Hotărârea nr. 404/2016

Hotărârea 404/2016 - Constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire pentru construția cu destinație de capelă, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire pentru construția cu destinație de capelă, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 289513/45/12.10.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire pentru construția cu destinație de capelă, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea (apartamentarea) imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.. teren în suprafață de 115.750 mp. și construcția Capelă S+P+1E cu fundații din beton, zidărie din cărămidă și acoperiș terasă având următoarele funcțiuni: la subsol: depozit cu suprafața de 133.73 mp., magazie cu suprafața de 8,76 mp., magazie cu suprafața de 15,66 mp., hol+casa scării cu suprafața de 23,22 mp., wc cu suprafața de 6,24 mp., wc cu suprafața de 5,07 mp., hol cu suprafața de 12,60 mp., birou cu suprafața de 12,54 mp., birou cu suprafața de 15,00 mp., birou cu suprafața de 13,66 mp, birou cu suprafața de 12,92 mp, grup sanitar cu suprafața de 6,30 mp., grup sanitar cu suprafața de 6,08 mp., hol cu suprafața de 5,04 mp., magazie cu suprafața de 13,05 mp., magazie cu suprafața de 8,85 mp., magazie cu suprafața de 8,56 mp., birou cu suprafața de 24,36 mp. și hol cu suprafața de 7,97 mp; la parter: depozit cu suprafața de 6,89 mp., depozit cu suprafața de 7,42 mp., camera cazanelor cu suprafața de 48,96 mp., hol+casa scării cu suprafața de 21,76 mp., sala catafalc cu suprafața de 110.81 mp., hol cu suprafața de 57,09 mp., hol cu suprafața de 22,92 mp., depozit cu suprafața de 7,16 mp., camera frigorifică cu suprafața de 27,77 mp., hol cu suprafața de 15,57 mp., depozit cu suprafața de 4,86 mp., grup sanitar cu suprafața de 15,72 mp., grup sanitar cu suprafața de 10,37 mp., depozit cu suprafața de 16,51 mp., depozit cu suprafața de 8,64 mp., hol cu suprafața de 32,77 mp., magazie cu suprafața de 8.56 mp., magazie cu suprafața de 22,80 mp., birou cu suprafața de 7,70 mp., birou cu suprafața de 7,70 mp., post trafo cu suprafața de 49,72 mp. și terasă cu suprafața de 250,57 mp.; la etaj: capela I cu suprafața de 100,18 mp., capela II cu suprafața de 75,68 mp., depozit cu suprafața de 7,55 mp., depozit cu suprafața de 7,55 mp., camera manipulanți cu suprafața de 11,07 mp., camera preoți cu suprafața de 8,61 mp., vestiar cu suprafața de 18,92 mp., hol cu suprafața de 41.93 mp., terasă cu suprafața de 337.09 mp. (clădirea are o suprafață construită de 920 mp și o suprafață utilă de 1083,52 mp, are lift și nu are certificat energetic), astfel:

- teren în str. Govora f.n., în suprafață de 115.750 mp., cu nr cadastral 283171, înscris în CF nr. 283171 Cluj-Napoca;

— Capelă în str. Govora f.n., cu regim de înălțime S+P+E, edificată în anul 1977, având ca părți indivize comune: fundațiile din beton, zidăria din cărămidă și acoperișul terasă, post trafo, holul+casa scării, racordurile apă-canal. electricitate, gaz și terenul. Nu deține certificat de performanță energetică și are lift. Construcția este înscrisă în CF 283171 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283171-C1, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

— Apartamentul nr. 1, str. Govora, f.n., la subsol, parter și etaj, compus din: la subsol: cinci birouri, două grupuri sanitare, trei holuri, patru magazii și două wc-uri;la parter: două birouri, două magazii, două grupuri sanitare, două holuri și o terasă; la etaj: capela I. capela II, două depozite, o camera manipulanți, o camera preoți, un vestiar, un hol și o terasă, cu suprafața utilă de 594,86 mp. și două terase cu suprafața utilă de 587,66 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 69,01/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 69,01/100 parte. Imobilul va fi înscris în CF nr. 283171-C1-U1 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283171-CI-UI. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

— Apartamentul nr. 2, str. Govora, f.n., la subsol și parter, compus din: la subsol: un depozit, două magazii, un hol+casa scării; la parter: o sală catafalc, o cameră frigorifică, camera cazanelor, șase depozite, trei holuri, cu suprafața utilă de 515,97 mp. și două case lift, cu suprafața utilă de 14,96 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 30,99/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 30,99/100 parte. Imobilul va fi înscris în CF nr. 283171-C1-U2 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 28171-C1-U2, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea și înscrierea în cartea funciară a construcției cu destinația de capelă, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., conform Anexei 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 133/2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 372/2011 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, cap. 11. Cimitire și terenuri aferente, poziția 1157.

