Hotărârea nr. 432/2016

Hotărârea 432/2016 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 326437 din 27.07.2016 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectficarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 3E, 4F, 5G, 5G.1, 5G.2, 5G.3, 5G.4, 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

  • 1. Bugetul general - Venituri 1.001.797.705 lei

  • - bugetul local al municipiului, în sumă de 927.403.478 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 101.872.052 lei;

  • 2. Bugetul general - Cheltuieli 1.166.302.653 lei

  • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.072.114.478 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 121.666.000 lei;

  • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 144.711.000 lei;

  • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 19.793.948 Iei.

Art.2. Se aprobă finanțarea de bază și finanțarea complementară pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca conform anexelor 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5.

Art.3 Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2016, cu suma de 13.334.000 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.4 Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Cluj Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, transport, burse, fonduri nerambursabile și cheltuieli de capital pe anul 2016, din bugetul local cu suma de 50.022.000 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.5.

Art.5. Se aprobă finanțarea de bază pentru unitățile din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din Municipiul Cluj-Napoca conform anexelor 2A.6, 2A.7, 2A.8.

Art.6 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului local, în sumă de 144.711.000 lei, conform destinațiilor prevăzute în Anexa 7.

Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 19.793.948 lei, conform destinațiilor prevăzute în Anexa nr. 8.

Art.8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr.432 din 4 august 2016

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la HOTĂRÂREA NR. 432/2016

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Buget HCL

196/2016

Influențe

Buget Rectificat 2016

BUGETUL GENERAL - VENITURI

962.495.705

39.302.000

1.001.797.705

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

767.216.705

10.878.000

778.094.705

BUGETUL DE DEZVOLTARE

195.279.000

28.424.000

223.703.000

BUGETUL GENERAL -CHELTUIELI

1.127.000.653

39.302.000

1.166.302.653

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

775.288.653

10.878.000

786.166.653

BUGETUL DE DEZVOLTARE

351.712.000

28.424.000

380.136.000

BUGETUL GENERAL - VENITURI

962.495.705

39.302.000

1.001.797.705

1

2A BUGETUL LOCAL

890.329.478

37.074.000

927.403.478

2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

98.932.052

2.940.000

101.872.052

3E învățământ

15.140.674

148.000

15.288.674

4F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

56.484.000

2.512.000

58.996.000

5G Casa municipală de cultură, Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

27.307.378

280.000

27.587.378

Transferuri între bugete (se scad)

26.765.825

712.000

27.477.825

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.127.000.653

39.302.000

1.166.302.653

1

2A BUGETUL LOCAL

1.035.040.478

37.074.000

1.072.114.478

2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

118.726.000

2.940.000

121.666.000

3E învățământ

17.281.000

148.000

17.429.000

4F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

60.824.000

2.512.000

63.336.000

5G Casa municipală de cultură, Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

40.621.000

280.000

40.901.000

Transferuri între bugete (se scad)

26.765.825

712.000

27.477.825

Excedentul anilor precedenți

-164.504.948

0

-164.504.948


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016A?


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

£

■o o O

T"

ra

|

JL O

cn

o

u.

CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

890.329.478

37.074.000

927.403.478

VENITURI PROPRII

2

49.90

593.223.978

36.165.258

629.389.236

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

794.179.356

34.286.133

828.465.489

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

741.469.909

31.530.838

773.000.747

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

414.156.111

26.582.449

440.738.560

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

414.156.111

26.582.449

440.738.560

Impozit pe venit

7

03.02

13.710.000

0

13.710.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

400.446.111

26.582.449

427.028.560

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

396.621.111

26.582.449

423.203.560

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

8.270.302

1.850.242

10.120.544

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

4.470.302

1.219.907

5.690.209

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

3.331.000

630.335

3.961.335

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

469.000

0

469.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

235.208.496

3.098.147

238.306.643

Sume defalcate din TVA

23

11.02

201.165.000

0

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

188.754.000

0

188.754.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

11.728.000

0

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

1.027.000

211.651

1.238.651

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

536.000

211.651

747.651

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

31.949.496

3.853.496

35.802.992

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

8.154.000

3.853.496

12.007.496

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

37

16.02.50

7.496

0

7.496

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

38

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

39

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

40

18.02.50

1.518.000

0

1.518.000

C. VENITURI NEFISCALE

41

00.12

52.709.447

2.755.295

55.464.742

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

42

00.13

14.168.000

284.915

14.452.915

Venituri din proprietate

43

30.02

14.168.000

284.915

14.452.915

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

44

30.02.01

0

265.237

265.237

Venituri din concesiuni si închirieri

45

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

46

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din dividende

47

30.02.08

0

19.678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

48

30.02.08.02

0

19.678

19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

49

00.14

38.541.447

2.470.380

41.011.827

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

50

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

51

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

52

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

53

33.02.12

130.000

0

130.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

54

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02

2.541.000

0

2.541.000

Taxe extrajudiciare de timbru

57

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02

12.327.000

536.137

12.863.137

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

59

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

60

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02.50

147.000

536.137

683.137

Diverse venituri

62

36.02

11.132.947

1.648.824

12.781.771

Taxe speciale

63

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

107.900

617.956

725.856

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

65

36.02.32

791.669

649.371

1.441.040

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

66

36.02.32.02

551.270

45.218

596.488

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

67

36.02.32.03

240.399

604.153

844.552

Alte venituri

68

36.02.50

538.378

381.497

919.875

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

24.500

285.419

309.919

Donații si sponsorizări

70

37.02.01

24.500

285.419

309.919

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-97.712.708

-24.937.959

-122.650.667

Varsaminte din secțiunea de funcționare

72

37.02.04

97.712.708

24.937.959

122.650.667

II. VENITURI DIN CAPITAL

73

00.15

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri

74

39.02

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

75

39.02.01

0

500

500

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

76

39.02.03

2.383

2.733

5.116

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

77

39.02.07

45.015

2.002.274

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

78

39.02.10

186.724

159.037

345.761

IV. SUBVENȚII

79

00.17

26.078.000

13.711.149

39.789.149

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

80

00.18

26.078.000

13.711.149

39.789.149

Subvenții de la bugetul de stat

81

42.02

26.078.000

13.711.149

39.789.149

A. De capital

82

26.000.000

13.633.032

39.633.032

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

83

42.02.18

0

512.000

512.000

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

84

42.02.18.01

0

512.000

512.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

85

42.02.20

26.000.000

13.121.032

39.121.032

B. Curente

86

78.000

78.117

156.117

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

87

42.02.34

58.000

0

58.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

88

42.02.41

20.000

0

20.000

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

89

42.02.62

0

78.117

78.117

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

90

45.02

69.838.000

-13.087.826

56.750.174

Fondul European de Dezvoltare regionala

91

45.02.01

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

92

45.02.01.02

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

93

45.02.15

0

28.360

28.360

Prefinantari

94

45.02.15.03

0

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

95

45.02.18

0

4.846

4.846

Prefinantari

96

45.02.18.03

0

4.846

4.846

TOTAL CHELTUIELI

97

1.035.040.478

37.074.000

1.072.114.478

CHELTUIELI CURENTE

98

01

872.233.478

32.198.000

904.431.478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

99

10

222.627.000

4.127.000

226.754.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

20

282.966.653

3.125.000

286.091.653

TITLUL III DOBÂNZI

101

30

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

102

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

103

50

3.000.000

0

3.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

104

51

30.269.825

512.000

30.781.825

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

105

55

46.273.000

22.801.000

69.074.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

106

56

147.060.000

-200.000

146.860.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

107

56.01

133.744.000

-200.000

133.544.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

108

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

109

56.18

68.000

0

68.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

110

56.25

13.172.000

0

13.172.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

111

57

71.442.000

1.075.000

72.517.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

112

58

2.887.000

400.000

3.287.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

113

58.16

2.887.000

400.000

3.287.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

114

59

10.708.000

358.000

11.066.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

144.828.000

4.876.000

149.704.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

135.032.000

6.476.000

141.508.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

117

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

118

81

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

119

50.02

138.140.653

-1.450.000

136.690.653

Autoritati publice si acțiuni externe

120

51.02

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

CHELTUIELI CURENTE

121

01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122

10

28.000.000

2.000.000

30.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123

20

50.637.653

0

50.637.653

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

16.159.000

-1.950.000

14.209.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

126

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

127

51.02.01

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

Autoritati executive

128

51.02.01.03

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

Alte servicii publice generale

129

54.02

8.948.000

100.000

9.048.000

CHELTUIELI CURENTE

130

01

8.948.000

100.000

9.048.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131

10

2.500.000

100.000

2.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

132

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

133

50

3.000.000

0

3.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

135

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

136

54.02.10

3.848.000

100.000

3.948.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

137

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

138

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

139

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

140

20

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

141

30

24.000.000

0

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

142

70

0

0

0

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

143

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

144

59.02

18.072.000

1.000.000

19.072.000

Ordine publica si siguranța naționala

145

61.02

18.072.000

1.000.000

19.072.000

CHELTUIELI CURENTE

146

01

17.372.000

1.000.000

18.372.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

147

10

11.300.000

1.000.000

12.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

6.072.000

0

6.072.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

151

61.02.03

17.472.000

1.000.000

18.472.000

Politie locala

152

61.02.03.04

17.472.000

1.000.000

18.472.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

153

61.02.05

600.000

0

600.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

154

64.02

435.969.825

13.013.000

448.982.825

Invatamant

155

65.02

282.386.000

9.344.000

291.730.000

CHELTUIELI CURENTE

156

01

275.668.000

3.658.000

279.326.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

157

10

145.627.000

0

145.627.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

158

20

52.966.000

3.125.000

56.091.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

159

55

5.483.000

0

5.483.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

160

56

48.472.000

0

48.472.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

161

56.01

45.300.000

0

45.300.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

162

56.25

3.172.000

0

3.172.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

163

57

12.412.000

175.000

12.587.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

164

59

10.708.000

358.000

11.066.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

165

70

6.718.000

5.686.000

12.404.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

166

71

6.718.000

5.686.000

12.404.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

167

65.02.03

39.567.000

166.000

39.733.000

Invatamant preșcolar

168

65.02.03.01

39.117.000

266.000

39.383.000

Invatamant primar

169

65.02.03.02

450.000

-100.000

350.000

Invatamant secundar

170

65.02.04

183.973.000

3.017.000

186.990.000

Invatamant secundar inferior

171

65.02.04.01

40.591.000

1.121.203

41.712.203

Invatamant secundar superior

172

65.02.04.02

143.382.000

1.895.797

145.277.797

Servicii auxiliare pentru educație

173

65.02.11

2.605.000

99.000

2.704.000

Internate si cantine pentru elevi

174

65.02.11.03

2.605.000

99.000

2.704.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

175

65.02.50

56.241.000

6.062.000

62.303.000

Sanatate

176

66.02

28.291.000

612.000

28.903.000

CHELTUIELI CURENTE

177

01

27.661.000

612.000

28.273.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

178

10

8.100.000

100.000

8.200.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

179

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

180

51

16.000.000

512.000

16.512.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

181

56

2.900.000

0

2.900.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

182

56.01

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

183

70

630.000

0

630.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

184

71

630.000

0

630.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

185

66.02.06

19.400.000

512.000

19.912.000

Spitale generale

186

66.02.06.01

19.400.000

512.000

19.912.000

Servicii de sanatate publica

187

66.02.08

8.891.000

100.000

8.991.000

Cultura, recreere si religie

188

67.02

45.640.000

1.030.000

46.670.000

CHELTUIELI CURENTE

189

01

27.586.000

0

27.586.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

190

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

191

51

2.586.000

0

2.586.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

192

70

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

193

71

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

194

81

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

195

67.02.03

815.000

0

815.000

Case de cultura

196

67.02.03.06

815.000

0

815.000

Servicii recreative si sportive

197

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

198

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

199

67.02.50

19.825.000

1.030.000

20.855.000

Asigurări si asistenta sociala

200

68.02

79.652.825

2.027.000

81.679.825

CHELTUIELI CURENTE

201

01

75.255.825

2.027.000

77.282.825

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

202

10

27.100.000

927.000

28.027.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

203

20

12.198.000

0

12.198.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

204

51

11.683.825

0

11.683.825

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

205

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

206

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

207

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

208

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

209

57

23.030.000

900.000

23.930.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

210

58

900.000

400.000

1.300.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

211

58.16

900.000

400.000

1.300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

212

70

4.397.000

0

4.397.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

213

71

4.397.000

0

4.397.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

214

68.02.05

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

215

68.02.05.02

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

216

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Crese

217

68.02.11

23.372.000

300.000

23.672.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Prevenirea excluderii sociale

