Hotărârea nr. 420/2016

Hotărârea 420/2016 - Încheierea unui Act Adițional, la Contractul de delegare a gestiunii nr. 53590/443/07.07.2006 privind concesionarea serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție al Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2006, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 și Hotărârea nr. 350/2015.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 60/2012 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor” din Cluj-Napoca, jud. Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 60/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 283872/14.09.2012 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 60/2012, în sensul modificării anexei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 60/2012, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte. Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 420 din 16 octombrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 420/2012


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

„Centru TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microintreprindere) - Zona Metropolitană Cluj - de sprijinire a afacerilor”


Proiecte care cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIl

TVA NEELIGIBILA

Baza

TVA Eligibila

1

2

3

4

5

(6)=(4)+(5)

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achizi

.ia și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

55.490,48

13.317,72

68.808,20

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

55.490,48

■ ■ :

13.317,72

68.808,20

.........

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

13.080.932,97

3.139.423,91

16.220.356,88

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

13.080.932,97

3.139.423,91

16.220.356,88

_

0,00

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

24.500,00Studii de teren Obținerea de avize, acorduri și autorizații Proiectare și inginerie______

Consultanță Asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3


Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bazăConstrucții și instalații Dotări de specialitate

TOTAL CAPITOL 423.712.690,85


5.691.045,80


29.403.736,65


0,00


131.997,75Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier


Organizarea de șantier Construcții și instalații aferente organizării de șantier___________

Cheltuieli conexe organizării de șantier___________

Cote legale

TOTAL CAPITOL 5


70.500,00


265.530.45


63.727.31


0,00


265.530,45


63.727,31


31.679,46


29.403.736,65


329.257,76


329.257,76


31.679,46


16.920,00


0,00Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL

TVA

NEELIGIBILE

Baza

TVA Eligibila

ELIGIBIl

NEELIGIBILA

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute
642.129,03


154.110,97


796.240,00


0,00
Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate


Alte cheltuieli neeligibile

TOTAL CAPITOL 8

TOTAL GENERAL


SURSE DE FINANȚARE

HR» CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a proiectului, din care :

49.710.522,88

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

2.413.725,91

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

46.818.399,49

c.

TVA neeligibilă

478.397,48

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

26.301.323,14

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

23.409.199,75

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

2.413.725,91

c.

TVA neeligibilă

478.397,48

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

23.409.199,74

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției este de 49.710.522,88 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 49.558.746,88 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții-montaj de 39.880.807,95 lei cu TVA.


CENTRU TEAM (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) - ZONA Obiectiv METROPOLITANA CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

DEVIZUL GENERAL pe INVESTIȚIE

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

CENTRU TEAM (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) - 2ONA METROPOLITANA CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Page 1In mii lei si mii euro la cursul inforeuro de 4,362 din 25.11.2011

Nr.Crt.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli        -----

I

Mii Lei           1 Mii Euro      Mii Lei

< ■

VA)

1

2

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00000

0 00000

0.00000

0 00000

000000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0 00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

55.49048

12.72134

13.31772

68.80820

15.77446

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Utilitari: Drumuri, Branșamente. Rețele

13,080 93297

2,998 83837

3,139.42391

16,220 35689

3.718 55958

TOTAL CAI

...

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehmc.topo)

24 50000

561669

5 88000

30.38000

696470

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.29782

0 52678

0.00000

229782

0 52678

3.3

Proiectare si inginerie

979 76249

224 61313

235.14300

1,214.90549

278 52029

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00000

000000

0 00000

0.00000

0 00000

3.5

Consultanta

439.93381

100 85598

105 58411

545 51792

12506142

3.6

Asistenta tehnica (dirigentie de șantier)

