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 69

ȚuÂT: CLUJ-NAPOCA'


benzinăria

LUK01L


1551

<§Hg)

115    114

101


TOPO. 11517/2

S.C. ADY

GHERMAN


TOPO. 11526


grădini manastur


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

(Categorie de i folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

377

-

Terenul este parțial împrejmuit

Total

377

-

-


Inventar de coordonate________

Sistem de proiecție STEREO 1970

| Pct.

E(m)

N(m)

i 149

585874.14

390452.73

[   152

585875,41

390460.18

[   153

585875.92

390464 41

128

585838.80

390463.10

j 129

585839.23

390459.07

Suprafața totala masurata S=377mp.

Suprafața din act S = 377mp.


trticmiCaSasim ;i rcbiidtiitt

AUC-USTLN OALA’


Sistem de proiecție


Ct


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


(intravilan)


scara: 1:500
A. Date referitoare la teren

î Nf

j Categorie de

Suprafața

Valoare ae

Mențiuni

[ parce* a

folosința

(mp)

impozitare (lei)

1      t     |       CC

631

-

teren m str, Plopilor, nr. 65-67

Total

381

r

9. Date roforiloare la construcții

| Cod j

Suprafața construita | Valoarea ce impozitare

Mențiuni

; cons:r ;

la sot (mp)

I

(iei)

I CI i

212.20

!

-

Casă in str. Plopilor, nr 65-67

| Total I

212.20

I

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO t970085865.90 SOcOCO.

585858.96

535351 63

585347.79


OLTEAN 0VJD1U inspector de cadastra35041» 4 1

390473.94

390483.1 I


004 83.55

30439 25 030439 Șa
Nr. cadastral

Supraf. măs. Imob. (mp)

Adresa imobilului

1623

Mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 65-67-69-71-71A

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CLUJ-NAPOCA


TTT“

462

155

C1

115

114

101 ----rm


Situația actuală

Situația viitoare

(înainte de alipire)

(după alipire)

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

cad.

(mp)

de folosință

imobilului

cad.

(mp)

de folosință

imobilului

Teren intravilan în mun. Cluj-Napoca. str. Plopilor, nr. 65-67 și Imobil P+E1+M pe fundații beton,

Teren intravilan în mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 65-67-69-71-71A și

zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, compusă

Imobil P+E1+M pe fundații beton,

252309

881

CC

din: PARTER: 3 ateliere auto, adăpost protecție civilă, vestiar, birou, scară exterioară: ETAJ: terasă

1623

CC

zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, compusă din: PARTER: 3 ateliere

închisă, 2 bucătării, 2 sufragerii, 2 băi, 1 cameră,

auto, adăpost protecție civilă,

2 balcoane, terasă închisă; MANSARDĂ: 3 camere,

vestiar, birou, scară exterioară;

2 holuri, 2 grupuri sociale, 3 logii, pod.

ETAJ: terasă închisă, 2 bucătării,

250978

377

CC

Teren C.C. intravilan în mun. Cluj-Napoca,

2 sufragerii, 2 băi, 1 cameră,

str. Plopilor, nr. 69

2 balcoane, terasă închisă;

256170

314

CC

Teren C.C. intravilan în mun. Cluj-Napoca,

MANSARDĂ: 3 camere,

str. Plopilor, nr. 71

2 holuri, 2 grupuri

279175

51

CC

Teren intravilan în mun. Cluj-Napoca,

sociale, 3 logii, pod.

str. Plopilor, nr. 71A

Total

1623

-

-

-

1623

-


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMUTARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

scara: 1:500

Nr. cadastral

Supraf. măs. Imob. (mp)

Adresa imobilului

585900

1623

Mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 65-67-69-71-71A

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CLUJ-NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela î


Categorie de


folosința

CC

Total


Suprafața (mp) 1623


1623


Mențiuni


Terenul este parțial împrejmuit:


Est - gard plasă, V - gard beton


B. Date referitoare la construcții

Coc


Suprafață construită la sol (mp)


Mențiuni


Total


1623


1623


Imobil P+E1 + M pe fundați beton, zidăne cărămidă, intelitoare țiglă, compusă din: PARTER. 3 ateliere auto, adăpost protecție ciulă, \estiar, birou, scară extenoară:


ETAJ: terasă închisă, 2 bucătării, 2 sufrageni, 2 băi. 1 cameră. 2 balcoane, terasă închisă; MANSARDĂ: 3 camere, 2 holuri. 2 grupuri sociale, 3 logii, pod.


Suprafața totală măsurată a imobilului=1623mp.

Suprafața din act=1623mp.


