Hotărârea nr. 401/2016

Hotărârea 401/2016 - Desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Cluj-Napoca, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 280 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare. Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Cluj-Napoca, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 280 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 290870 453/13.10.2011 al Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune darea în administrare, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Cluj-Napoca, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 280 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în administrare, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Cluj-Napoca, a spațiului cu altă destinație, cu suprafața utilă de 280 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap 85, aflat în administrarea Consiliului local, identificat cu nr. topo. 12976/1/LXXXV, înscris în CF individuală nr. 250671-C1-U20, cu părți indivize comune în cotă de 2.85/100 parte.

Art. 2. Imobilul va fi dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire, pe durata de șase luni, începând cu data de 28.10.2011.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 401 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)