218

68.02.15

8.709.825

0

8.709.825

Ajutor social

219

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Cantine de ajutor social

220

68.02.15.02

8.379.825

0

8.379.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

221

68.02.50

13.967.000

967.000

14.934.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

222

68.02.50.50

13.967.000

967.000

14.934.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

223

69.02

201.816.000

24.261.000

226.077.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

224

70.02

128.716.000

24.261.000

152.977.000

CHELTUIELI CURENTE

225

01

97.173.000

22.801.000

119.974.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

226

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

227

55

15.148.000

22.801.000

37.949.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

228

56

51.054.000

0

51.054.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

229

56.01

49.054.000

0

49.054.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

230

56.25

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

231

58

1.987.000

0

1.987.000

Alte facilita?! ?i instrumente postaderare

232

58.16

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

233

70

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

234

71

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

235

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

236

70.02.03

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

237

70.02.03.01

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Iluminat public si electrificări rurale

238

70.02.06

18.750.000

0

18.750.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

239

70.02.50

99.879.000

12.811.000

112.690.000

Protecția mediului

240

74.02

73.100.000

0

73.100.000

CHELTUIELI CURENTE

241

01

45.000.000

0

45.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

40.000.000

0

40.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

243

56

5.000.000

0

5.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

244

56.01

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

245

70

28.100.000

0

28.100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

246

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

247

74.02.05

73.100.000

0

73.100.000

Salubritate

248

74.02.05.01

73.100.000

0

73.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

249

79.02

241.042.000

250.000

241.292.000

Combustibili si energie

250

81.02

34.642.000

0

34.642.000

CHELTUIELI CURENTE

251

01

34.642.000

0

34.642.000

TITLUL IV SUBVENȚII

252

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

253

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

254

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

255

81.02.06

34.642.000

0

34.642.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

256

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

257

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

258

20

400.000

0

400.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

259

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

260

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

261

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

262

84.02

206.000.000

250.000

206.250.000

CHELTUIELI CURENTE

263

01

159.290.000

0

159.290.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

264

20

62.000.000

0

62.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

265

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

266

56

39.290.000

0

39.290.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

267

56.01

31.290.000

0

31.290.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

268

56.25

8.000.000

0

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

269

57

36.000.000

0

36.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

270

70

43.300.000

250.000

43.550.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

271

71

43.300.000

250.000

43.550.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

272

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

273

84.02.03

206.000.000

250.000

206.250.000

Transport in comun

274

84.02.03.02

66.000.000

0

66.000.000

Străzi

275

84.02.03.03

140.000.000

250.000

140.250.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

276

96.02

0

0

0

REZERVE

277

97.02

0

0

0

EXCEDENT

278

98.02

0

0

0

DEFICIT

279

99.02

144.711.000

0

144.711.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

695.885.478

8.685.000

704.570.478

TOTAL VENITURI

2

00.01

695.885.478

8.685.000

704.570.478

VENITURI PROPRII

3

49.90

592.330.686

33.337.540

625.668.226

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

695.807.478

8.685.000

704.492.478

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

741.469.909

31.530.838

773.000.747

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

414.156.111

26.582.449

440.738.560

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

414.156.111

26.582.449

440.738.560

Impozit pe venit

8

03.02

13.710.000

0

13.710.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

400.446.111

26.582.449

427.028.560

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

396.621.111

26.582.449

423.203.560

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

00.09

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

8.270.302

1.850.242

10.120.544

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

4.470.302

1.219.907

5.690.209

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

3.331.000

630.335

3.961.335

Impozit pe terenurile extravilane

21

07.02.02.03

469.000

0

469.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

22

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

00.10

235.208.496

3.098.147

238.306.643

Sume defalcate din TVA

24

11.02

201.165.000

0

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

188.754.000

0

188.754.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

11.728.000

0

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

28

12.02

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe hoteliere

29

12.02.07

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe pe servicii specifice

30

15.02

1.027.000

211.651

1.238.651

Impozit pe spectacole

31

15.02.01

536.000

211.651

747.651

Alte taxe pe servicii specifice

32

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

33

16.02

31.949.496

3.853.496

35.802.992

Taxa asupra mijloacelor de transport

34

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

35

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

36

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

37

16.02.03

8.154.000

3.853.496

12.007.496

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

38

16.02.50

7.496

0

7.496

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

39

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

40

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

41

18.02.50

1.518.000

0

1.518.000

C. VENITURI NEFISCALE

42

00.12

-45.662.431

-22.845.838

-68.508.269

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

43

00.13

14.168.000

284.915

14.452.915

Venituri din proprietate

44

30.02

14.168.000

284.915

14.452.915

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

45

30.02.01

0

265.237

265.237

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din concesiuni si închirieri

