Hotărârea nr. 434/2016

Hotărârea 434/2016 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor din Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 316658/20.07.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unei sentințe civile;

Reținând prevederile Sentinței civile nr. 4198/2016, pronunțată în Dosarul nr. 2530/211/2015, definitivă și irevocabilă, precum și ale Legii nr. 42/1990, actualizată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a lotului de teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, identificat prin nr. cadastral 306343, înscris în CF nr. 306343 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea executării Sentinței civile nr. 4198/2016, definitivă și irevocabilă, pronunțată în Dosarul nr. 2530/211/2015, beneficiari Feraru Anamaria, Feraru Tudor-Ștefan și Hoț Cosmina-Anamaria.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul revendicări, fond funciar și registru agricol.


Pop


unicipiului, Roșea


Nr. 434 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)