Hotărârea nr. 400/2016

Hotărârea 400/2016 - Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transcrierea Contractului de închiriere nr. 2278/05.10.2001,

de pe S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord, pe S.C. Electrica Furnizare S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea Contractului de închiriere nr. 2278/05.10.2001, de pe S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord, pe S.C. Electrica Furnizare S.A. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, loan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 287932 din 11.10.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transcrierea Contractului de închiriere nr. 2278/05.10.2001. de pe S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord, pe S.C. Electrica Furnizare S.A;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă transcrierea Contractului de închiriere nr. 2278/05.10.2001. de pe S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord, pe S.C. Electrica Furnizare S.A., având ca obiect suprafața de 211 mp., formată din trei încăperi, ce face parte din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 8. transcriere care va opera începând cu data de 22.07.2011.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 400 din 18 octombrie 2011

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)