Hotărârea nr. 385/2016

Hotărârea 385/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 15/2016 (aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliţia – Migraţie, Integrare, Pace”).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială S+P+E, zona str. Anton Bacalbașa-sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială S+P+E, zona str. Anton Bacalbașa-sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 254230 din 05.10.2011 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, zona str. Anton Bacalbașa-sud, beneficiar: Vancea Gabriel Benjamin;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 136987/630 din 16.06.2011, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, zona str. Anton Bacalbașa-sud, beneficiar: Vancea Gabriel Benjamin, pentru construirea unei locuințe, pe teren proprietate particulară cu suprafața de 500 mp.

Parcela este situată pe latura vestică a drumului de acces ce pornește din str. Anton Bacalbașa, drum proiectat în P.U.Z. locuințe, str. Odobești, beneficiară Moncea Livia, aprobat prin Hotărârea nr. 601/2005. Amplasarea construcției va fi făcută în retragere de min. 4,0 m față de traseul regularizat al drumului de acces, la min. 3,0 m față de limitele laterale ale lotului, iar posterior va fi retrasă cu min. 5,0 m.

Accesul auto și pietonal va fi asigurat din drumul de acces ce va avea lățimea de 8,0 m (6,0 m carosabil + două trotuare de câte 1,0 m). Va fi asigurată staționarea auto în interiorul parcelei. în vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea drumului de acces. Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei de încadrare: UTR = L3c, POT max. = 35% și CUT max. = 0,6 ADC/mp.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 136987/630 din 16.06.2011.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 385 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)