Hotărârea nr. 44/2016

Hotărârea 44/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Măceşului-str. Bună Ziua, pentru construire ansamblu mixt; beneficiari: Popescu Dan Petru şi Popescu Corina.


Consiliu] local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Măceșului-str. Bună Ziua, pentru construire ansamblu mixt

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Măceșului-str Bună Ziua, pentru construire ansamblu mixt - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 347345 din 23.11.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Măceșului-str. Bună Ziua, pentru construire ansamblu mixt, beneficiari: Popescu Dan Petru și Popescu Corina;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 388058/928 din 25.11.2014 și Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 219765/485 din 09.07.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (2). aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Măceșului-str. Bună Ziua, pentru construire ansamblu mixt, beneficiari: Popescu Dan Petru și Popescu Corina, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează: UTR L3d = Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri cu maxim 7 apartamente și spațiu comercial la parter în fiecare corp, în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat. In funcție de condițiile geotehnice, pot fi realizate construții terasate. POT max. = 35% și CUT max. = 1,2.

Clădirile vor fi retrase cu min. 5 m față de str. Bună Ziua și față de str. Măceșului, cu min. 5 m față de limita vestică și sudică.

Art. 2. - In vederea autorizării investițiilor propuse, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului str. Bună Ziua și a str. Măceșului de 16 m și pentru asigurarea suprafeței de teren necesară pentru sensul giratoriu. Suprafața de teren necesară pentru lărgirea străzilor va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum" și va fi transferată în proprietate publică cf. art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 44 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)