Hotărârea nr. 456/2016

Hotărârea 456/2016 - Acceptarea ofertelor de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertelor de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261475/453/21.07.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 1445/02.06.2016, rectificată prin încheierea nr. 29/27.06.2016 și oferta de donație autentificată sub nr. 1320/20.05.2016, rectificată prin încheierea nr. 28/27.06.2016, având ca obiect următoarele imobile, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014:

  • -  imobilul-teren cu suprafața din acte de 71 mp., măsurată 69 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 272310, înscris în CF nr. 272310 Cluj-Napoca, în proprietatea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Conferința Transilvania de Nord;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 163 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 318156, înscris în CF nr. 318156 Cluj-Napoca, în proprietatea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Conferința Transilvania de Nord.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actelor de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilele care fac obiectul ofertelor de donație menționate la art. 1 vor fi intabulate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Se mandatează d-na Horvâth Anna, viceprimar, să semneze actele de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 456 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)