22422880

51.40504

53.81491

27804371

63.74225

TOTAL CA

P1TOLUL 3                                               |                1,670.72292]   383.01783)  400.42202

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

18,688 53846

4,284.39671

4,485.24923

23,173 78769

5,312 65192

4.2

Montaj utilaje

71 44954

16 37999

17.14789

88 59742

20.31119

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.952 70285

1,135.42019

1.188.64868

6,141 35154

1,407 92103

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0 00000

000000

0 00000

000000

0 00000

4.5

Dotări

131 99775

30.26083

31 67946

16367721

37 52343

4.6

Active necorporale

000000

000000

000000

000000

0 00000

TOTAL CAI

PITOLUL4

fi 778 40758

CAPITOL

UL5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

336.03045

77 03587

80 64731

41667775

95 52447

5.1.1

Lucrări de construcții pt Organizarea șantierului

265 53045

60.87355

63.72731

329.25775

75 48321

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

70 50000

16 16231

16 92000

87 42000

20 04127

5.2

Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC) (0,7%+0,1%+0,5%)*(cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

418 10524

95 85173

0 00000

41810524

95 85173

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 2%*(cap.1.2+1.3+2+4.1+4.2-

642 12903

147.20977

154.11097

79624000

182 54012

TOTAL CA

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la bene'

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

000000

0 00000

0.00000

000000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0 00000

0 00000

0.00000

000000

000000

TOTAL CAPITOLUL»

GOGQOO

--------TOTAL OCNERAL---------------

Din care C+M

32,161.94190

7.373 20997

7,718 86605

39.880 80795

ILJV.-KJJU

9 142 78036

Cursul de referința =4,362 lei/euro din 25.11.2011

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Conform cererii de emitere a Certificatului de Urbanism, titlul este:

CENTRU TEĂM (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROINTREPRINDERE) - ZONĂ METROPOLITANA CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

 • 1. Capacități

TOTAL

 • •   Suprafața teren: 106.786,00 mp

 • •   Suprafața construită: 3.788,39 mp

» Suprafața platforme: 4.710,00 mp

 • •   Suprafața spațiu verde: 86.098,77 mp

 • •   Circulații auto: 9.480,20 mp

 • •   Circulații pietonale: 2.708,64 mp

OBIECT 1: Clădire de birouri si servicii suport.

 • •   Suprafață parcela: 3343,60 mp

 • •   Regim de înălțime: S+P+3E+E.t.; h maxim 18,25 m

 • •   Suprafața construită propusă: 752,25 mp

8 Suprafața desfășurată propusă: 3765,22 mp

 • •   Suprafață circulații auto: 948,50 mp

 •   Suprafață circulații pietonale: 370,00 mp

« Suprafață spații verzi: 1272,85 mp

 • •   Nr. total locuri de parcare: 46 din care 28 locuri de parcare amenajate pe teren, 18 Locuri de parcare in subsol

OBIECT 2, 3, 4, 5, 6: Spații microproducție (5 hale)

« Suprafețe parcele: 1894,10 mp; 1925,00 mp, 2099,64 mp, 1925,00 mp, 1925,00 mp

« Regim de înălțime: P; h maxim =9.25 m

8 Suprafața construită propusă: 338.41 mp per hală

« Suprafața desfășurată propusă: 338.41 mp per hală

 • •   Suprafață circulații auto: 942 mp per hală

 •   Nr. total parcări: 8 locuri de parcare amenajate pe teren per hală (40 de locuri de parcare în total aferente tuturor spațiilor de microproducție)

2. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Lei                       Euro

Valoarea general)

totală a investiției cu TVA (devizul

49.558.746,88

11.361.473,38

Construcții montaj (C+M) cu TVA

39.880.807,95

9.142.780,36

3. Număr de locuri de muncă create în faza de operare in cadrul structurii de administrare

Nr. Crt.

Denumire post

Nr. locuri de muncă

1

Director general

1

2

Director economic

1

3

Director marketing

1

4

Consilier juridic

1

5

Reprezentant vânzări

2

6

Responsabil PR & Customer Care

1

------7---

—Analist IT----------------

16 normă

8

Recepționer

2

9

Referent

2

TOTAL PERSONAL

11,5