46

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

47

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din dividende

48

30.02.08

0

19.678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

49

30.02.08.02

0

19.678

19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

50

00.14

-59.830.431

-23.130.753

-82.961.184

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

51

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

52

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

53

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

54

33.02.12

130.000

0

130.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

55

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

56

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

57

34.02

2.541.000

0

2.541.000

Taxe extrajudiciare de timbru

58

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02

12.327.000

536.137

12.863.137

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

60

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

61

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02.50

147.000

536.137

683.137

Diverse venituri

63

36.02

10.473.777

985.650

11.459.427

Taxe speciale

64

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

65

36.02.32

240.399

604.153

844.552

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

66

36.02.32.03

240.399

604.153

844.552

Alte venituri

67

36.02.50

538.378

381.497

919.875

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

68

37.02

-97.688.208

-24.652.540

-122.340.748

Donații si sponsorizări

69

37.02.01

24.500

285.419

309.919

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-97.712.708

-24.937.959

-122.650.667

IV. SUBVENȚII

71

00.17

78.000

0

78.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

72

00.18

78.000

0

78.000

Subvenții de la bugetul de stat

73

42.02

78.000

0

78.000

B. Curente

74

78.000

0

78.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

75

42.02.34

58.000

0

58.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

76

42.02.41

20.000

0

20.000

TOTAL CHELTUIELI

77

695.885.478

8.685.000

704.570.478

CHELTUIELI CURENTE

78

01

677.906.478

8.685.000

686.591.478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

222.627.000

4.127.000

226.754.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

80

20

282.966.653

3.125.000

286.091.653

TITLUL III DOBÂNZI

81

30

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

82

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

83

50

3.000.000

0

3.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

24.679.825

0

24.679.825

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

85

55

7.483.000

0

7.483.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

86

57

71.442.000

1.075.000

72.517.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

87

59

10.708.000

358.000

11.066.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

88

81

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

89

50.02

112.185.653

2.100.000

114.285.653

Autoritati publice si acțiuni externe

90

51.02

78.637.653

2.000.000

80.637.653

CHELTUIELI CURENTE

91

01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

92

10

28.000.000

2.000.000

30.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93

20

50.637.653

0

50.637.653

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

94

51.02.01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

Autoritati executive

95

51.02.01.03

78.637.653

2.000.000

80.637.653

Alte servicii publice generale

96

54.02

8.948.000

100.000

9.048.000

CHELTUIELI CURENTE

97

01

8.948.000

100.000

9.048.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

98

10

2.500.000

100.000

2.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100

50

3.000.000

0

3.000.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

101

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

102

54.02.10

3.848.000

100.000

3.948.000

Alte servicii publice generale

103

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

104

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

105

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

106

20

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

107

30

24.000.000

0

24.000.000

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

108

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

109

59.02

17.372.000

1.000.000

18.372.000

Ordine publica si siguranța naționala

110

61.02

17.372.000

1.000.000

18.372.000

CHELTUIELI CURENTE

111

01

17.372.000

1.000.000

18.372.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

112

10

11.300.000

1.000.000

12.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

113

20

6.072.000

0

6.072.000

Din total capitol

Ordine publica

114

61.02.03

16.772.000

1.000.000

17.772.000

Politie locala

115

61.02.03.04

16.772.000

1.000.000

17.772.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

116

61.02.05

600.000

0

600.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

117

64.02

359.123.825

5.585.000

364.708.825

Invatamant

118

65.02

227.196.000

3.658.000

230.854.000

CHELTUIELI CURENTE

119

01

227.196.000

3.658.000

230.854.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120

10

145.627.000

0

145.627.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

52.966.000

3.125.000

56.091.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

122

55

5.483.000

0

5.483.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

123

57

12.412.000

175.000

12.587.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

124

59

10.708.000

358.000

11.066.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

125

65.02.03

38.786.000

266.000

39.052.000

Invatamant preșcolar

126

65.02.03.01

38.786.000

266.000

39.052.000

Invatamant primar

127

65.02.03.02

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar

128

65.02.04

180.322.000

3.293.000

183.615.000

Invatamant secundar inferior

129

65.02.04.01

40.591.000

1.121.203

41.712.203

Invatamant secundar superior

130

65.02.04.02

139.731.000

2.171.797

141.902.797

Servicii auxiliare pentru educație

131

65.02.11

2.605.000

99.000

2.704.000

Internate si cantine pentru elevi

132

65.02.11.03

2.605.000

99.000

2.704.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

133

65.02.50

5.483.000

0

5.483.000

Sanatate

134

66.02

20.261.000

100.000

20.361.000

CHELTUIELI CURENTE

135

01

20.261.000

100.000

20.361.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

136

10

8.100.000

100.000

8.200.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

137

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

138

51

11.500.000

0

11.500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

139

66.02.06

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

140

66.02.06.01

11.500.000

0

11.500.000

Servicii de sanatate publica

141

66.02.08

8.761.000

100.000

8.861.000

Cultura, recreere si religie

142

67.02

38.330.000

0

38.330.000

CHELTUIELI CURENTE

143

01

27.171.000

0

27.171.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

144

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

145

51

2.171.000

0

2.171.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

146

81

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

147

67.02.03

800.000

0

800.000

Case de cultura

148

67.02.03.06

800.000

0

800.000

Servicii recreative si sportive

149

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

150

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

151

67.02.50

12.530.000

0

12.530.000

Asigurări si asistenta sociala

152

68.02

73.336.825

1.827.000

75.163.825

CHELTUIELI CURENTE

153

01

73.336.825

1.827.000

75.163.825

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

27.100.000

927.000

28.027.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

12.198.000

0

12.198.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

156

51

11.008.825

0

11.008.825

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

157

57

23.030.000

900.000

23.930.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

158

68.02.05

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

159

68.02.05.02

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

160

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Crese

161

68.02.11

19.238.000

300.000

19.538.000

Prevenirea excluderii sociale

162

68.02.15

8.034.825

0

8.034.825

Ajutor social

163

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Cantine de ajutor social

164

68.02.15.02

7.704.825

0

7.704.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

165

68.02.50

12.460.000

767.000

13.227.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

166

68.02.50.50

12.460.000

767.000

13.227.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

167

69.02

74.394.000

0

74.394.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

168

70.02

34.394.000

0

34.394.000

CHELTUIELI CURENTE

169

01

30.984.000

0

30.984.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

170

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

171

55

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

172

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

173

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

174

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

175

70.02.06

13.000.000

0

13.000.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

176

70.02.50

21.394.000

0

21.394.000

Protecția mediului

177

74.02

40.000.000

0

40.000.000

CHELTUIELI CURENTE

178

01

40.000.000

0

40.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

179

20

40.000.000

0

40.000.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

180

74.02.05

40.000.000

0

40.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Salubritate

181

74.02.05.01

40.000.000

0

40.000.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

182

79.02

132.810.000

0

132.810.000

Combustibili si energie

183

81.02

31.000.000

0

31.000.000

CHELTUIELI CURENTE

184

01

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

185

40

31.000.000

0

31.000.000

Din total capitol

Energie termica

186

81.02.06

31.000.000

0

31.000.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

187

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

188

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

189

20

400.000

0

400.000

Din total capitol

Agricultura

190

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

191

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

192

84.02

101.410.000

0

101.410.000

CHELTUIELI CURENTE

193

01

98.000.000

0

98.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

194

20

62.000.000

0

62.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

195

57

36.000.000

0

36.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

196

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

197

84.02.03

101.410.000

0

101.410.000

Transport in comun

198

84.02.03.02

36.000.000

0

36.000.000

Străzi

199

84.02.03.03

65.410.000

0

65.410.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

200

96.02

0

0

0

REZERVE

201

97.02

0

0

0

EXCEDENT

202

98.02

0

0

0

DEFICIT

203

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

194.444.000

28.389.000

222.833.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

194.444.000

28.389.000

222.833.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

VENITURI PROPRII

3

49.90

893.292

2.827.718

3.721.010

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

98.371.878

25.601.133

123.973.011

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

98.371.878

25.601.133

123.973.011

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

98.371.878

25.601.133

123.973.011

Diverse venituri

7

36.02

659.170

663.174

1.322.344

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

107.900

617.956

725.856

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

9

36.02.32

551.270

45.218

596.488

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

10

36.02.32.02

551.270

45.218

596.488

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

11

37.02

97.712.708

24.937.959

122.650.667

Varsaminte din secțiunea de funcționare

12

37.02.04

97.712.708

24.937.959

122.650.667

II. VENITURI DIN CAPITAL

13

00.15

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri

14

39.02

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

15

39.02.01

0

500

500

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

16

39.02.03

2.383

2.733

5.116

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

17

39.02.07

45.015

2.002.274

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

18

39.02.10

186.724

159.037

345.761

IV. SUBVENȚII

19

00.17

26.000.000

13.711.149

39.711.149

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

00.18

26.000.000

13.711.149

39.711.149

Subvenții de la bugetul de stat

21

42.02

26.000.000

13.711.149

39.711.149

A. De capital

22

26.000.000

13.633.032

39.633.032

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

23

42.02.18

0

512.000

512.000

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

24

42.02.18.01

0

512.000

512.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

25

42.02.20

26.000.000

13.121.032

39.121.032

B. Curente

26

0

78.117

78.117

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

27

42.02.62

0

78.117

78.117

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

28

45.02

69.838.000

-13.087.826

56.750.174

Fondul European de Dezvoltare regionala

29

45.02.01

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

30

45.02.01.02

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

31

45.02.15

0

28.360

28.360

Prefinantari

32

45.02.15.03

0

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

33

45.02.18

0

4.846

4.846

Prefinantari

34

45.02.18.03

0

4.846

4.846

TOTAL CHELTUIELI

35

339.155.000

28.389.000

367.544.000

CHELTUIELI CURENTE

36

01

194.327.000

23.513.000

217.840.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37

51

5.590.000

512.000

6.102.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

38

55

38.790.000

22.801.000

61.591.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39

56

147.060.000

-200.000

146.860.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

40

56.01

133.744.000

-200.000

133.544.000

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

41

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

42

56.18

68.000

0

68.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

43

56.25

13.172.000

0

13.172.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

44

58

2.887.000

400.000

3.287.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

45

58.16

2.887.000

400.000

3.287.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

144.828.000

4.876.000

149.704.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

135.032.000

6.476.000

141.508.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

48

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

49

50.02

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

Autoritati publice si acțiuni externe

50

51.02

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

CHELTUIELI CURENTE

51

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

53

71

16.159.000

-1.950.000

14.209.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

54

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

55

51.02.01

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

Autoritati executive

56

51.02.01.03

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

57

59.02

700.000

0

700.000

Ordine publica si siguranța naționala

58

61.02

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

59

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

60

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

61

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

62

61.02.03

700.000

0

700.000

Politie locala

63

61.02.03.04

700.000

0

700.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

64

61.02.05

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

65

64.02

76.846.000

7.428.000

84.274.000

Invatamant

66

65.02

55.190.000

5.686.000

60.876.000

CHELTUIELI CURENTE

67

01

48.472.000

0

48.472.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

68

56

48.472.000

0

48.472.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

69

56.01

45.300.000

0

45.300.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

70

56.25

3.172.000

0

3.172.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

70

6.718.000

5.686.000

12.404.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

72

71

6.718.000

5.686.000

12.404.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

73

65.02.03

781.000

-100.000

681.000

Invatamant preșcolar

74

65.02.03.01

331.000

0

331.000

Invatamant primar

75

65.02.03.02

450.000

-100.000

350.000

Invatamant secundar

76

65.02.04

3.651.000

-276.000

3.375.000

Invatamant secundar inferior

77

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

78

65.02.04.02

3.651.000

-276.000

3.375.000

Servicii auxiliare pentru educație

79

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

80

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

81

65.02.50

50.758.000

6.062.000

56.820.000

Sanatate

82

66.02

8.030.000

512.000

8.542.000

CHELTUIELI CURENTE

83

01

7.400.000

512.000

7.912.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

4.500.000

512.000

5.012.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

85

56

2.900.000

0

2.900.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

86

56.01

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

87

70

630.000

0

630.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

88

71

630.000

0

630.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

89

66.02.06

7.900.000

512.000

8.412.000

Spitale generale

90

66.02.06.01

7.900.000

512.000

8.412.000

Servicii de sanatate publica

91

66.02.08

130.000

0

130.000

Cultura, recreere si religie

92

67.02

7.310.000

1.030.000

8.340.000

CHELTUIELI CURENTE

93

01

415.000

0

415.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

94

51

415.000

0

415.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

95

70

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

96

71

6.895.000

1.030.000

7.925.000

Din total capitol

Servicii culturale

97

67.02.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

98

67.02.03.06

15.000

0

15.000

Servicii recreative si sportive

99

67.02.05

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

100

67.02.05.03

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

101

67.02.50

7.295.000

1.030.000

8.325.000

Asigurări si asistenta sociala

102

68.02

6.316.000

200.000

6.516.000

CHELTUIELI CURENTE

103

01

1.919.000

200.000

2.119.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

104

51

675.000

0

675.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

105

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

106

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

107

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

108

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

109

58

900.000

400.000

1.300.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

110

58.16

900.000

400.000

1.300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

111

70

4.397.000

0

4.397.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

112

71

4.397.000

0

4.397.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

113

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

114

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

115

68.02.06

0

0

0

Crese

116

68.02.11

4.134.000

0

4.134.000

Prevenirea excluderii sociale

117

68.02.15

675.000

0

675.000

Ajutor social

118

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

119

68.02.15.02

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120

68.02.50

1.507.000

200.000

1.707.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

121

68.02.50.50

1.507.000

200.000

1.707.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

122

69.02

127.422.000

24.261.000

151.683.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

123

70.02

94.322.000

24.261.000

118.583.000

CHELTUIELI CURENTE

124

01

66.189.000

22.801.000

88.990.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

125

55

13.148.000

22.801.000

35.949.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

126

56

51.054.000

0

51.054.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

127

56.01

49.054.000

0

49.054.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

128

56.25

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

129

58

1.987.000

0

1.987.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

130

58.16

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

131

70

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

132

71

28.133.000

1.460.000

29.593.000

Din total capitol

Locuințe

133

70.02.03

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

134

70.02.03.01

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Iluminat public si electrificări rurale

135

70.02.06

5.750.000

0

5.750.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

136

70.02.50

78.485.000

12.811.000

91.296.000

Protecția mediului

137

74.02

33.100.000

0

33.100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

138

01

5.000.000

0

5.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

139

56

5.000.000

0

5.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

140

56.01

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

28.100.000

0

28.100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

142

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

143

74.02.05

33.100.000

0

33.100.000

Salubritate

144

74.02.05.01

33.100.000

0

33.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

145

79.02

108.232.000

250.000

108.482.000

Combustibili si energie

146

81.02

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI CURENTE

147

01

3.642.000

0

3.642.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

148

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

150

81.02.06

3.642.000

0

3.642.000

Transporturi

151

84.02

104.590.000

250.000

104.840.000

CHELTUIELI CURENTE

152

01

61.290.000

0

61.290.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

154

56

39.290.000

0

39.290.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

155

56.01

31.290.000

0

31.290.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

156

56.25

8.000.000

0

8.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

157

70

43.300.000

250.000

43.550.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

158

71

43.300.000

250.000

43.550.000

Din total capitol

Transport rutier

159

84.02.03

104.590.000

250.000

104.840.000

Transport in comun

160

84.02.03.02

30.000.000

0

30.000.000

Străzi

161

84.02.03.03

74.590.000

250.000

74.840.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

162

96.02

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

REZERVE

163

97.02

0

0

0

EXCEDENT

164

98.02

0

0

0

DEFICIT

165

99.02

144.711.000

0

144.711.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL INDIVIDUAL RECTIFICAT PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator -

f v l

05

E

ro

O)

