Hotărârea nr. 425/2016

Hotărârea 425/2016 - Constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația Culturală „Helikon”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația Culturală „Helikon”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Mureșan Adrian;

Analizând Referatul nr. 315381/451/11.10.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația Culturală „Helikon”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană”;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin.7 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociația Culturală „Helikon”, în

vederea finanțării și realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană”.

Art. 2. Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Culturală „Helikon”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Comunicare, relații publice și turism și DkecțiaNr. 425 din 16 octombrie 2012

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 425/2012


CONTRACT DE ASOCIERE Nr.____din__________

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar, Emil Boc - denumit în cele ce urmează MUNICIPIUL,

 • 1.2. ASOCIAȚIA CULTURALĂ „HELIKON”. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iașilor

nr. 14, având cod fiscal 5561950, reprezentată prin _______, denumită în

continuare ASOCIAT.

ART. 2. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2.1. Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 425/2012.

 • 2.2. în cadrul asocierii, părțile își vor deșfașura activitatea în condiții de independență specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract și a legislației aplicabile.

 • 2.3. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociați ca aport pentru desfășurarea activității conform contractului de asociere sunt reglementate de legea română.

ART. 3. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Obiectul și scopul contractului îl constituie asocierea părților contractante în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană” în condițiile stabilite prin prezentul contract.

ART. 4. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

4.1. Contribuția MUNICIPIULUI:

 • 4.1.1. MUNICIPIUL participă cu dreptul de folosință constituit pe temeiul dreptului de proprietate asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragalina nr. 73-75, ap. 14, înscris în C.F. nr. 253303-C1-U7, având nr. topo. 10083/S/XIV, în suprafață de 108.17 mp., situat la parter+subsol, cu p.i.c. De 11/100, în scopul arătat la art. 3.1., pe toată durata prezentului contract.

 • 4.1.2, Predarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. al prezentului contract, în vederea realizării obiectului și scopului asocierii va fi făcută pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea prezentului contract.

4.2. Contribuția ASOCIATULUI:

 • 4.2.1. ASOCIATUL participă cu finanțarea, coordonarea, realizarea și exploatarea scopului și obiectului contractului, în condițiile obligațiilor prevăzute la art. 7.2. din prezentul contract, pe toată durata contractului de asociere.

4.3 La încetarea asocierii sau a rezilierii contractului de asociere, MUNICIPIUL va reintra în posesia și folosința deplină a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat conform prevederilor an. 4.1., precum și a investițiilor realizate în acesta.

ART. 5. DURATA ASOCIERII

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pe durată determinată de la data semnării prezentului contract și până la 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii lui, cu acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.2. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți, va trebui adusă la cunoștința celeilalte părți în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului prezentului contract.

ART. 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Obligațiile MUNICIPIULUI:

 • 6.1.1. MUNICIPIUL acordă ASOCIATULUI, un drept exclusiv de folosință a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, în scopul realizării obiectului și scopului acestuia de către ASOCIAT, pe întreaga durată prevăzută la art. 5.1..

 • 6.1.2. MUNICIPIUL se obligă ca pe întreaga durată a asocierii să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract.

 • 6.1.3. MUNICIPIUL va facilita pentru ASOCIAT obținerea tuturor autorizațiilor necesare exploatării obiectului și scopului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența MUNICIPIULUI și va sprijini obținerea acelora care sunt de competența altor instituții.

 • 6.1.4. MUNICIPIUL va efectua predarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire conf. art. 4.1.2., în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea prezentului contract.

6.2. Obligațiile ASOCIATULUI:

 • 6.2.1. ASOCIATUL va suporta toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract.

 • 6.2.2. ASOCIATUL va promova prin toate acțiunile sale. în țară și în străinătate, proiectul: „Cluj-Napoca - Capitală Culturală Europeană”, respectiv în simpozioanele și festivalurile naționale și internaționale cu profil cultural și științific, la care participă.

 • 6.2.3. ASOCIATUL se obligă ca, raportat la statutul asociației, care are unul dintre scopuri și editarea Revistei „Helikon”, să menționeze în toate publicațiile acesteia raporturile de asociere pe care le are cu municipiul Cluj-Napoca. să promoveze imaginea acestuia și să aloce spațiu editorial gratuit, la solicitarea municipalității, pentru promovarea proiectelor culturale și în special a proiectului: „Cluj-Napoca-Capitală Culturală Europeană”.

 • 6.2.4. ASOCIATUL va publica sub sigla revistei Helikon, în toate numerele acesteia, un logo în favoarea proiectului: „Cluj-Napoca - Capitală culturală europeană”, așa cum va fi solicitat și comunicat de către municipalitate.