Art. 4. Se aprobă trecerea, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a apartamentului 2 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., compus din: la subsol: un depozit, două magazii, un hol+casa scării; la parter: o sală catafalc, o cameră frigorifică, camera cazanelor, șase depozite, trei holuri, cu suprafața utilă de 515,97 mp. și două case lift, cu suprafața utilă de 14,96 mp., cu p.i.c. aferente în cotă de 30,99/100 parte din C.F. colectivă, teren atribuit în proprietate în cotă de 30,99/100 parte.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 404 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 404/2011

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU APARTAMENTARE IMOBIL

AMPLASAMENT:

STR. GOVORA, F.N.

MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIARI:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2011

B.E. 10/19/2011


CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

9                                                                                 9

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

J                                                                                           J

1 pag

Memoriul tehnic

2 pag

Tabel de mișcare a parcelelor

2 pag

PARTEA DESENATĂ:

Relevee apartamente

2 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Govora f.n., jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. 12011.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Govora f.n., având ca suprafață măsurată 115.750 mp. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru apartamentare imobil.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Govora f.n., între vecinii la:

 • - Nord - Statul român,

 • - Est - Statul român, str. Govora,

 • - Sud - str. Govora

 • - Vest - Statul român

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere,

 • - Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2 (Punct GPS)

 • - Puncte noi: 3 (Pichet metalic);

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este înscris în C.F. nr.

283171, nr. cadastral 283171, în favoarea beneficiarului, fără sarcini. Conform prezentei

documentații se propune apartamentarea imobilului.

întocmit,


Octombrie 2011

Cluj - Napoca


ing. Buzea^Eugen-Cosmin

A/ CERTIFICAT

I £ DE AUTORIZARE

SERIA CJ NR. 187 >3

P B/C Z BUZEA

V EUGEN-COSMIN -O

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CADASTRAL

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

283171

115.750

Teren în str. Govora, f.n.

283171

Cluj-

Napoca

283171-C1

Capelă S+P+1E cu fundații din beton, zidărie din cărămidă și acoperiș terasă având următoarele funcțiuni:

la subsol: depozit S=133.73 mp, magazie S=8.76mp, magazie S=15.66 mp, hol+casa scării S=23.22 mp, wc S=6.24 mp, wc S=5.07 mp, hol S=12.60 mp, birou S=12.54 mp, birou S=15.00 mp, birou S=13.66 mp, birou S=12.92 mp, grup sanitar S=6.30 mp, grup sanitar S=6.08 mp, hol S=5.04 mp, magazie S=13.O5 mp, magazie S=8.85 mp, magazie S=8.56 mp, birou S=24.36 mp și hol S=7.97mp; la parter: depozit S=6.89 mp, depozit S=7.42mp, camera cazanelor S=48.96 mp, hol+casa scării S=21.76 mp, sala catafalc S=110.81 mp, hol S=57.09 mp, hol 22.92 mp, depozit S=7.16 mp, camera frigorifica S=27.77 mp, hol S=15.57 mp, depozit S=4.86 mp, grup sanitar S=15.72 mp, grup sanitar S=10.37 mp, depozit S=16.51 mp, depozit S=8.64 mp, hol S=32.77 mp, magazie S=8.56 mp, magazie S=22.80 mp, birou S=7.70 mp, birou S=7.70 mp, post trafo S=49.72 și terasă S=250.57 mp; la etaj: capela I S=100,18 mp, capela II S=75.68 mp, depozit S=7.55 mp, depozit S=7.55 mp, camera manipulanți S=11.07 mp, camera preoți S=8.61 mp, vestiar S=18.92 mp și hol S=41.93 mp, terasă S=337.09 mp. Clădirea are o suprafață construită de 920 mp și o suprafață utilă de 1083.52 mp, are lift și nu are certificat energetic.

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ APARTAMENT ARE

»

283171

Cluj-Napoca

283171

Teren în str. Govora, f.n.

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA