Hotărârea nr. 379/2016

Hotărârea 379/2016 - Revocarea Hotărârii nr. 333/2016 (aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D. – construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire corp garaje, parcare și amenajare acces, str. Corneliu Coposu nr. 146

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire corp garaje, parcare și amenajare acces, str. Corneliu Coposu nr. 146 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260725 din 05.10.2011 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire corp garaje, parcare și amenajare acces, str. Corneliu Coposu nr. 146, beneficiar: Bâlc Vasile Antonio;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 276312/66 din 19.01.2011, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire corp garaje, parcare și amenajare acces, str. Corneliu Coposu nr. 146, beneficiar: Bâlc Vasile Antonio, pentru construirea unui corp de clădire și amenajări.

Amplasarea construcției va fi făcută la limita dinspre stradă a parcelei și pe limita laterală, justificată de configurația în pantă a terenului și de existența unui zid de sprijin care va fi integrat de viitoarea construcție.

Pe lîngă garajele din noua clădire, va fi amenajată o parcare auto, precum și o alee pietonală de 1,5 m lățime, cu trepte, pentru rezolvarea accesului pietonal la casa de locuit situată în spatele parcelei, mai sus față de cota străzii.

Indicii de ocupare a terenului vor fi înscriși în valorile: POT max. = 35% și CUT max. = 0,6.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 276312/66 din 19.01.2011.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 379 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)