Hotărârea nr. 378/2016

Hotărârea 378/2016 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială – str. Borhanciului nr. 114B prov.; beneficiar: Marincaș Adrian Cosmin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două imobile de locuințe colective D+P+E+etaj retras/M și D+P+2E, str. Pădurii nr. 19 și nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -două imobile de locuințe colective D+P+E+etaj retras/M și D+P+2E, str. Pădurii nr. 19 și nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 283239 din 10.10.2011 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două imobile de locuințe colective D+P+E+etaj retras/M și D+P+2E, str. Pădurii nr. 19 și nr. 21. beneficiar: Petrovai Vasile;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 172183/762 din 20.07.2011, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două imobile de locuințe colective D+P+E+etaj retras/M și D+P+2E, str. Pădurii nr. 19 și nr. 21, beneficiar: Petrovai Vasile, pentru construirea a două imobile de locuințe, cu câte șase apartamente fiecare, pe două parcele proprietate particulară cu suprafața de 738 mp, și respectiv, 737 mp. Parcelele sunt situate între str. Pădurii, la nord și str. Mircea Eliade, la sud. Amplasarea construcțiilor va fi făcută în retragere de min. 5,0 m față de cele două străzi. Construcția amplasată pe parcela cu suprafața de 738 mp. va avea regimul de înălțime D+P+E+Etaj retras/M și va respecta până la limitele laterale o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă. Construcția amplasată pe parcela cu suprafața de 737 mp. va avea regimul de înălțime D+P+2E și va respecta până la limitele laterale o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă. Accesul auto va fi asigurat din str. Pădurii, iar accesul pietonal și din str. Mircea Eliade. Gararea se asigură în demisolul construcțiilor.Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei de încadrare: UTR L3c; POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/mp.

în vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru reglementarea circulațiilor din zonă, conform cu PUZ aprobat.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 172183/762 din 20.07.2011.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art, 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 378 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)