 • 6.2.5. ASOCIATUL va intensifica schimburile culturale și științifice cu diverse publicații și instituții, persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în toate aceste acțiuni fiind obligat să promoveze proiectul: „Cluj-Napoca - Capitală culturală europeană” și alte proiecte culturale, la solicitarea municipalității.

 • 6.2.6. ASOCIATUL se obligă să notifice în scris Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică, așa cum este ea prevăzută în statutul asociației.

 • 6.2.7. ASOCIATUL se obligă să nu închirieze unui terț spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, care face obiectul asocierii, fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.8. ASOCIATUL se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile și obligațiile dobândite prin asociere. Iară acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.9. ASOCIATUL se obligă să nu se asocieze cu terți, fundații, asociații, în scopul exploatării spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract și care face obiectul prezentului contract de asociere. Iară acoidul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.10. ASOCIATUL se obligă să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, pe toată durata asocierii.

 • 6.2.11. ASOCIATUL se obligă să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările care nu cad în sarcina proprietarului, conform prevederilor Codului civil, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, pe toată durata asocierii.

 • 6.2.12. ASOCIATUL se obligă. în situația în care contractul de asociere încetează prin împlinirea termenului sau reziliere, să predea cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate, până la acea dată, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, identificat în art. 4.1. din prezentul contract, care face obiectul asocierii, Municipiul Cluj-Napoca devenind proprietarul tuturor investițiilor realizate, până la acea dată, în spațiul care face obiectul asocierii.

 • 6.2.13. în caz de dizolvare sau lichidare a Asociației Culturale „HELIKON”, prezentul contract încetează de drept și investițiile realizate în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, care face obiectul asocierii, trec cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.14. ASOCIATUL se obligă să prezinte, la cererea MUNICIPIULUI, situația financiară a asociației. ASOCIATUL se obligă să permită MUNICIPIULUI, prin persoane delegate de acesta, accesul la evidențele contabile și înregistrările financiare referitoare la obiectul asocierii, precum și pentru realizarea verificărilor activităților legate de realizarea obiectului și scopului prezentului contract. Toate datele prezentate, documentele comunicate sau corespondența dintre părți legată de executarea prezentului contract vor fi considerate strict confidențiale atât pentru MUNICIPIUL, cât și pentru orice persoană delegată de acesta.

 • 6.2.15. în condițiile în care, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, pentru care este constituit dreptul de folosință în favoarea Asociatului, acesta va desfășura activități de natură economică, se obligă să notifice în scris MUNICIPIUL cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei astfel de activități, în vederea negocierii veniturilor asocierii.

 • 6.2.16. ASOCIATUL se obligă să declare imobilul identificat la art. 4.1 care face

obiectul Contractului de asociere nr.___________din__________, la Direcția Impozite și taxe locale,

în vederea stabilirii taxei fiscale prevăzută de Legea nr. 571/2003, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de asociere.

 • 6.2.17. ASOCIATUL se obligă să achite taxa fiscală ce va fi stabilită.

ART. 7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. în caz de forță majoră, părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale determinată de acest eveniment în condițiile Codului civil.

 • 7.2. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de asociere, care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate, parțial sau total.

 • 7.3. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ART. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 8.2. Prezentul contract poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art. 5.1. numai în urma unei notificări scrise, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru următoarele motive:

 • 8.2.1. Dacă ASOCIATUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, stipulate la art. 4.2. și art. 6.2.

 • 8.2.2. Dacă MUNICIPIUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract stipulate la art. 4.1. și art. 6.1.

 • 8.3. în cazul în care una dintre părți solicită rezilierea contractului dintr-un motiv ce nu poate fi imputat celeilalte părți, aceasta va fi despăgubită conform prevederilor legale. Părțile convin ca evaluarea despăgubirilor să fie făcută de o societate specializată în domeniu și agreată de ambele părți.

ART. 9. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 9.1. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție decurgând sau având legătură cu prezentul contract de asociere sau încălcarea, încetarea ori invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă între părți. în caz contrar, părțile le vor supune soluționării pe calea instanțelor de judecată competente.

ART. 10. DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract va fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între părți.

 • 10.2. Părțile acestei asocieri din partea MUNICIPIULUI și a ASOCIATULUI au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI și a ASOCIATULUI.

încheiat la Cluj-Napoca, în data de_______________, în 2 (două) exemplare în limba română

(unul pentru MUNICIPIUL și unul pentru ASOCIAT), toate cu valoare de original, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA CULTURALĂ „HELIKON”


PRIMAR

EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

MARIUS SZEKER

DIRECTOR D.P.M.E.P.

IULIA ARDEUȘ

ȘEF SERVICIU

RALUCA FEREZAN

CONSILIER

ADRIANA HOROTAN