Hotărârea nr. 41/2016

Hotărârea 41/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8; beneficiari: Zirbo Augustina şi Zirbo Radu.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7291 din 25.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8, beneficiarilor: Zirbo Augustina și Zirbo Radu;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 364814/837 din 19.11.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 8, beneficiarilor: Zirbo Augustina și Zirbo Radu, pentru amplasarea unei locuințe pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției în retragere de min. 3m de la limitele laterale și posterioară ale parcelei;

  • •  staționarea autovehiculelor în interiorul parcelei, necesarul de parcaje fiind calculat conform Anexei 2 din R.L.U aferent P.U.G.;

  • •  accesul auto și cel pietonal din strada Iuliu Merca, cu ampriza de 8 m, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

în vederea autorizării, suprafața necesară lărgirii străzii se va dezmembra și înscrie în CF cu titlu de ..drum'; Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobarea noului PUG.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 41 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)