Executant: ing. MIRON IOAN-DORIN

Inspector


Confirm execuț'atjsTrtâsufă^rilor la teren, corectitudinea Întzo6pi^i documentatief-da^astrale și corespondecratjacesteia c^ăitatea dinjțeren

i *            .........                      ..........',           . S...1..........

.....J f

V^Dgta:            -^/

-z>


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea


numărului cadastral


Data:


Sistem de proiecție: Stereografic 1970

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

ANU’l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

! *                                                                                  **                                                                                                fi,. .pA £ "

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI <

Nr. cerere

185211

Ziua

06

Luna

11

Anul

2015


Nr. CF vechi: 154073 N

Nr. cadastral vechi: 6181


or. 65-67

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada

Nr Crt

Nr.cadastral

Nr,topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

252309

Din acte: 881;

Masurata:881

_____________________________I

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt.

Nr.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

< T

- • *

252309-Ct

Cluj-Napoca, Strada Plopilor, nr, 65-67

Imobil P-E.l+M, pe fundații beton, zidărie cărămidă, invelitoare țigla, compusa din : PARTER ;3 ateliere auto, adapost protecție civila, vestiar, birou, scara exterioara, ETAJ terasa inchisa, 2 bucătării, 2 sufragerii, 2 bai, î camera, 2 balcoane, terasa închisa, MANSARDA : 3 camere, 2 holuri, 2 grupuri sociale, 3 legii, podTEREN ÎN STR. PLOPILOR, NR. 65-67 ȘI IMOBIL r+El *M, PE FUNDAȚII BETO ...Vezi detaliat mai jos, la anexe...

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, ___________________drepturile reale de garanție si sarcini____________ NU SUNT

Observații / ReferințePagina 1 cin 3Date referitoare (a teren                          ______ <

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

Masurata;881

Date referitoare ia construcții


Nr.

Crt.

Număr

Destinația sonstructie

Supraf, (mp)

Situație juridica

Al.l

252309-C1

construcții de locuințe

Din acte:

Masurata:212

Cu acte


Observații / Referințe


Imobil P+E.i+M, pe fundații beton. Tirane «mm'-ici ■ țigla, compusa chn : PARTER ;3 ateliere auto, acapost

civila, vestiar, birou, scara exterioara, ETAJ terasa .sa . bucătării, 2 sufragerii, 2 bai, t camera, 2 balcoane, n-rasa închisa, MANSARDA : 3 camere, 2 holuri, 2 grupuri sunai logii, pcdTEREN ÎN STR, PLOPILOR. NR. 65-67 Șl iMOiib 4-E1+M, PE FUNDAȚII BETON, ZIDĂRIE CĂRĂMIDA, ÎN '

ȚIGLĂ, COMPUSA DIN: PARTER: 3 ATELIERE A'JTC

PROTECȚIE CIVILĂ, VESTIAR, BIROU, SCARĂ ..

ETAJ- TERASĂ ÎNCHISĂ. 2 BUCĂTĂRII, 2 SUFRXGF>

1 CAMERĂ, 2 BALCOANE, TERASĂ ÎNCHIS."

CAMERE, 2 HCl URI, 2 GRUPURI SOCIALE,'3..X0G


CAR TE FUNCIARA NR. 252309 Comuna/Qras/Municipiu: Cluj-Nappca

5

Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

;              l

2

9,6

2

3

3?,3

3

4

13,5

4

5

8.4

5

6

2,9

6

7

3,6

7

,Q

1,1

3

9

1,6 '**

g

10

3,8

10

11

7,3 ■’**

11

12

1,8

L........ *2

13

1,0

13

14

4,0

14

15

0,1

15

16

10,8

16

k

15,2 ***,


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice pnn care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii,                            /'\

S-a < ‘                      '    ' '         ...... .

imobiliară cu codul nr. 272,


achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48408/06-11-2015, pentru servici^de publicitate uliAră cu rnrtnl nr 777                                                  /      /


ițr


4 A' A țferpnt,'
CAR TE FUNCIARA NR. 250973 Comuna/Oras/Municipiu: Ciuj-Napcca

Nr. cerere

185212

Ziua

06      î

Luna

Ăfl-Ol

2015    |


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

ANCEI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

_

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


* hhc

■’< j'Nr jCFvechi; 17792

Nn topografic; 11516


TEREN intraviian

i Nr

i crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

250973

____

Din acte: 377;

Masurata.377

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si aite drepturi reale

Observații / Referințe

109217 / 21.10.2009

Act notarial nr. 4324. din 20.10.2009, emis de BNR STANCU TUDOR DAN

•”J i Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin

Al, -A-1-.1     (

| Convenție, cota actuala 1 / 1

1 1

.1) SC ADY GHERMAN IMPORT EXPORT SRL CLUJ NAPOCA

1

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe


■ SUNT


CARTE FUNCIARA NR. 250978 CQ.muna/OKS/Munic.-piu ■

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Straca Plopilor, nr. 69

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

2S0978

377

-

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografia

Observații / Referințe

-........1

1

curți construcții

DA

Din acte:

