Hotărârea nr. 395/2016

Hotărârea 395/2016 - Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de constituire în data de 24 iunie 2016, ca urmare a alegerii autorităților administrației publice locale în 5 iunie 2016,

Având în vedere propunerile cu privire la alegerea președintelui de ședință;

Văzând prevederile art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 35 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se alege președinte de ședință domnul Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian, consilier local, pentru un mandat de trei luni.

Art.2 - Președintele de ședință va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj și primarului municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de vârstă, Dr. Ioan/PopConsilier local supleant,

Molhem Mohammad-Bachar


Nr. 395 din 24 iunie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)