Hotărârea nr. 391/2016

Hotărârea 391/2016 - Aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 262704/102/13.06.2016 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

în baza dispozițiilor cuprinse în art. 112 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, prin Serviciul resurse umane din Primăria municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 391 din 16 iunie 2016

(Hotărârea a fost adoptată 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea Nr. 391 /2016


Criteriile, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Criterii generale:

 • - are cetățenia română și domiciliul în România,

 • - cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • - are capacitate deplină de exercițiu;

 • - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

 • - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 • - nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință;

 • - nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Criterii specifice:

 • - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ;

 • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim 10 ani;

 • - experiență în funcții de conducere minim 5 ani;

 • - abilități, calități și aptitudini:

 • • organizare și coordonare;

 • • analiză și sinteză;

 • • control și identificare a deficiențelor;

 • • planificare și acțiune strategică;

 • • rezolvarea eficientă a problemelor;

 • • comunicare eficace oral și în scris;

 • • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât și ca membru al acesteia;

 • • bună capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general;

 • • bune abilități în gestionarea resurselor umane;

 • • capacitate de consiliere și îndrumare;

 • • abilități de mediere și negociere;

 • • gestionarea eficientă a resurselor alocate;

Procedura de selecție a candidaților:

Ocuparea postului de administrator public se face prin concurs organizat potrivit prevederilor H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare î         au


trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar fonduri publice, actualizată.                                                         /*

Numirea în funcția de administrator se face prin dispoziție a primarului municipiului Cluj-Napoca, pe perioadă determinată, dar nu mai mult decât mandatul său, aceasta fiind prevăzut a                     ,                                                                                                                                      1              f ;'Hi

in contractul de management.

încetarea contractului de management va fi realizată în următoarele situații:

 • a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au renegociat prelungirea lui;

 • b) revocarea din funcție a administratorului public, care se face la propunerea primarului municipiului Cluj-Napoca, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contractul de management;

 • c) acordul de voință a părților semnatare, consemnat în scris;

 • d) apariția unei situații de incompatibilitate prevăzută de lege;

 • e) renunțarea de către administratorul public la mandatul încredințat, dacă nu i s-au asigurat condițiile prevăzute în contract;

 • f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public.

Salarizarea administratorului public se face conform prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile specifice ale administratorului public sunt:

 • a) coordonează aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, potrivit delegării de competență;

 • b) coordonează serviciile publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/ sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, potrivit delegării de atribuții;

 • c) propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

 • d) urmărește rezolvarea de către structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca a sarcinilor rezultate din corespondența repartizată;

 • e) face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice și/ sau materiale ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pe care le gestionează în limita competențelor ce îi sunt delegate de primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • f) propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca și urmărește realizarea acestora;

 • g) reprezintă instituția la diferite evenimente, în baza delegării de către primarul municipiului Cluj-Napoca;

 • h) coordonează proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;

 • i) semnează documentele necesare depunerii și implementării proiectelor Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse, potrivit delegării de atribuții;

  j) poate exercita, prin delegare, atribuțiile de ordonator principal de credite;

  k) asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprieta privată a municipiului Cluj-Napoca;

  • l) alte atribuții relevante postului, încredințate de primarul municipiului Cluj act administrativ.