Hotărârea nr. 39/2016

Hotărârea 39/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, str. Viile Dâmbu Rotund nr. 13 A provizoriu; beneficiari: Borodi Cosmin Alin şi Borodi Floare.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială, str. Viile Dâmbu Rotund nr. 13 A prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială, str. Viile Dâmbu Rotund nr. 13 A prov. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 461685 din 25.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Viile Dâmbu Rotund nr. 13 A prov. beneficiari: Borodi Cosmin Alin și Borodi Floare.

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 299989/433/808 din 05.11.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (2), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Viile Dâmbu Rotund nr. 13 A prov., beneficiari: Borodi Cosmin Alin și Borodi Floare pentru construire locuință unifamilială pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragere față de limita lateral sudică (str. Constantin Brăiloiu): min. 5 m

  • •  retragere față de limita nordică și vestică: min. 3 m;

  • •  regimul de înălțime P +E;

  • •  accesul auto și cel pietonal din Str. Viile Dâmbului Rotund.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului PUG.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 39 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)