Hotărârea nr. 433/2016

Hotărârea 433/2016 - Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 318080/ 488/ 20.07.2016 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică;

Reținând prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției locale și ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică, după cum urmează:

Membri: Dan-Ștefan Tarcea, consilier local, viceprimar;

Horvâth Anna, consilier local, viceprimar;

Dan Morar,        consilier local.

(2) Comisia locală de ordine publică este constituită din: primar, șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca, directorul Direcției Generale Poliția locală, secretarul municipiului Cluj-Napoca și cei trei consilieri locali prevăzuți la alin. (1).

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 279/2012.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre și Direcția Generală Poliția locală.


Nr. 433 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)