Hotărârea nr. 388/2016

Hotărârea 388/2016 - Prelungirea valabilității P.U.D. – construire parking suprateran, str. Păstorului nr. 67-69, aprobat prin Hotărârea nr. 473/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 285302/433/7.10.2011 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.:

135136/926/15.09.2011  " Amplasare stație fixă de emisie-recepție în sistem GSM, str. Victor

Babeș nr. 35; beneficiară: SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA;

138926/927/15.09.2011   - Extindere, mansardare și amenajare a locuinței, la regim de înălțime

P+M, str. Bogdan Vodă nr.5; beneficiar: Oros Gaciu Remus Ioan.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 388 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)