Hotărârea nr. 414/2016

Hotărârea 414/2016 - Atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190596 din 24.06.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirii: „Aleea Ardealului”, aleii constituite prin PUD -

locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 33, aprobat prin Hotărârea nr. 278/2013.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea Aleii Ardealului în zona fiscală „D”.

Art. 3. - Numerele poștale ale parcelelor vor fi stabilite de Serviciul Urbanism, anterior eliberării autorizațiilor de construire.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Direcția Taxe și impozite locale.


in Stamatian


Nr. 414 din 6 iulie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)