Hotărârea nr. 38/2016

Hotărârea 38/2016 - Aprobarea P.U.D. locuinţă semicolectivă P+E, str. Tractoriştilor nr. 19 provizoriu; beneficiară: Baciu Elena.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință scmicolectivă P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință semicolectivă P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 473418 din 22.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință semicolectivă P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 provizoriu, beneficiară: Baciu Elena;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 343058/871 din 19.11.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință semicolectivă P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 provizoriu, beneficiară: Baciu Elena, pentru amplasarea unei locuințe pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragere față de limita posterioară a parcelei de min. 3 m;

  • •  retragere față de limitele laterale min. 3 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din drum de acces (6m carosabil și un m. trotuar);

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Anexa nr. 2 (PUG).

Art. 2, -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobarea noului PUG.

Nr. 38 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)