o

CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.035.040.478

37.074.000

1.072.114.478

VENITURI PROPRII

2

49.90

737.934.978

36.165.258

774.100.236

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

794.179.356

34.286.133

828.465.489

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

741.469.909

31.530.838

773.000.747

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

414.156.111

26.582.449

440.738.560

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

414.156.111

26.582.449

440.738.560

Impozit pe venit

7

03.02

13.710.000

0

13.710.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

400.446.111

26.582.449

427.028.560

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

396.621.111

26.582.449

423.203.560

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

8.270.302

1.850.242

10.120.544

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

4.470.302

1.219.907

5.690.209

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

3.331.000

630.335

3.961.335

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

469.000

0

469.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

235.208.496

3.098.147

238.306.643

Sume defalcate din TVA

23

11.02

201.165.000

0

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

188.754.000

0

188.754.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

11.728.000

0

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

1.027.000

211.651

1.238.651

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

536.000

211.651

747.651

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

31.949.496

3.853.496

35.802.992

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

8.154.000

3.853.496

12.007.496

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

37

16.02.50

7.496

0

7.496

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

38

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

39

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

40

18.02.50

1.518.000

0

1.518.000

C. VENITURI NEFISCALE

41

00.12

52.709.447

2.755.295

55.464.742

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

42

00.13

14.168.000

284.915

14.452.915

Venituri din proprietate

43

30.02

14.168.000

284.915

14.452.915

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

44

30.02.01

0

265.237

265.237

Venituri din concesiuni si închirieri

45

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

46

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din dividende

47

30.02.08

0

19.678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

48

30.02.08.02

0

19.678

19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

49

00.14

38.541.447

2.470.380

41.011.827

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

50

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

51

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

52

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

53

33.02.12

130.000

0

130.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

54

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02

2.541.000

0

2.541.000

Taxe extrajudiciare de timbru

57

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02

12.327.000

536.137

12.863.137

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

59

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

60

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02.50

147.000

536.137

683.137

Diverse venituri

62

36.02

11.132.947

1.648.824

12.781.771

Taxe speciale

63

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

107.900

617.956

725.856

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

65

36.02.32

791.669

649.371

1.441.040

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

66

36.02.32.02

551.270

45.218

596.488

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

67

36.02.32.03

240.399

604.153

844.552

Alte venituri

68

36.02.50

538.378

381.497

919.875

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

69

37.02

24.500

285.419

309.919

Donații si sponsorizări

70

37.02.01

24.500

285.419

309.919

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

71

37.02.03

-97.712.708

-24.937.959

-122.650.667

Varsaminte din secțiunea de funcționare

72

37.02.04

97.712.708

24.937.959

122.650.667

II. VENITURI DIN CAPITAL

73

00.15

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri

74

39.02

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

75

39.02.01

0

500

500

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

76

39.02.03

2.383

2.733

5.116

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

77

39.02.07

45.015

2.002.274

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

78

39.02.10

186.724

159.037

345.761

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

00.16

144.711.000

0

144.711.000

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

80

40.02

144.711.000

0

144.711.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

81

40.02.14

144.711.000

0

144.711.000

IV. SUBVENȚII

82

00.17

26.078.000

13.711.149

39.789.149

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83

00.18

26.078.000

13.711.149

39.789.149

Subvenții de la bugetul de stat

84

42.02

26.078.000

13.711.149

39.789.149

A. De capital

85

26.000.000

13.633.032

39.633.032

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

86

42.02.18

0

512.000

512.000

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

87

42.02.18.01

0

512.000

512.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

88

42.02.20

26.000.000

13.121.032

39.121.032

B. Curente

89

78.000

78.117

156.117

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

90

42.02.34

58.000

0

58.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

91

42.02.41

20.000

0

20.000

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

92

42.02.62

0

78.117

78.117

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

93

45.02

69.838.000

-13.087.826

56.750.174

Fondul European de Dezvoltare regionala

94

45.02.01

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

95

45.02.01.02

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

96

45.02.15

0

28.360

28.360

Prefinantari

97

45.02.15.03

0

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

98

45.02.18

0

4.846

4.846

Prefinantari

99

45.02.18.03

0

4.846

4.846

TOTAL CHELTUIELI

100

719.283.646

29.901.403

749.185.049

CHELTUIELI CURENTE

101

01

562.003.646

25.367.403

587.371.049

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

102

10

41.800.000

3.100.000

44.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

103

20

218.257.821

-533.597

217.724.224

TITLUL III DOBÂNZI

104

30

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

105

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

106

50

3.000.000

0

3.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

107

51

12.319.825

0

12.319.825

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

108

55

46.273.000

22.801.000

69.074.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

56

146.716.000

0

146.716.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

110

56.01

133.544.000

0

133.544.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

111

56.25

13.172.000

0

13.172.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

112

57

36.000.000

0

36.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

113

58

2.637.000

0

2.637.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

114

58.16

2.637.000

0

2.637.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

115

70

139.301.000

4.534.000

143.835.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

116

71

129.505.000

6.134.000

135.639.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

117

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

118

81

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

119

50.02

138.140.653

-1.450.000

136.690.653

Autoritati publice si acțiuni externe

120

51.02

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

CHELTUIELI CURENTE

121

01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

122

10

28.000.000

2.000.000

30.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123

20

50.637.653

0

50.637.653

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

16.159.000

-1.950.000

14.209.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

126

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

127

51.02.01

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

Autoritati executive

128

51.02.01.03

104.592.653

-1.550.000

103.042.653

Alte servicii publice generale

129

54.02

8.948.000

100.000

9.048.000

CHELTUIELI CURENTE

130

01

8.948.000

100.000

9.048.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

131

10

2.500.000

100.000

2.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

132

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

133

50

3.000.000

0

3.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

135

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

136

54.02.10

3.848.000

100.000

3.948.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii publice generale

137

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

138

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

139

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

140

20

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

141

30

24.000.000

0

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

142

70

0

0

0

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

143

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

144

59.02

18.072.000

1.000.000

19.072.000

Ordine publica si siguranța naționala

145

61.02

18.072.000

1.000.000

19.072.000

CHELTUIELI CURENTE

146

01

17.372.000

1.000.000

18.372.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

147

10

11.300.000

1.000.000

12.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

6.072.000

0

6.072.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

149

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

151

61.02.03

17.472.000

1.000.000

18.472.000

Politie locala

152

61.02.03.04

17.472.000

1.000.000

18.472.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

153

61.02.05

600.000

0

600.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

154

64.02

120.212.993

5.840.403

126.053.396

Invatamant

155

65.02

60.789.168

4.810.403

65.599.571

CHELTUIELI CURENTE

156

01

55.071.168

-533.597

54.537.571

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

157

20

1.116.168

-533.597

582.571

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

158

55

5.483.000

0

5.483.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

159

56

48.472.000

0

48.472.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

160

56.01

45.300.000

0

45.300.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

161

56.25

3.172.000

0

3.172.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

162

70

5.718.000

5.344.000

11.062.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

163

71

5.718.000

5.344.000

11.062.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

164

65.02.03

781.000

-100.000

681.000

Invatamant preșcolar

165

65.02.03.01

331.000

0

331.000

Invatamant primar

166

65.02.03.02

450.000

-100.000

350.000

Invatamant secundar

167

65.02.04

4.753.168

-809.597

3.943.571

Invatamant secundar superior

168

65.02.04.02

4.753.168

-809.597

3.943.571

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

169

65.02.50

55.255.000

5.720.000

60.975.000

Sanatate

170

66.02

3.400.000

0

3.400.000

CHELTUIELI CURENTE

171

01

2.900.000

0

2.900.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

172

56

2.900.000

0

2.900.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

173

56.01

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

174

70

500.000

0

500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

175

71

500.000

0

500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

176

66.02.06

3.400.000

0

3.400.000

Spitale generale

177

66.02.06.01

3.400.000

0

3.400.000

Cultura, recreere si religie

178

67.02

45.640.000

1.030.000

46.670.000

CHELTUIELI CURENTE

179

01

27.586.000

0

27.586.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

180

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

181

51

2.586.000

0

2.586.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

182

70

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

183

71

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

184

81

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

185

67.02.03

815.000

0

815.000

Case de cultura

186

67.02.03.06

815.000

0

815.000

Servicii recreative si sportive

187

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

188

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

189

67.02.50

19.825.000

1.030.000

20.855.000

Asigurări si asistenta sociala

190

68.02

10.383.825

0

10.383.825

CHELTUIELI CURENTE

191

01

10.383.825

0

10.383.825

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

192

51

9.733.825

0

9.733.825

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

193

58

650.000

0

650.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

194

58.16

650.000

0

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

195

70

0

0

0

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

196

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Prevenirea excluderii sociale

197

68.02.15

8.379.825

0

8.379.825

Cantine de ajutor social

198

68.02.15.02

8.379.825

0

8.379.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

199

68.02.50

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

200

68.02.50.50

650.000

0

650.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

201

69.02

201.816.000

24.261.000

226.077.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

202

70.02

128.716.000

24.261.000

152.977.000

CHELTUIELI CURENTE

203

01

97.173.000

22.801.000

119.974.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

205

55

15.148.000

22.801.000

37.949.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

206

56

51.054.000

0

51.054.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

207

56.01

49.054.000

0

49.054.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

208

56.25

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

209

58

1.987.000

0

1.987.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

210

58.16

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

211

70

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212

71

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

213

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

214

70.02.03

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

215

70.02.03.01

10.087.000

11.450.000

21.537.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Iluminat public si electrificări rurale

216

70.02.06

18.750.000

0

18.750.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

217

70.02.50

99.879.000

12.811.000

112.690.000

Protecția mediului

218

74.02

73.100.000

0

73.100.000

CHELTUIELI CURENTE

219

01

45.000.000

0

45.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

220

20

40.000.000

0

40.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

221

56

5.000.000

0

5.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

222

56.01

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

223

70

28.100.000

0

28.100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

224

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

225

74.02.05

73.100.000

0

73.100.000

Salubritate

226

74.02.05.01

73.100.000

0

73.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

227

79.02

241.042.000

250.000

241.292.000

Combustibili si energie

228

81.02

34.642.000

0

34.642.000

CHELTUIELI CURENTE

229

01

34.642.000

0

34.642.000

TITLUL IV SUBVENȚII

230

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

231

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

232

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

233

81.02.06

34.642.000

0

34.642.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

234

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

235

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

236

20

400.000

0

400.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

237

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

238

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

239

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

240

84.02

206.000.000

250.000

206.250.000

CHELTUIELI CURENTE

241

01

159.290.000

0

159.290.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

62.000.000

0

62.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

243

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

244

56

39.290.000

0

39.290.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

245

56.01

31.290.000

0

31.290.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

246

56.25

8.000.000

0

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

247

57

36.000.000

0

36.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

248

70

43.300.000

250.000

43.550.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

249

71

43.300.000

250.000

43.550.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

250

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

251

84.02.03

206.000.000

250.000

206.250.000

Transport in comun

252

84.02.03.02

66.000.000

0

66.000.000

Străzi

253

84.02.03.03

140.000.000

250.000

140.250.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

254

96.02

0

0

0

REZERVE

255

97.02

0

0

0

EXCEDENT

256

98.02

315.756.832

7.172.597

322.929.429

DEFICIT

257

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

695.885.478

8.685.000

704.570.478

TOTAL VENITURI

2

00.01

695.885.478

8.685.000

704.570.478

VENITURI PROPRII

3

49.90

592.330.686

33.337.540

625.668.226

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

695.807.478

8.685.000

704.492.478

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

741.469.909

31.530.838

773.000.747

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

414.156.111

26.582.449

440.738.560

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

414.156.111

26.582.449

440.738.560

Impozit pe venit

8

03.02

13.710.000

0

13.710.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

400.446.111

26.582.449

427.028.560

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

396.621.111

26.582.449

423.203.560

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

00.09

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

90.587.302

1.850.242

92.437.544

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

8.270.302

1.850.242

10.120.544

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

4.470.302

1.219.907

5.690.209

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

3.331.000

630.335

3.961.335

Impozit pe terenurile extravilane

21

07.02.02.03

469.000

0

469.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

22

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

00.10

235.208.496

3.098.147

238.306.643

Sume defalcate din TVA

24

11.02

201.165.000

0

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

188.754.000

0

188.754.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

11.728.000

0

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

28

12.02

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe hoteliere

29

12.02.07

1.067.000

-967.000

100.000

Taxe pe servicii specifice

30

15.02

1.027.000

211.651

1.238.651

Impozit pe spectacole

31

15.02.01

536.000

211.651

747.651

Alte taxe pe servicii specifice

32

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

33

16.02

31.949.496

3.853.496

35.802.992

Taxa asupra mijloacelor de transport

34

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

35

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

36

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

37

16.02.03

8.154.000

3.853.496

12.007.496

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

38

16.02.50

7.496

0

7.496

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

39

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

40

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

41

18.02.50

1.518.000

0

1.518.000

C. VENITURI NEFISCALE

42

00.12

-45.662.431

-22.845.838

-68.508.269

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

43

00.13

14.168.000

284.915

14.452.915

Venituri din proprietate

44

30.02

14.168.000

284.915

14.452.915

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

45

30.02.01

0

265.237

265.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

46

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

47

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din dividende

48

30.02.08

0

19.678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

49

30.02.08.02

0

19.678

19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

50

00.14

-59.830.431

-23.130.753

-82.961.184

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

51

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

52

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

53

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

54

33.02.12

130.000

0

130.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

55

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

56

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

57

34.02

2.541.000

0

2.541.000

Taxe extrajudiciare de timbru

58

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02

12.327.000

536.137

12.863.137

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

60

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

61

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

62

35.02.50

147.000

536.137

683.137

Diverse venituri

63

36.02

10.473.777

985.650

11.459.427

Taxe speciale

64

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

65

36.02.32

240.399

604.153

844.552

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

66

36.02.32.03

240.399

604.153

844.552

Alte venituri

67

36.02.50

538.378

381.497

919.875

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

68

37.02

-97.688.208

-24.652.540

-122.340.748

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Donații si sponsorizări

69

37.02.01

24.500

285.419

309.919

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

70

37.02.03

-97.712.708

-24.937.959

-122.650.667

IV. SUBVENȚII

71

00.17

78.000

0

78.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

72

00.18

78.000

0

78.000

Subvenții de la bugetul de stat

73

42.02

78.000

0

78.000

B. Curente

74

78.000

0

78.000

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

75

42.02.34

58.000

0

58.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

76

42.02.41

20.000

0

20.000

TOTAL CHELTUIELI

77

390.749.646

2.566.403

393.316.049

CHELTUIELI CURENTE

78

01

372.770.646

2.566.403

375.337.049

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

41.800.000

3.100.000

44.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

80

20

218.257.821

-533.597

217.724.224

TITLUL III DOBÂNZI

81

30

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

82

40

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

83

50

3.000.000

0

3.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

11.229.825

0

11.229.825

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

85

55

7.483.000

0

7.483.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

86

57

36.000.000

0

36.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

87

81

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

88

50.02

112.185.653

2.100.000

114.285.653

Autoritati publice si acțiuni externe

89

51.02

78.637.653

2.000.000

80.637.653

CHELTUIELI CURENTE

90

01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

28.000.000

2.000.000

30.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

50.637.653

0

50.637.653

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

93

51.02.01

78.637.653

2.000.000

80.637.653

Autoritati executive

94

51.02.01.03

78.637.653

2.000.000

80.637.653

Alte servicii publice generale

95

54.02

8.948.000

100.000

9.048.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

96

01

8.948.000

100.000

9.048.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

97

10

2.500.000

100.000

2.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

99

50

3.000.000

0

3.000.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

100

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

101

54.02.10

3.848.000

100.000

3.948.000

Alte servicii publice generale

102

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

103

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

104

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

24.000.000

0

24.000.000

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

107

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

108

59.02

17.372.000

1.000.000

18.372.000

Ordine publica si siguranța naționala

109

61.02

17.372.000

1.000.000

18.372.000

CHELTUIELI CURENTE

110

01

17.372.000

1.000.000

18.372.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

11.300.000

1.000.000

12.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

6.072.000

0

6.072.000

Din total capitol

Ordine publica

113

61.02.03

16.772.000

1.000.000

17.772.000

Politie locala

114

61.02.03.04

16.772.000

1.000.000

17.772.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

115

61.02.05

600.000

0

600.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

116

64.02

53.987.993

-533.597

53.454.396

Invatamant

117

65.02

6.599.168

-533.597

6.065.571

CHELTUIELI CURENTE

118

01

6.599.168

-533.597

6.065.571

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

119

20

1.116.168

-533.597

582.571

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120

55

5.483.000

0

5.483.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant preșcolar si primar

121

65.02.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

122

65.02.03.01

0

0

0

Invatamant primar

123

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

124

65.02.04

1.116.168

-533.597

582.571

Invatamant secundar superior

125

65.02.04.02

1.116.168

-533.597

582.571

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

126

65.02.50

5.483.000

0

5.483.000

Cultura, recreere si religie

127

67.02

38.330.000

0

38.330.000

CHELTUIELI CURENTE

128

01

27.171.000

0

27.171.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

129

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

130

51

2.171.000

0

2.171.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

131

81

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

132

67.02.03

800.000

0

800.000

Case de cultura

133

67.02.03.06

800.000

0

800.000

Servicii recreative si sportive

134

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

136

67.02.50

12.530.000

0

12.530.000

Asigurări si asistenta sociala

137

68.02

9.058.825

0

9.058.825

CHELTUIELI CURENTE

138

01

9.058.825

0

9.058.825

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

139

51

9.058.825

0

9.058.825

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

140

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Prevenirea excluderii sociale

