Hotărârea nr. 429/2016

Hotărârea 429/2016 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L. și validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L. și validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L. și validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia domnului Gheorghe Șurubaru, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 330.323/305, în data de 29 iulie 2016, din funcția de consilier local, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Prin Adresa noastră nr. 330.356/3/305/29.07.2016, am transmis P.N.L. Cluj rugămintea de a ne comunica numele următorului consilier local de pe lista supleanților P.N.L., de la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și dacă acesta are calitatea de membru în organizația municipală a P.N.L.;

Luând în considerare Adresa P.N.L. Cluj, prin care acesta ne comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista P.N.L., la alegerile locale din 5 iunie 2016, este domnul Marius Sorel Jurja, precum și că acesta este membru al P.N.L.;

Analizând Referatul nr. 330.544/3/305 din 29.07.2016 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L. și validarea mandatului consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.;

Vâzând avizul comisiei de specialitate și raportul Comisiei de validare, în urma votului deschis exprimat;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al domnului Gheorghe Șurubaru, din partea P.N.L.

Art. 2. Se validează mandatul consilierului local supleant, Marius Sorel Jurja, din partea P.N.L.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.e căecretarul munic

Jr. Aurora


Nr. 429 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)