Hotărârea nr. 380/2016

Hotărârea 380/2016 - Aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și construire locuințe familiale, str. Școlii nr. 11-13; beneficiari: Silvășan Mihai-Vlad și Silvășan Catinca Ioana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două imobile de locuințe și servicii, D+P+E, str. Bună Ziua nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două imobile de locuințe și servicii, D+P+E, str. Bună Ziua nr. 9. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 280628 din 06.10.2011 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două imobile de locuințe și servicii, D+P+E, str. Bună Ziua nr. 9, beneficiar: Toth Gheorghe.

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 197501/938 din 15.09.2011, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două imobile de locuințe și servicii, D+P+E, str. Bună Ziua nr. 9, beneficiar: Toth Gheorghe, pentru realizarea a două clădiri de locuințe și servicii, cu regim de înălțime D+P+2E. pe teren proprietate particulară de 4800 mp.

Amplasarea clădirilor va fi făcută în retragere de min. 26.7 m. din axul str. Bună Ziua, la min. 5,0 m față de limita vestică și la 3,0 m față de aleea de acces de pe latura estică. între construcții va fi păstrată o distanță cel puțin egală cu înălțimea la cornișă a clădirii mai înalte.

Accesul auto va fi făcut pe o alee dezvoltată din str. Bună Ziua, situată pe latura estică a parcelei, prelungită până la limita nordică și cu zonă de întoarcere.

Parcarea auto va fi asigurată în demisolul construcțiilor, pentru locuințe și pe platformă de parcare, amenajată în zona dinspre str. Bună Ziua, pentru spațiile de servicii.

Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei de încadrare: UTR = L3c, respectiv POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/mp.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 197501/938 din 15.09.2011.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 380 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)