141

68.02.15

7.704.825

0

7.704.825

Cantine de ajutor social

142

68.02.15.02

7.704.825

0

7.704.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

143

68.02.50

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

144

68.02.50.50

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

145

69.02

74.394.000

0

74.394.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

146

70.02

34.394.000

0

34.394.000

CHELTUIELI CURENTE

147

01

30.984.000

0

30.984.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

149

55

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

150

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

151

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

152

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

153

70.02.06

13.000.000

0

13.000.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

154

70.02.50

21.394.000

0

21.394.000

Protecția mediului

155

74.02

40.000.000

0

40.000.000

CHELTUIELI CURENTE

156

01

40.000.000

0

40.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

157

20

40.000.000

0

40.000.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

158

74.02.05

40.000.000

0

40.000.000

Salubritate

159

74.02.05.01

40.000.000

0

40.000.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

160

79.02

132.810.000

0

132.810.000

Combustibili si energie

161

81.02

31.000.000

0

31.000.000

CHELTUIELI CURENTE

162

01

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

163

40

31.000.000

0

31.000.000

Din total capitol

Energie termica

164

81.02.06

31.000.000

0

31.000.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

165

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

166

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

167

20

400.000

0

400.000

Din total capitol

Agricultura

168

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

169

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

170

84.02

101.410.000

0

101.410.000

CHELTUIELI CURENTE

171

01

98.000.000

0

98.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

62.000.000

0

62.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

173

57

36.000.000

0

36.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

174

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

175

84.02.03

101.410.000

0

101.410.000

Transport in comun

176

84.02.03.02

36.000.000

0

36.000.000

Străzi

177

84.02.03.03

65.410.000

0

65.410.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

178

96.02

0

0

0

REZERVE

179

97.02

0

0

0

EXCEDENT

180

98.02

305.135.832

6.118.597

311.254.429

DEFICIT

181

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

339.155.000

28.389.000

367.544.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

339.155.000

28.389.000

367.544.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

145.604.292

2.827.718

148.432.010

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

98.371.878

25.601.133

123.973.011

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

98.371.878

25.601.133

123.973.011

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

98.371.878

25.601.133

123.973.011

Diverse venituri

7

36.02

659.170

663.174

1.322.344

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

107.900

617.956

725.856

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

9

36.02.32

551.270

45.218

596.488

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

10

36.02.32.02

551.270

45.218

596.488

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

11

37.02

97.712.708

24.937.959

122.650.667

Varsaminte din secțiunea de funcționare

12

37.02.04

97.712.708

24.937.959

122.650.667

II. VENITURI DIN CAPITAL

13

00.15

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri

14

39.02

234.122

2.164.544

2.398.666

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

15

39.02.01

0

500

500

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

16

39.02.03

2.383

2.733

5.116

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

17

39.02.07

45.015

2.002.274

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

18

39.02.10

186.724

159.037

345.761

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

19

00.16

144.711.000

0

144.711.000

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

20

40.02

144.711.000

0

144.711.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

21

40.02.14

144.711.000

0

144.711.000

IV. SUBVENȚII

22

00.17

26.000.000

13.711.149

39.711.149

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23

00.18

26.000.000

13.711.149

39.711.149

Subvenții de la bugetul de stat

24

42.02

26.000.000

13.711.149

39.711.149

A. De capital

25

26.000.000

13.633.032

39.633.032

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investiilor in sanatate

26

42.02.18

0

512.000

512.000

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

27

42.02.18.01

0

512.000

512.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

28

42.02.20

26.000.000

13.121.032

39.121.032

B. Curente

29

0

78.117

78.117

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

30

42.02.62

0

78.117

78.117

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

31

45.02

69.838.000

-13.087.826

56.750.174

Fondul European de Dezvoltare regionala

32

45.02.01

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

33

45.02.01.02

69.838.000

-13.121.032

56.716.968

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

34

45.02.15

0

28.360

28.360

Prefinantari

35

45.02.15.03

0

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

36

45.02.18

0

4.846

4.846

Prefinantari

37

45.02.18.03

0

4.846

4.846

TOTAL CHELTUIELI

38

328.534.000

27.335.000

355.869.000

CHELTUIELI CURENTE

39

01

189.233.000

22.801.000

212.034.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40

51

1.090.000

0

1.090.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

41

55

38.790.000

22.801.000

61.591.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

42

56

146.716.000

0

146.716.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

43

56.01

133.544.000

0

133.544.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

44

56.25

13.172.000

0

13.172.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

45

58

2.637.000

0

2.637.000

Alte facilita?! ?i instrumente postaderare

46

58.16

2.637.000

0

2.637.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

139.301.000

4.534.000

143.835.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

129.505.000

6.134.000

135.639.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

49

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

50.02

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

Autoritati publice si acțiuni externe

51

51.02

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

CHELTUIELI CURENTE

52

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

53

70

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

54

71

16.159.000

-1.950.000

14.209.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

55

72

9.796.000

-1.600.000

8.196.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

56

51.02.01

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

Autoritati executive

57

51.02.01.03

25.955.000

-3.550.000

22.405.000

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

58

59.02

700.000

0

700.000

Ordine publica si siguranța naționala

59

61.02

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

60

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

61

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

63

61.02.03

700.000

0

700.000

Politie locala

64

61.02.03.04

700.000

0

700.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

65

61.02.05

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

66

64.02

66.225.000

6.374.000

72.599.000

Invatamant

67

65.02

54.190.000

5.344.000

59.534.000

CHELTUIELI CURENTE

68

01

48.472.000

0

48.472.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

69

56

48.472.000

0

48.472.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

70

56.01

45.300.000

0

45.300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

71

56.25

3.172.000

0

3.172.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

5.718.000

5.344.000

11.062.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

5.718.000

5.344.000

11.062.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

74

65.02.03

781.000

-100.000

681.000

Invatamant preșcolar

75

65.02.03.01

331.000

0

331.000

Invatamant primar

76

65.02.03.02

450.000

-100.000

350.000

Invatamant secundar

77

65.02.04

3.637.000

-276.000

3.361.000

Invatamant secundar superior

78

65.02.04.02

3.637.000

-276.000

3.361.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

79

65.02.50

49.772.000

5.720.000

55.492.000

Sanatate

80

66.02

3.400.000

0

3.400.000

CHELTUIELI CURENTE

81

01

2.900.000

0

2.900.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

82

56

2.900.000

0

2.900.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

83

56.01

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

84

70

500.000

0

500.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

85

71

500.000

0

500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

86

66.02.06

3.400.000

0

3.400.000

Spitale generale

87

66.02.06.01

3.400.000

0

3.400.000

Cultura, recreere si religie

88

67.02

7.310.000

1.030.000

8.340.000

CHELTUIELI CURENTE

89

01

415.000

0

415.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

90

51

415.000

0

415.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

91

70

6.895.000

1.030.000

7.925.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

92

71

6.895.000

1.030.000

7.925.000

Din total capitol

Servicii culturale

93

67.02.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

94

67.02.03.06

15.000

0

15.000

Servicii recreative si sportive

95

67.02.05

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

96

67.02.05.03

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

97

67.02.50

7.295.000

1.030.000

8.325.000

Asigurări si asistenta sociala

98

68.02

1.325.000

0

1.325.000

CHELTUIELI CURENTE

99

01

1.325.000

0

1.325.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

100

51

675.000

0

675.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

101

58

650.000

0

650.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

102

58.16

650.000

0

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

103

70

0

0

0

Din total capitol

Asistenta sociala pentru familie si copii

104

68.02.06

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

105

68.02.15

675.000

0

675.000

Cantine de ajutor social

106

68.02.15.02

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

107

68.02.50

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

108

68.02.50.50

650.000

0

650.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

109

69.02

127.422.000

24.261.000

151.683.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

110

70.02

94.322.000

24.261.000

118.583.000

CHELTUIELI CURENTE

111

01

66.189.000

22.801.000

88.990.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

112

55

13.148.000

22.801.000

35.949.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

113

56

51.054.000

0

51.054.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

114

56.01

49.054.000

0

49.054.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

115

56.25

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

116

58

1.987.000

0

1.987.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

117

58.16

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

118

70

28.133.000

1.460.000

29.593.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119

71

28.133.000

1.460.000

29.593.000

Din total capitol

Locuințe

120

70.02.03

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

121

70.02.03.01

10.087.000

11.450.000

21.537.000

Iluminat public si electrificări rurale

122

70.02.06

5.750.000

0

5.750.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

123

70.02.50

78.485.000

12.811.000

91.296.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecția mediului

124

74.02

33.100.000

0

33.100.000

CHELTUIELI CURENTE

125

01

5.000.000

0

5.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

126

56

5.000.000

0

5.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

127

56.01

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

128

70

28.100.000

0

28.100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

129

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

130

74.02.05

33.100.000

0

33.100.000

Salubritate

131

74.02.05.01

33.100.000

0

33.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

132

79.02

108.232.000

250.000

108.482.000

Combustibili si energie

133

81.02

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI CURENTE

134

01

3.642.000

0

3.642.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

135

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

136

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

137

81.02.06

3.642.000

0

3.642.000

Transporturi

138

84.02

104.590.000

250.000

104.840.000

CHELTUIELI CURENTE

139

01

61.290.000

0

61.290.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

140

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

141

56

39.290.000

0

39.290.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

142

56.01

31.290.000

0

31.290.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

143

56.25

8.000.000

0

8.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

144

70

43.300.000

250.000

43.550.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

145

71

43.300.000

250.000

43.550.000

Din total capitol

Transport rutier

146

84.02.03

104.590.000

250.000

104.840.000

Transport in comun

147

84.02.03.02

30.000.000

0

30.000.000

Străzi

148

84.02.03.03

74.590.000

250.000

74.840.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

149

96.02

0

0

0

REZERVE

150

97.02

0

0

0

EXCEDENT

151

98.02

10.621.000

1.054.000

11.675.000

DEFICIT

152

99.02

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ANUL 2016

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară

TOTAL

/.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

145.627.000

0

145.627.000

1. Cheltuieli de personal stabilite pe baza costului/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

145.627.000

0

145.627.000

II BUNURI SI SERVICII din care:

31.064.000

25.027.000

56.091.000

a. cost/elev/preșcolar/an - finanțare din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

17.730.000

0

17.730.000

b. sume alocate din bugetul local

13.334.000

25.027.000

38.361.000

///. TRANSPORT - sume alocate din bugetul local

0

12.587.000

12.587.000

IV. BURSE - sume alocate din bugetul local

0

11.066.000

11.066.000

V. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

1.342.000

1.342.000

TOTAL

176.691.000

50.022.000

226.713.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONALNr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget 2016

Cost elev/ preșcolar/an 2016

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea salariilor, sporurilor, contribuțiilor

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

1.295.000

1.295.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1.251.000

1.250.600

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

939.000

938.450

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

1.137.000

1.136.900

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1.170.000

1.169.200

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

1.122.000

1.121.100

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

1.162.000

1.051.800

110.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1.384.000

1.383.450

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1.345.000

1.344.106

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

1.310.000

1.309.458

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1.126.000

1.125.466

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

1.305.000

1.304.748

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

978.000

977.120

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

1.124.000

1.013.800

110.000

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

1.400.000

1.399.270

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1.203.000

1.202.500

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

1.392.000

1.391.200

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

921.000

920.280

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

1.443.000

1.443.000

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

885.000

884.300

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

948.000

947.200

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

1.549.000

1.548.264

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

1.489.000

1.488.402

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

988.000

987.900

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

2.244.000

2.243.661

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

1.372.000

1.371.075

27

Școala Gimnazială Waldorf

1.521.000

1.520.502

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

880.000

787.581

92.000

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

1.668.000

1.667.942

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

1.321.000

1.320.415

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

2.103.000

2.102.330

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

2.488.000

2.487.238

33

Liceul cu Program Sportiv

2.514.000

2.513.550

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

2.642.000

2.641.307

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

2.377.000

2.376.173

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

2.573.000

2.572.334

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

3.115.000

3.114.873

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

883.000

882.394

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

1.841.000

1.840.663

40

Școala Gimnazială "Horea"

1.953.000

1.952.871

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

1.861.000

1.684.441

176.000

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

2.454.000

2.453.462

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

2.136.000

2.135.399

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

1.733.000

1.572.436

160.000

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

2.195.000

1.984.9251

210.000

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

3.019.000

3.018.267

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

1.195.000

1.194.577

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

2.700.000

2.699.696

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

3.251.000

3.250.582


50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

4.505.000

4.504.322

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

690.000

689.337

52

Colegiul Național "George Barițiu"

