Hotărârea nr. 40/2016

Hotărârea 40/2016 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială P+E, str. Frumoasă nr. 20; beneficiară: Cătinaş Andreea.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială P+E, str. Frumoasă nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str. Frumoasă nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 465803 din 25.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str. Frumoasă nr. 20, beneficiară: Cătinaș Andreea;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61435/433/738 din 30.09.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (2), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+E, str.

Frumoasă nr. 20, beneficiar: Cătinaș Andreea, pentru construire casă unifamilială P+E pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la distanța de min 5 m față de aliniament:

  • •  retragerea față de limita posterioară min. 1 m;

  • •  amplasarea față de construcția existentă pe parcelă la 6 m;

  • •  regimul de înălțime P+IE din P+2E;

  • •  accesul auto și cel pietonal, din Strada Frumoasă;

  • •  indicatorii urbanistici: POT max = 35% și CUT max =0,9 ADC/ mp teren.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului

PUG.


Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 40 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)