Masurata: 377

11516

Teren C.C. Intravilan în mur. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 69

Date referitoare ia construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația sonstructie

Supraf. (mp)

Situație juridica

r-------------------------------------------------------------

Observații / Referințe

A:.}

250978-C1

eenstruet+i

anex-a

Dirt-acte»—7 Masurata r-

Radiate

ga raj pe funda ^i -dtn beton-, zidărie din căfămtdărâeopefiș placa-din-beton

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

1

2

35,5

2

3

£o;

3

4

37,3

L

5

4,3

5

1

7,6


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centime»n. Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001.              Pac ta ?      •’

' • • Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

/■


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ15C48408/06-11-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

09/11/2015
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLlft-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ClupNapocaA. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

’—Nr. CF vechi: 153722

• Nr. topografic: 11517/2


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Plopilor, nr. 71

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

.......... ...

Al

..

256170

Din acte- 314;

Masurata:314

TEREN

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

106239 / 14.10.2009

notarial nr. 4244. din 13.10.2009, emis de BNP STANCU TUD0R DAN

■ ' llntabuiare, drept de PROPRIETATE cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

Al

i actuala 1. / 1

1) SC AOY GHERMAN IMPORT EXPORT SRL CU SEDIUL IN CLUJ

.............. -......... - - >

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNTNr, crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

topografic

1

curți

construcții

DA

Din acte:

Măsurată: 314

-

11517/2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Observații / Referințe


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

i

2

25,6

2

3

12,3

3

4

26,2

4

1

12,0** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 7C si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea lO centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice p; in care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48408/06-11-2015, pentru serviciul de publicitate impbdiară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

'.■-i 11 ,,20Î 5


Data eliberării,


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

LXCl’J Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Nâpoca

- _____________________——_ .........--................................ .. , -........—.....-—...

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI (? V- /

TEREN intravilan

Adresa: Ciuj-Napoca, Strada Plopilor, nr. 71A

Nr crt

Nr.cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A "i

27917S

Dm acte: 51;

-

Mas ura ta 51

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

45545 / 21.04.2011

Act administrativ nr. 67, din 22.02.2011, emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA, inscris sub semnătură privata nr. 1/14-04-2011 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 42395/14-04-2011 emis de OCPI CLUJ; inscris 5-.;b semnătură privata nr. 62678/C4-03-2011 emis de COMISIA DE PREDARE PRIMIRE; inscris sub semnătură privata nr. r:6441/28-02-2011 emis de COMISIA DE CONCESIONARE;

: ,5e infnnteaza cartea funciara 279175 a imobilului cu numărul cadastral 279175/

. Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 271428 mscris in cartea funciara 18358 (identificator electronic 271428);

       Al         |

_ i

civila nr, 3920/2005, emis de Judecătoria Cluj

inrabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota

Al          ,i

1 actuala 1 • 1

poziție transcrisa din CF 271428/C’uj-Napoca, înscrisa prin încheierea nr. 2196S din 22/06/2005;

 • 1) STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA

 • 2) CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

45545 / 21.04.2011

i*


Observații / ReferințeAct administrativ nr. 67, din 22.02.2011, emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA, înscris sub semnătură privata nr.

; ;4 -04-2011 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 42395/14-04-2011 emis de OCPI CLUJ; inscris : sub semnătură privata nr. 62678/04-03-2011 emis de COMISIA DE PREDARE PRIMIRE; inscris sub semnătura privata nr. j 56441/28-02-2011 emis de COMISIA DE CONCESIONARE;

Ci

Intabulare, drept de CONCESIUNE, pe o durată de 49 ani de ia data semnării

Al

contractului de cesiune

-

----------— 1

1

______

1) SC ADY GHERMAN IMPORT EXPORT SRL

)

<:

___________________________________________1

Anexa Nr. 1 ia Partea I


TEREN intravilan

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

279175

51

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr, tarla

Nr. parcela

Nr.

Fopografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

Masurata: 51

-

-

■-

TEREN IN MIJN CLUJ NAPOCA. STR. PLOPILUT

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

!                 i

2

5,5

2

3

9,1

3

4

5,7

4

1

9,1

** Lungimile segmentelor sunt determinate in pianul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10, centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

CAR. PE FUNCIARA NR. 2791/5 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.


prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarukpublic a actelor juridice □rin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, ițr informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                  \   % \

3-a 'achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C48408/06-11-2015, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Pata soluționării, 09/11/2015

%

Data eliberării,

........./%.i semnătura)