Hotărârea nr. 390/2016

Hotărârea 390/2016 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 287017/45/10.10.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea cotei de V2 parte din apartamentul nr. 1, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, parter, înscris în CF nr. 260408-C1-U6, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6203, cu nr. topo. 9931/1, compus din: local cinematograf cu trei despărțituri ale pivniței, cu părți indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, camera portarului, bucătăria de la parter, closetul de la parter, camera ascensorului, spălătoria de la mansardă, curțile de lumină, ascensorul, coșurile, intrarea și coridoarele, scările, instalațiile comune de apă, gaz și canal, electricitate, podul cu acoperișul clădirii, în cotă de 58/512, intabulat în favoarea lui Varna Doina-Eugenia și Antonie Vasile-Nicolae, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, în vederea punerii în posesie, conform Dispoziției primarului nr. 3903/20.07.2011, emisă în baza Legii nr. 10/2001.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință. Dr. IoaivPopx<*V/


Nr. 390 din 18 octombrie 2Q1L (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)