1.767.000

1.766.398

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

4.897.000

4.896.185

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

2.725.000

2.724.373

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

2.049.000

2.048.424

56

Liceul Teologic reformat

2.793.000

2.792.710

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

3.258.000

3.257.271

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

4.076.000

4.075.725

59

Seminarul Teologic Ortodox

1.855.000

1.854.859

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

3.500.000

3.499.612

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

2.548.000

2.547.772

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

6.057.000

5.476.724

580.000

63

Școala de Muzică A.Bena

1.589.000

988.170

600.000

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

1.242.000

1.241.832

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

1.296.000

1.295.142

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

2.025.000

2.024.229

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

2.225.000

2.224.322

68

Liceul Tehnologic nr.1

1.556.000

1.418.819

137.000

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

1.924.000

1.573.522

350.000

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

1.096.000

995.167

100.000

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

1.463.000

1.202.092

260.000

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

463.000

376.394

86.000

73

Colegiul Tehnic Energetic

1.758.000

1.757.424

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

1.415.000

1.414.732

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

2.028.000

1.849.108

178.000

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

2.233.000

1.432.054

800.000

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

1.689.000

1.688.648

TOTAL

145.627.000

141.637.575

3.949.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII


Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget 2016

Cost elev/preșcolar/an

2016

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor conform art. 104, al. 2, lit. b-e din Legea nr. 1/2011

Suma alocată din buget local

1

2

3=4+5+6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

288.000

128.100

159.900

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

229.000

123.708

105.292

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

304.000

96.460

207.540

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

183.000

120.780

62.220

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

320.000

115.656

204.344

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

165.000

110.898

54.102

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

255.000

112.362

142.638

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

235.000

149.328

85.672

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

279.000

135.786

143.214

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

295.000

134.688

160.312

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

193.000

117.486

75.514

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

232.000

135.054

96.946

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

166.000

111.630

54.370

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

268.000

99.736

168.264

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

313.000

140.910

172.090

15

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

242.000

118.950

123.050

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

302.000

137.616

164.384

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

172.000

100.464

71.536

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

317.000

142.740

174.260

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

179.000

86.996

92.004

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

172.000

93.184

78.816

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

400.000

169.458

230.542

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

249.000

153.720

95.280

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

194.000

97.188

96.812

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

452.000

305.655

146.345

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

343.000

177.606

165.394

27

Școala Gimnazială Waldorf

369.000

174.447

194.553

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

162.000

106.855

55.145

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

365.000

197.262

167.73830

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

291.000

177.255

113.745

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

348.000

233.415

114.585

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

399.000

340.800

58.200

33

Liceul cu Program Sportiv

519.000

250.516

268.484

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

482.000

359.615

122.385

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

338.000

318.723

19.277

36

Școala Gimnazială "Llviu Rebreanu"

464.000

346.480

117.520

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

727.000

377.010

349.990

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

238.000

111.969

126.031

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

368.000

236.925

131.075

40

Școala Gimnazială "Horea"

252.000

249.561

2.439

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

393.000

215.318

177.682

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

404.000

338.766

65.234

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

353.000

294.084

58.916

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

328.000

156.378

171.622

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

373.000

212.394

160.606

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

823.000

374.262

448.738

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

555.000

140.040

414.960

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

954.000

326.976

627.024

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

656.000

454.308

201.692

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

885.000

645.699

239.301

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

214.000

89.397

124.603

52

Colegiul Național "George Barițiu"

260.000

245.566

14.434

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

656.000

655.260

740

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

403.000

375.315

27.685

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

338.000

227.954

110.046

56

Liceul Teologic reformat

883.000

290.972

592.028

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

640.000

376.494

263.506

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

699.000

683.427

15.573

59

Seminarul Teologic Ortodox

496.000

248.571

247.429

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

899.000

500.682

398.318

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

490.000

361.167

128.833

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

760.000

308.450

451.550

63

Școala de Muzică A.Bena

125.000

122.850

2.150

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

215.000

179.718

35.282

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

173.000

172.327

673

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

260.000

249.546

10.454

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

574.000

280.192

293.808

68

Liceul Tehnologic nr.1

323.000

154.574

168.426

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

657.000

206.562

84.820

365.618

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

264.000

123.080

140.920

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

685.000

156.812

100.000

428.188

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

350.000

34.443

315.557

73

Colegiul Tehnic Energetic

700.000

187.458

200.000

312.542

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

446.000

168.354

277.646

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

770.000

210.144

200.000

359.856

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

642.000

174.484

100.000

367.516

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

349.000

206.164

142.836

TOTAL

31.064.000

17.045.180

684.820

13.334.000

FINANȚARE COMPLEMENTARĂ


Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

232.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

281.000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

241.000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

346.000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

150.000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

109.000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

175.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

120.000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

432.000

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

240.000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

57.000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

208.000

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

150.000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

145.000

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

189.000

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

118.000

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

325.000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

73.000

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

218.000

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

136.000

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

76.000

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

195.000

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

228.000

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

168.000

70

Școala Gimnazială "loan Bob"

957.000

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

566.000

27

Școala Gimnazială Waldorf

468.000

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

285.000

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

425.000

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

432.203

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

623.000

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

584.000

33

Liceul cu Program Sportiv

1.531.000

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

680.000

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

532.000

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

579.000

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

1.175.000

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

263.000

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

602.000

40

Școala Gimnazială "Horea"

544.000

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

911.000^42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

1.011.000

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

1.027.000

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

652.000

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

2.099.515

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1.506.000

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

521.000

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1.038.000

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

1.538.000

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1.686.000

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

298.000

52

Colegiul Național "George Barițiu"

765.000

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

1.994.000

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

1.249.000

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

887.000

56

Liceul Teologic reformat

1.022.000

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

1.250.000

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1.386.000

59

Seminarul Teologic Ortodox

1.014.000

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1.449.000

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

1.276.000

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

915.000

63

Școala de Muzică A.Bena

179.000

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

460.000

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

516.000

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

571.000

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

789.000

68

Liceul Tehnologic nr.1

720.000

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

478.000

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

664.000

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

428.000

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

212.000

73

Colegiul Tehnic Energetic

1.171.000

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

526.000

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

494.000

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

1.069.000

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

809.711

78

Reparații unități de învățământ

582.571

50.022.000FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂN PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONALNr. crt.

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2016 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ preșcolar/an 2016

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile,sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ conform HG 136/2016

(nu sunt incluse cheltuielile pentru alocații pt. transportul la și de locul de muncă și nici cheltuielile salariate în natură)

(14.03.2016-31.12.2016)

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

102.851

128.824

102.851

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

250.555

313.826

250.555

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

112.780

141.260

112.780

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

215.373

269.760

215.373

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

192.012

240.500

192.012

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

233.369

292.300

233.369

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

100.437

125.800

100.437

8

Grădinița Reformată "între Lacuri"

43.501

54.486

43.501

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

124.069

155.400

124.069

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

200.874

251.600

200.874

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

239.005

299.360

239.005

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

216.466

271.129

216.466

13

Școala Primară Kinderland

94.529

118.400

94.529


14

Școala Gimnazială "Elf'

1.366.605

1.711.707

1.366.605

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

20.094

25.168

20.094

16

Transylvania College

1.248.051

1.563.215

1.248.051

17

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"

130.041

162.880

130.041

TOTAL

4.890.612

6.125.615

4.890.612

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONALNr. crt.

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2016 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ preșcolar/an 2016

---------------------------v—|

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" conform HG 136/2016 (cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar,gimnazial .liceal și profesional particular și confesional acreditat (14.03.2016-31.12.2016)

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

12.496

15.652

12.496

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

25.574

32.032

25.574

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

20.343

25.480

20.343

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

23.830

29.848

23.830

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

18.890

23.660

18.890

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

22.958

28.756

22.958

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

9.881

12.376

9.881

8

Grădinița Reformată "între Lacuri"

7.847

9.828

7.847

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

12.206

15.288

12.206

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

19.762

24.752

19.762

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

26.155

32.760

26.155

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

25.356

31.759

25.356

13

Școala Primară Kinderland

9.300

11.648

9.300


14

Școala Gimnazială "Elf'

165.338

207.090

165.338

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

2.299

2.880

2.299'

16

Transylvania College

175.402

219.696

175.402

17

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"

14.371

18.000

14.371

TOTAL

592.008

741.505

-----------xr^>592008-

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE CLUJ-NAPOCAANEXA 2 A 9 LA HOTARAREA NR. 432 / 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

I nfluenta/ S----

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

23.372.000

300.000

23.672.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

19.238.000

300.000

19.538.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

11.800.000

300.000

12.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

7.438.000

0

7.438.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6

71

4.134.000

0

4.134.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

7

64.02

23.372.000

300.000

23.672.000

Asigurări si asistenta sociala

8

68.02

23.372.000

300.000

23.672.000

CHELTUIELI CURENTE

9

01

19.238.000

300.000

19.538.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10

11.800.000

300.000

12.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11

20

7.438.000

0

7.438.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

12

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13

71

4.134.000

0

4.134.000

Din total capitol

Crese

14

68.02.11

23.372.000

300.000

23.672.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

15

96.02

0

0

0

REZERVE

16

97.02

0

0

0

EXCEDENT

17

98.02

0

0

0

DEFICIT

18

99.02

23.372.000

300.000

23.672.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

19.238.000

300.000

19.538.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

2

01

19.238.000

300.000

19.538.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

11.800.000

300.000

12.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

7.438.000

0

7.438.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.02

19.238.000

300.000

19.538.000

Asigurări si asistenta sociala

6

68.02

19.238.000

300.000

19.538.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

19.238.000

300.000

19.538.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8

10

11.800.000

300.000

12.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

7.438.000

0

7.438.000

Din total capitol

Crese

10

68.02.11

19.238.000

300.000

19.538.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

11

96.02

0

0

0

REZERVE

12

97.02

0

0

0

EXCEDENT

13

98.02

0

0

0

DEFICIT

14

99.02

19.238.000

300.000

19.538.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

4.134.000

0

4.134.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4

71

4.134.000

0

4.134.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.02

4.134.000

0

4.134.000

Asigurări si asistenta sociala

6

68.02

4.134.000

0

4.134.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

4.134.000

0

4.134.000

Din total capitol

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA CLUJ-NAPOCADENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

