Hotărârea nr. 393/2016

Hotărârea 393/2016 - Validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind anularea repartițiilor prevăzute la pozițiile 6 și 22, din Anexa la Hotărârea nr. 225/2011 și repartizarea locuințelor, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 225/2011

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind anularea repartițiilor prevăzute la pozițiile 6 și 22, din Anexa la Hotărârea nr. 225/2011 și repartizarea locuințelor, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Manuel Chira, Liviu Popa, Mihai Sandu și Lucian Marcelus Suciu;

Analizând Referatul nr. 290648/451/13.10.2011 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune anularea repartițiilor prevăzute la pozițiile 6 și 22, din Anexa la Hotărârea nr. 225/2011 și repartizarea locuințelor, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 225/2011

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea repartițiilor prevăzute la pozițiile 6 și 22, din Anexa la Hotărârea nr. 225/2011.

Art. 2. Se aprobă lista de repatizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform listei finale de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 225/2011, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 393 din 18 octombrie 2011

(Hotărârea a fost aprobată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 393/2011

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform listei finale de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 225/2011

Nr.crt.

NUME

PRENUME

ADRESA LOCUINȚEI REPARTIZATE

1.

BALINT

TOMA

str. Taberei nr. 4, ap. 24

2.

PINTEA

ELEONORA R1BANA

str. Timișului nr. 75, bl. T2, sc. 3, ap.l 1

3.

BOROȘ

ELISABETA

str. George Coșbuc nr. 7, ap. 7

4.

GĂDĂLEAN

LOREDANA MARIA

str. Ciucaș nr. 7, ap. 27, et 1