Hotărârea nr. 392/2016

Hotărârea 392/2016 - Constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, aleşi la 5 iunie 2016, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea Contractului de comodat nr. 57493/28.02.2011, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.

l.C.Brătianu nr. 13, ap. 2.. de pe Inspectoratul de poliție Cluj, pe Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.

Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea Contractului de comodat nr. 57493/28.02.2011, având ca obiect spațiul cu altă desțipație decât cea de locuință, sjtuaț în rpunipipiul Cluj-Napoca, str. l.C.Brătianu nr. 13, ap. 2, de pe Inspectoratul de Poliție Cluj, pe Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 233013/451/17.08.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transcrierea Contractului de comodat nr. 57493/28.02.2011, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. l.C.Brătianu nr. 13, ap. 2, de pe Inspectoratul de Poliție Cluj, pe Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă transcrierea Contractului de comodat nr. 57493/28.02.2011, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. l.C.Brătianu nr. 13. ap. 2'. de pe Inspectoratul de Poliție Cluj, pe Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, transcriere ce va opera începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 460/201 1. respectiv 12 mai 2011.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 392 din 18 octombrie 2014—

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)