ro

E

05

i_

CD O i— CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

70.788.000

2.339.000

73.127.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

70.395.000

2.339.000

72.734.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

23.400.000

727.000

24.127.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

5.421.000

0

5.421.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5

51

17.950.000

512.000

18.462.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

7

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

8

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

9

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

10

57

23.030.000

900.000

23.930.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

11

58

250.000

400.000

650.000

Alte facilita?i ?i instrumente postaderare

12

58.16

250.000

400.000

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

393.000

0

393.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

393.000

0

393.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.02

70.788.000

2.339.000

73.127.000

Sanatate

16

66.02

24.891.000

612.000

25.503.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

24.761.000

612.000

25.373.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

8.100.000

100.000

8.200.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

51

16.000.000

512.000

16.512.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

130.000

0

130.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

22

71

130.000

0

130.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

23

66.02.06

16.000.000

512.000

16.512.000

Spitale generale

24

66.02.06.01

16.000.000

512.000

16.512.000

Servicii de sanatate publica

25

66.02.08

8.891.000

100.000

8.991.000

Asigurări si asistenta sociala

26

68.02

45.897.000

1.727.000

47.624.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

45.634.000

1.727.000

47.361.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

15.300.000

627.000

15.927.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

4.760.000

0

4.760.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30

51

1.950.000

0

1.950.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

31

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

32

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

33

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

34

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35

57

23.030.000

900.000

23.930.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

36

58

250.000

400.000

650.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

37

58.16

250.000

400.000

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

263.000

0

263.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

263.000

0

263.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

40

68.02.05

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

41

68.02.05.02

32.250.000

760.000

33.010.000

Prevenirea excluderii sociale

42

68.02.15

330.000

0

330.000

Ajutor social

43

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

44

68.02.50

13.317.000

967.000

14.284.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

45

68.02.50.50

13.317.000

967.000

14.284.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

46

96.02

0

0

0

REZERVE

47

97.02

0

0

0

EXCEDENT

48

98.02

0

0

0

DEFICIT

49

99.02

70.788.000

2.339.000

73.127.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

65.301.000

1.627.000

66.928.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

65.301.000

1.627.000

66.928.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

23.400.000

727.000

24.127.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

5.421.000

0

5.421.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5

51

13.450.000

0

13.450.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6

57

23.030.000

900.000

23.930.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

7

64.02

65.301.000

1.627.000

66.928.000

Sanatate

8

66.02

20.261.000

100.000

20.361.000

CHELTUIELI CURENTE

9

01

20.261.000

100.000

20.361.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10

8.100.000

100.000

8.200.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

51

11.500.000

0

11.500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

13

66.02.06

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

14

66.02.06.01

11.500.000

0

11.500.000

Servicii de sanatate publica

15

66.02.08

8.761.000

100.000

8.861.000

Asigurări si asistenta sociala

16

68.02

45.040.000

1.527.000

46.567.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

45.040.000

1.527.000

46.567.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

15.300.000

627.000

15.927.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

4.760.000

0

4.760.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

51

1.950.000

0

1.950.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21

57

23.030.000

900.000

23.930.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

22

68.02.05

32.250.000

760.000

33.010.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23

68.02.05.02

32.250.000

760.000

33.010.000

Prevenirea excluderii sociale

24

68.02.15

330.000

0

330.000

Ajutor social

25

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

26

68.02.50

12.460.000

767.000

13.227.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

27

68.02.50.50

12.460.000

767.000

13.227.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

28

96.02

0

0

0

REZERVE

29

97.02

0

0

0

EXCEDENT

30

98.02

0

0

0

DEFICIT

31

99.02

65.301.000

1.627.000

66.928.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

5.487.000

712.000

6.199.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

5.094.000

712.000

5.806.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

51

4.500.000

512.000

5.012.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

5

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

6

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

7

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

8

58

250.000

400.000

650.000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

9

58.16

250.000

400.000

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

70

393.000

0

393.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

11

71

393.000

0

393.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.02

5.487.000

712.000

6.199.000

Sanatate

13

66.02

4.630.000

512.000

5.142.000

CHELTUIELI CURENTE

14

01

4.500.000

512.000

5.012.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15

51

4.500.000

512.000

5.012.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

130.000

0

130.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17

71

130.000

0

130.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

18

66.02.06

4.500.000

512.000

5.012.000

Spitale generale

19

66.02.06.01

4.500.000

512.000

5.012.000

Servicii de sanatate publica

20

66.02.08

130.000

0

130.000

Asigurări si asistenta sociala

21

68.02

857.000

200.000

1.057.000

CHELTUIELI CURENTE

22

01

594.000

200.000

794.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23

56

344.000

-200.000

144.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

24

56.01

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

25

56.15

76.000

0

76.000

Mecanismul financiar norvegian

26

56.18

68.000

0

68.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

27

58

250.000

400.000

650 000

Alte facilitaîi ?i instrumente postaderare

28

58.16

250.000

400.000

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

29

70

263.000

0

263.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30

71

263.000

0

263.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

31

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32

68.02.05.02

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

33

68.02.15

0

0

0

Ajutor social

34

68.02.15.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

35

68.02.50

857.000

200.000

1.057.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

36

68.02.50.50

857.000

200.000

1.057.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

37

96.02

0

0

0

REZERVE

38

97.02

0

0

0

Pag. 6/6| DEFICIT

| EXCEDENT

DENUMIREA INDICATORILOR

A

O

CJ <o

Cod rând

99.02

98.02

Cod indicator

5.487.000

o

Program aprobat

712.000

o

Influenta

6.199.000

o

Program rectificat


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VEN PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

/                 f? \

■           s

3\       il S

CD

O

CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

15.140.674

148.000

15.288.674

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

15.140.674

148.000

15.288.674

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

15.140.674

148.000

15.288.674

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.224.297

10.000

1.234.297

Venituri din proprietate

5

30.10

1.224.297

10.000

1.234.297

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

1.130.473

10.000

1.140.473

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

1.130.473

10.000

1.140.473

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

93.824

0

93.824

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

13.916.377

138.000

14.054.377

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

13.575.053

20.000

13.595.053

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

492.663

20.000

512.663

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

150.508

0

150.508

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

13

33.10.14

11.807.824

0

11.807.824

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

33.10.16

3.000

0

3.000

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

15

33.10.17

608.000

0

608.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

16

33.10.50

513.058

0

513.058

Amenzi, penalitati si confiscări

17

35.10

32.000

0

32.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

18

35.10.50

32.000

0

32.000

Diverse venituri

19

36.10

118.356

0

118.356

Alte venituri

20

36.10.50

118.356

0

118.356

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

21

37.10

190.968

118.000

308.968

Donații si sponsorizări

22

37.10.01

190.968

118.000

308.968

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

23

37.10.03

-43.000

-35.000

-78.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

24

37.10.04

43.000

35.000

78.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL CHELTUIELI

25

17.281.000

148.000

17.429.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

17.007.000

113.000

17.120.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

1.079.000

2.000

1.081.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28

20

15.917.000

111.000

16.028.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

29

59

11.000

0

11.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

70

274.000

35.000

309.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

31

71

274.000

35.000

309.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

32

64.10

17.281.000

148.000

17.429.000

Invatamant

33

65.10

17.281.000

148.000

17.429.000

CHELTUIELI CURENTE

34

01

17.007.000

113.000

17.120.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

1.079.000

2.000

1.081.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

15.917.000

111.000

16.028.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

37

59

11.000

0

11.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

274.000

35.000

309.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

274.000

35.000

309.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

40

65.10.03

8.965.000

0

8.965.000

Invatamant preșcolar

41

65.10.03.01

8.965.000

0

8.965.000

Invatamant secundar

42

65.10.04

3.800.000

80.000

3.880.000

Invatamant secundar inferior

43

65.10.04.01

561.000

10.000

571.000

Invatamant secundar superior

44

65.10.04.02

3.239.000

70.000

3.309.000

Invatamant postliceal

45

65.10.05

1.054.000

16.000

1.070.000

Servicii auxiliare pentru educație

46

65.10.11

3.462.000

52.000

3.514.000

Internate si cantine pentru elevi

47

65.10.11.03

3.462.000

52.000

3.514.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

48

96.10

0

0

0

REZERVE

49

97.10

0

0

0

EXCEDENT

50

98.10

0

0

0

DEFICIT

51

99.10

2.140.326

0

2.140.326

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

15.097.674

113.000

15.210.674

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.097.674

113.000

15.210.674

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.097.674

113.000

15.210.674

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.097.674

113.000

15.210.674

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

1.224.297

10.000

1.234.297

Venituri din proprietate

6

30.10

1.224.297

10.000

1.234.297

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

1.130.473

10.000

1.140.473

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

1.130.473

10.000

1.140.473

Alte venituri din proprietate

9

30.10.50

93.824

0

93.824

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10

00.09

13.873.377

103.000

13.976.377

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10

13.575.053

20.000

13.595.053

Taxe si alte venituri in invatamant

12

33.10.05

492.663

20.000

512.663

Venituri din prestări de servicii

13

33.10.08

150.508

0

150.508

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

14

33.10.14

11.807.824

0

11.807.824

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

3.000

0

3.000

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

16

33.10.17

608.000

0

608.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

17

33.10.50

513.058

0

513.058

Amenzi, penalitati si confiscări

18

35.10

32.000

0

32.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

19

35.10.50

32.000

0

32.000

Diverse venituri

20

36.10

118.356

0

118.356

Alte venituri

21

36.10.50

118.356

0

118.356

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

22

37.10

147.968

83.000

230.968

Donații si sponsorizări

23

37.10.01

190.968

118.000

308.968

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

24

37.10.03

-43.000

-35.000

-78.000

TOTAL CHELTUIELI

25

17.007.000

113.000

17.120.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

17.007.000

113.000

17.120.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

1.079.000

2.000

1.081.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28

20

15.917.000

111.000

16.028.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

29

59

11.000

0

11.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

30

64.10

17.007.000

113.000

17.120.000

Invatamant

31

65.10

17.007.000

113.000

17.120.000

CHELTUIELI CURENTE

32

01

17.007.000

113.000

17.120.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

1.079.000

2.000

1.081.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

15.917.000

111.000

16.028.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

35

59

11.000

0

11.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

36

65.10.03

8.965.000

0

8.965.000

Invatamant preșcolar

37

65.10.03.01

8.965.000

0

8.965.000

Invatamant secundar

38

65.10.04

3.566.000

61.000

3.627.000

Invatamant secundar inferior

39

65.10.04.01

515.000

10.000

525.000

Invatamant secundar superior

40

65.10.04.02

3.051.000

51.000

3.102.000

Invatamant postliceal

41

65.10.05

1.014.000

0

1.014.000

Servicii auxiliare pentru educație

42

65.10.11

3.462.000

52.000

3.514.000

Internate si cantine pentru elevi

43

65.10.11.03

3.462.000

52.000

3.514.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

44

96.10

0

0

0

REZERVE

45

97.10

0

0

0

EXCEDENT

46

98.10

0

0

0

DEFICIT

47

99.10

1.909.326

0

1.909.326

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

43.000

35.000

78.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

43.000

35.000

78.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

43.000

35.000

78.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

43.000

35.000

78.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

43.000

35.000

78.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

43.000

35.000

78.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

43.000

35.000

78.000

TOTAL CHELTUIELI

8

274.000

35.000

309.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

9

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

10

70

274.000

35.000

309.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

11

71

274.000

35.000

309.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

12

64.10

274.000

35.000

309.000

Invatamant

13

65.10

274.000

35.000

309.000

CHELTUIELI CURENTE

14

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

70

274.000

35.000

309.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16

71

274.000

35.000

309.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

17

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

18

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant secundar

19

65.10.04

234.000

19.000

253.000

Invatamant secundar inferior

20

65.10.04.01

46.000

0

46.000

Invatamant secundar superior

21

65.10.04.02

188.000

19.000

207.000

Invatamant postliceal

22

65.10.05

40.000

16.000

56.000

Servicii auxiliare pentru educație

23

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

24

65.10.11.03

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

25

96.10

0

0

0

REZERVE

26

97.10

0

0

0

EXCEDENT

27

98.10

0

0

0

DEFICIT

28

99.10

231.000

0

231.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VEN PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCADENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

