Hotărârea nr. 423/2016

Hotărârea 423/2016 - Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hală cu spații frigorifice, str. Branului nr. 53

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire hală cu spații frigorifice, str. Branului nr. 53 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 280426 din 04.10.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală cu spații frigorifice, str. Branului nr. 53, beneficiară: S.C. Eurobest Exim S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 234369/679 din 23.08.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hală cu spații frigorifice, str. Branului nr. 53, beneficiară: S.C. Eurobest Exim S.R.L., pentru construirea unei clădiri industriale, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează următoarele:

  • •  retragerea față de limita lateral estică la min. 3,0 m.;

  • •  accesul auto și pietonal menținut pe drum de incintă dezvoltat din str. Branului;

  • •  parcarea pe parcela studiată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei UTR A3: POT max. = 50% și CUT max. = 4.5 mc./mp. teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului