Hotărârea nr. 43/2016

Hotărârea 43/2016 - Aprobarea P.U.D. construire două clădiri mixte S+P+8E+R şi S+P+Mez+9E+R – str. Constanţa nr. 30-34; beneficiară: S.C. Taco Developments S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire două clădiri mixte S+P+8E+R și S+P+Mez+9E+R - str. Constanța nr. 30-34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două clădiri mixte S+P+8E+R și S+P+Mez+9E+R - str. Constanța nr. 30-34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3757 din 25.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două clădiri mixte S+P+8E+R și S+P+Mez+9E+R - str. Constanța nr. 30-34, beneficiară: S.C. Taco Developments S.R.L.

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 296106 conex cu nr. 468450/433/930 din 5.11.2015, Avizul arhitectului șef nr. 468450/433/989 din 14.01.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (1) și (4), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două clădiri mixte S+P+8E+R și S+P+Mez+9E+R - str. Constanța nr. 30-34, beneficiară: S.C. Taco Developments S.R.L. pentru construire două clădiri mixte S+P+8E+R și S+P+Mez+9E+R, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita estică: min. 5 m;

  • •  retragerea față de limita nordică: min. 6 m;

  • •  retragerea față de limita sudică: min. 6 m;

  • •  distanța dintre clădiri minim 19 m:

  • •  accesul auto și pietonal din str. Constanței și din str. Someșului.

Art. 2. - în vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafeței de teren grevată de servitute de utilitate publică. Această suprafață de teren va fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 al. 4 al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani.

Art. 4, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 43 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)