\ O

E as fc— cn o u. CL

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

56.484.000

2.512.000

58.996.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

40.484.000

2.000.000

42.484.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

40.484.000

2.000.000

42.484.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

5

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

6

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

7

00.09

40.444.000

2.000.000

42.444.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10

40.212.000

2.000.000

42.212.000

Venituri din prestări de servicii

9

33.10.08

650.000

0

650.000

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

10

33.10.21

35.362.000

2.100.000

37.462.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

11

33.10.30

3.000.000

0

3.000.000

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

12

33.10.31

1.000.000

-100.000

900.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

13

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

14

37.10

232.000

0

232.000

Donații si sponsorizări

15

37.10.01

232.000

0

232.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

16.000.000

512.000

16.512.000

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

16.000.000

512.000

16.512.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

18

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

19

43.10.14

4.500.000

512.000

5.012.000

TOTAL CHELTUIELI

20

60.824.000

2.512.000

63.336.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

56.324.000

2.000.000

58.324.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22

10

32.000.000

2.000.000

34.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

23.674.000

0

23.674.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

24

59

650.000

0

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25

70

4.500.000

512.000

5.012.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26

71

4.500.000

512.000

5.012.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

27

64.10

60.824.000

2.512.000

63.336.000

Sanatate

28

66.10

60.824.000

2.512.000

63.336.000

CHELTUIELI CURENTE

29

01

56.324.000

2.000.000

58.324.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

30

10

32.000.000

2.000.000

34.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

31

20

23.674.000

0

23.674.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

32

59

650.000

0

650.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

33

70

4.500.000

512.000

5.012.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

34

71

4.500.000

512.000

5.012.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

35

66.10.06

60.824.000

2.512.000

63.336.000

Spitale generale

36

66.10.06.01

60.824.000

2.512.000

63.336.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

37

96.10

0

0

0

REZERVE

38

97.10

0

0

0

EXCEDENT

39

98.10

0

0

0

DEFICIT

40

99.10

4.340.000

0

4.340.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

51.984.000

2.000.000

53.984.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

51.984.000

2.000.000

53.984.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

40.484.000

2.000.000

42.484.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

40.484.000

2.000.000

42.484.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

40.000

0

40.000

Venituri din proprietate

6

30.10

40.000

0

40.000

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

40.000

0

40.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

40.444.000

2.000.000

42.444.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

40.212.000

2.000.000

42.212.000

Venituri din prestări de servicii

10

33.10.08

650.000

0

650.000

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

11

33.10.21

35.362.000

2.100.000

37.462.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

12

33.10.30

3.000.000

0

3.000.000

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

13

33.10.31

1.000.000

-100.000

900.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

14

33.10.50

200.000

0

200.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

15

37.10

232.000

0

232.000

Donații si sponsorizări

16

37.10.01

232.000

0

232.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17

00.18

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la alte administrații

18

43.10

11.500.000

0

11.500.000

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

19

43.10.10

11.500.000

0

11.500.000

TOTAL CHELTUIELI

20

56.324.000

2.000.000

58.324.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

56.324.000

2.000.000

58.324.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22

10

32.000.000

2.000.000

34.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

23.674.000

0

23.674.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

24

59

650.000

0

650.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

25

64.10

56.324.000

2.000.000

58.324.000

Sanatate

26

66.10

56.324.000

2.000.000

58.324.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

56.324.000

2.000.000

58.324.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28

10

32.000.000

2.000.000

34.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

23.674.000

0

23.674.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30

59

650.000

0

650.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

31

66.10.06

56.324.000

2.000.000

58.324.000

Spitale generale

32

66.10.06.01

56.324.000

2.000.000

58.324.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

33

96.10

0

0

0

REZERVE

34

97.10

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

EXCEDENT

35

98.10

0

0

0

DEFICIT

36

99.10

4.340.000

0

4.340.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

4.500.000

512.000

5.012.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

4.500.000

512.000

5.012.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

4.500.000

512.000

5.012.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

4.500.000

512.000

5.012.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

5

43.10.14

4.500.000

512.000

5.012.000

TOTAL CHELTUIELI

6

4.500.000

512.000

5.012.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

4.500.000

512.000

5.012.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

4.500.000

512.000

5.012.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10

64.10

4.500.000

512.000

5.012.000

Sanatate

11

66.10

4.500.000

512.000

5.012.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

4.500.000

512.000

5.012.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

4.500.000

512.000

5.012.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

15

66.10.06

4.500.000

512.000

5.012.000

Spitale generale

16

66.10.06.01

4.500.000

512.000

5.012.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

17

96.10

0

0

0

REZERVE

18

97.10

0

0

0

EXCEDENT

19

98.10

0

0

0

DEFICIT

20

99.10

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITU PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

CASA MUNICIPALA DE CULTURA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE . ISERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

_________A

ro x>

o

Q.

CU

E

cu

O) o

(X

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

27.307.378

280.000

27.587.378

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

16.541.553

80.000

16.621.553

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

16.541.553

80.000

16.621.553

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

9.989.000

80.000

10.069.000

Venituri din proprietate

5

30.10

9.989.000

80.000

10.069.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

9.989.000

80.000

10.069.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

9.989.000

80.000

10.069.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

6.552.553

0

6.552.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

6.464.553

0

6.464.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

4.928.380

0

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.536.173

0

1.536.173

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

88.000

0

88.000

Donații si sponsorizări

13

37.10.01

88.000

0

88.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-792.000

0

-792.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

15

37.10.04

792.000

0

792.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

10.765.825

200.000

10.965.825

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

10.765.825

200.000

10.965.825

Subvenții pentru instituții publice

18

43.10.09

9.675.825

200.000

9.875.825

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

19

43.10.19

1.090.000

0

1.090.000

TOTAL CHELTUIELI

20

40.621.000

280.000

40.901.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

27.248.000

280.000

27.528.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22

10

6.332.100

280.000

6.612.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

20.915.900

0

20.915.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

13.373.000

0

13.373.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

13.373.000

0

13.373.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

27

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

28

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

70

0

0

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

31

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

32

64.10

11.302.000

280.000

11.582.000

Cultura, recreere si religie

33

67.10

2.766.000

280.000

3.046.000

CHELTUIELI CURENTE

34

01

2.351.000

280.000

2.631.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

1.112.000

280.000

1.392.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

1.239.000

0

1.239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

415.000

0

415.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

38

71

415.000

0

415.000

Din total capitol

Servicii culturale

39

67.10.03

915.000

0

915.000

Case de cultura

40

67.10.03.06

915.000

0

915.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

41

67.10.50

1.851.000

280.000

2.131.000

Asigurări si asistenta sociala

42

68.10

8.536.000

0

8.536.000

CHELTUIELI CURENTE

43

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

4.621.000

0

4.621.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

J

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

48

68.10.50

8.536.000

0

8.536.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

49

68.10.50.50

8.536.000

0

8.536.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

50

69.10

21.200.000

0

21.200.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

51

70.10

21.200.000

0

21.200.000

CHELTUIELI CURENTE

52

01

8.917.000

0

8.917.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

1.980.100

0

1.980.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

6.936.900

0

6.936.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

12.283.000

0

12.283.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

12.283.000

0

12.283.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

57

70.10.50

21.200.000

0

21.200.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

58

96.10

0

0

0

REZERVE

59

97.10

0

0

0

EXCEDENT

60

98.10

0

0

0

DEFICIT

61

99.10

13.313.622

0

13.313.622

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

25.425.378

280.000

25.705.378

TOTAL VENITURI

2

00.01

25.425.378

280.000

25.705.378

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.749.553

80.000

15.829.553

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.749.553

80.000

15.829.553

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

9.989.000

80.000

10.069.000

Venituri din proprietate

6

30.10

9.989.000

80.000

10.069.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

9.989.000

80.000

10.069.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

9.989.000

80.000

10.069.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

5.760.553

0

5.760.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

6.464.553

0

6.464.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

4.928.380

0

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.536.173

0

1.536.173

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-704.000

0

-704.000

Donații si sponsorizări

14

37.10.01

88.000

0

88.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

15

37.10.03

-792.000

0

-792.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

00.18

9.675.825

200.000

9.875.825

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

9.675.825

200.000

9.875.825

Subvenții pentru instituții publice

18

43.10.09

9.675.825

200.000

9.875.825

TOTAL CHELTUIELI

19

27.248.000

280.000

27.528.000

CHELTUIELI CURENTE

20

01

27.248.000

280.000

27.528.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

6.332.100

280.000

6.612.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

20

20.915.900

0

20.915.900

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

23

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

24

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26

20

8.119.000

0

8.119.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

27

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

28

64.10

10.212.000

280.000

10.492.000

Cultura, recreere si religie

29

67.10

2.351.000

280.000

2.631.000

CHELTUIELI CURENTE

30

01

2.351.000

280.000

2.631.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

31

10

1.112.000

280.000

1.392.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32

20

1.239.000

0

1.239.000

Din total capitol

Servicii culturale

33

67.10.03

900.000

0

900.000

Case de cultura

34

67.10.03.06

900.000

0

900.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

35

67.10.50

1.451.000

280.000

1.731.000

Asigurări si asistenta sociala

36

68.10

7.861.000

0

7.861.000

CHELTUIELI CURENTE

37

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

38

10

3.240.000

0

3.240.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

4.621.000

0

4.621.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

40

68.10.50

7.861.000

0

7.861.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

41

68.10.50.50

7.861.000

0

7.861.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

42

69.10

8.917.000

0

8.917.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

43

70.10

8.917.000

0

8.917.000

CHELTUIELI CURENTE

44

01

8.917.000

0

8.917.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

45

10

1.980.100

0

1.980.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46

20

6.936.900

0

6.936.900

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

47

70.10.50

8.917.000

0

8.917.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

48

96.10

0

0

0

REZERVE

49

97.10

0

0

0

EXCEDENT

50

98.10

0

0

0

DEFICIT

51

99.10

1.822.622

0

1.822.622

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

1.882.000

0

1.882.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.882.000

0

1.882.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

792.000

0

792.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

792.000

0

792.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

792.000

0

792.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

792.000

0

792.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

792.000

0

792.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

1.090.000

0

1.090.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.090.000

0

1.090.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

10

43.10.19

1.090.000

0

1.090.000

TOTAL CHELTUIELI

11

13.373.000

0

13.373.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

13.373.000

0

13.373.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

13.373.000

0

13.373.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.10

1.090.000

0

1.090.000

Cultura, recreere si religie

16

67.10

415.000

0

415.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

415.000

0

415.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

415.000

0

415.000

Din total capitol

Servicii culturale

20

67.10.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

21

67.10.03.06

15.000

0

15.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

22

67.10.50

400.000

0

400.000

Asigurări si asistenta sociala

23

68.10

675.000

0

675.000

CHELTUIELI CURENTE

24

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

25

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

27

68.10.50

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

28

68.10.50.50

675.000

0

675.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

29

69.10

12.283.000

0

12.283.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

30

70.10

12.283.000

0

12.283.000

CHELTUIELI CURENTE

31

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

12.283.000

0

12.283.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33

71

12.283.000

0

12.283.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

34

70.10.50

12.283.000

0

12.283.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

35

96.10

0

0

0

REZERVE

36

97.10

0

0

0

EXCEDENT

37

98.10

0

0

0

Pag. 7/7
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DI VENITURI


PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

CASA MUNICIPALA DE CULTURA CLUJ-NAPOCADENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

/s

_

V

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

915.000

0

915.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

100.000

0

100.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

100.000

0

100.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.09

100.000

0

100.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.10

12.000

0

12.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.10.50

12.000

0

12.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.10

88.000

0

88.000

Donații si sponsorizări

8

37.10.01

88.000

0

88.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9

00.18

815.000

0

815.000

Subvenții de la alte administrații

10

43.10

815.000

0

815.000

Subvenții pentru instituții publice

11

43.10.09

800.000

0

800.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

12

43.10.19

15.000

0

15.000

TOTAL CHELTUIELI

13

915.000

0

915.000

CHELTUIELI CURENTE

14

01

900.000

0

900.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15

10

280.000

0

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16

20

620.000

0

620.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

15.000

0

15.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

18

71

15.000

0

15.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64.10

915.000

0

915.000

Cultura, recreere si religie

20

67.10

915.000

0

915.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

900.000

0

900.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22

10

280.000

0

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

620.000

0

620.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

15.000

0

15.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

15.000

0

15.000

Din total capitol

Servicii culturale

26

67.10.03

915.000

0

915.000

Case de cultura

27

67.10.03.06

915.000

0

915.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

28

96.10

0

0

0

REZERVE

29

97.10

0

0

0

EXCEDENT

30

98.10

0

0

0

DEFICIT

31

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

900.000

0

900.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

900.000

0

900.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

100.000

0

100.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

100.000

0

100.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

100.000

0

100.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.10

12.000

0

12.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

7

33.10.50

12.000

0

12.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

8

37.10

88.000

0

88.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Donații si sponsorizări

9

37.10.01

88.000

0

88.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10

00.18

800.000

0

800.000

Subvenții de la alte administrații

11

43.10

800.000

0

800.000

Subvenții pentru instituții publice

12

43.10.09

800.000

0

800.000

TOTAL CHELTUIELI

13

900.000

0

900.000

CHELTUIELI CURENTE

14

01

900.000

0

900.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

15

10

280.000

0

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16

20

620.000

0

620.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

17

64.10

900.000

0

900.000

Cultura, recreere si religie

18

67.10

900.000

0

900.000

CHELTUIELI CURENTE

19

01

900.000

0

900.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

20

10

280.000

0

280.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21

20

620.000

0

620.000

Din total capitol

Servicii culturale

22

67.10.03

900.000

0

900.000

Case de cultura

23

67.10.03.06

900.000

0

900.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

24

96.10

0

0

0

REZERVE

25

97.10

0

0

0

EXCEDENT

26

98.10

0

0

0

DEFICIT

27

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

15.000

0

15.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

15.000

0

15.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

00.18

15.000

0

15.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

15.000

0

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

15.000

0

15.000

TOTAL CHELTUIELI

6

15.000

0

15.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

15.000

0

15.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

15.000

0

15.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10

64.10

15.000

0

15.000

Cultura, recreere si religie

11

67.10

15.000

0

15.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

15.000

0

15.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

15.000

0

15.000

Din total capitol

Servicii culturale

15

67.10.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

16

67.10.03.06

15.000

0

15.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

17

96.10

0

0

0

REZERVE

18

97.10

0

0

0

EXCEDENT

19

98.10

0

■'''"’Za                 ®

0

DEFICIT

20

99.10

0

0

/ ,a.         —______

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN

VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016


SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURAL CLUJ-NAPOCAANEXA 5 G 2 LA HOTARAREA NR. 432 / 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Z*

___________________—__k

ro

c o

D q=

C

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.851.000

280.000

2.131.000

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

280.000

80.000

360.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

280.000

80.000

360.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

280.000

80.000

360.000

Venituri din proprietate

5

30.10

280.000

80.000

360.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

280.000

80.000

360.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

280.000

80.000

360.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8

00.18

1.571.000

200.000

1.771.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.571.000

200.000

1.771.000

Subvenții pentru instituții publice

10

43.10.09

1.171.000

200.000

1.371.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

11

43.10.19

400.000

0

400.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.851.000

280.000

2.131.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.451.000

280.000

1.731.000