Hotărârea nr. 376/2016

Hotărârea 376/2016 - Aprobarea P.U.D. construire hală de depozitare și producție – str. Tăietura Turcului nr. 47; beneficiară: S.C. Agressione Grup S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131512/453/12.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale art. 3711 Cod procedură civilă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34, identificat prin nr. topo. 12355/2, curte și grădină, în suprafață de 105 mp., cu construcția casă din pământ acoperită cu țiglă, cu două camere, bucătărie și dependințe, cu nr. cadastral CI, topo. 12355/2, înscrise în CF nr. 254752, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10474, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel :

imobilul identificat prin nr. topo. 12355/2/1, nr. cadastral nou, „teren în str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34”, în suprafață de 38 mp, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

imobilul identificat prin nr. topo. 12355/2/2, „teren în str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34”, în suprafață de 67 mp., cu construcția casă din pământ acoperită cu țiglă, cu două camere, bucătărie și dependințe, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de/edință,


Nr. 376 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ - NAPOCA

STR. PROF. MARINESCU, NR. 34 JUD. CLUJ

C.F. NR. 254752

NR. TOPO. 12355/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ


P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C

Telefon: 0741/152064

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

9                                                                                   5


PARTEA SCRISĂ:


Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

1 pag

Memoriul tehnic

1 pag

C.F. 254752 Cluj-Napoca

2 pag

Tabel de mișcare a parcelelor

1 pag


PARTEA DESENATĂ:


■ Plan de încadrare în zonă


planșa 1


■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului


cu propunerea de dezlipire


planșa 2


■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului


2 planșeMEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Prof. Marinescu, or. 34, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj - Napoca prin primar Radu Moisin, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2011.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Prof. Marinescu, nr. 34, jud. Cluj, având ca suprafață măsurată 105 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Prof. Marinescu, nr. 34, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - Universitatea Babeș Bolyai,

 • - Est - Emil Munteanu,

 • - Sud - str. Prof. Marinescu,

 • - Vest -

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

- Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2 (Punct GPS );

 • - Puncte noi: 3 (Pichet metalic).

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întăbulat pe mun. Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 254752 Cluj-Napoca, nr. topo. 12355/2 cu suprafața de 105 mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două loturi: LOT 1 cu suprafața de 38 mp și LOT 2 cu suprafața de 67 mp, care se vor înscrie în favoarea mun. Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.

Aprilie 2012


Cluj - Napoca

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. MP

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E

CAD.

TO

PO.

C.F.

MĂS.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

5

254752

Cluj-Napoca

123

55/2

105

105

Teren în str. Prof. Marinescu, nr. 34

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

1235'

72-C1

Casă din pământ acoperită cu țigle, cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

5

NOU

Cluj-Napoca

1235

5/2/1

38

38

Teren în str. Prof. Marinescu, nr. 34

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

1235

5/2/2

67

67

Teren în str. Prof. Marinescu, nr. 34

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

12355

2/2-C1

Casă din pământ acoperită cu țigle, cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


ANCEI


Nr. cerere

13358

Ziua

07

Luna

02

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 254752 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 10474

TEREN intravitan                                            (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 10474 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Prof. Marinescu, nr. 34

Al

Top: 12355/2

Din acte: 105;

Masurata:

105

curte si gradina

CONSTRUCȚII

. j                                           ..

Al.l

Cad: CI

Top: 12355/ 2

Cluj-Napoca, Strada

Prof. Marinescu, nr. 34

casa din pamant acoperita cu țigle, cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

B. Partea II. (Foaie de proprietate)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2CARTE FUNCIARA NR. 254752

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

..m m m...  ..   ..    •

13358 / 07.02.2012

Act administrativ nr. 20889, din 31.08.1994, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA

2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al , Al.l

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea

-

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa hlr. 1 6a Partea I12355/ 2


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

.—-------------- . "Ț~T r -

.......... • •

1

1       --'t ■ ■            ; "...

7

',&A.

; ■■ ;; .....

1

curți construcții

DA

L

-

-

Date referitoare la construcții

■,L £.

... ...

Al.l

CAD: CI

Top: 12355/ 2

construcții de locuințe

Cu acte

casa din pamant acoperita cu țigle, cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, chdjafita nr. CJ 112032335/15-12-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231,     /■ /TA

/   /  '''Zî                                             —.......Data soluționării,

16/02/2012

Data eliberării,

__7___/____

Q'emnăibr-aj'


17 DZ 2uiZ

*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 70 si nu este opozabilă terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2Plan de încadrare in zona

scara: 1:2000

L-34-48-C-Q-4-III

CERTIFICAT '<Ă\ £ DE AUTORIZARE -A\\ £ SERIA CJ NR. 187 -1!

8/c       :

BUZEA     £

7 eugen-cosmin

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAin


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRENr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

254752

105mp

Hun.

;iuj-Napoca, str. Praf. Morinescu, nr. 34

Cartea Funciora nr.

254752

UAT

CLUJ-NAPOCA


TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situatio vi

(după dez

tcare

ipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

C.F.

Măsurate

C.F.

Măsurate

254752

105

105

Cc

Teren in str. Prof.

Marinescu nr. 34

38

38

Cc

îeren in str. Prof

Marinescu nr. 34

Cosa din pamon. acoperita cu țigle, cu 2

67

67

Cc

Teren in str. Prof.

Marinescu nr. 34

camere, 1 bucătărie, dependințe

Cosa din pomant acoperită cu țigle, cu 2 camere, 1 bucotorie. dependințe

Total

105

105

105

105

Execu’.ont:

Data:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

Aprilie 2012


certificat

//< de autorizare

ife SERIACJ NR. 18'

B/C     £

'te BUZEA d

\\"i. gjG&N-COSMIN -W


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara: 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

38mp

Mun. Cluj —Napoca, str. Prof. Marinescu, nr. 34

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela


1.


Categoria de folosința


Cc


Total


Suprafața

(mp)

38

38


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.


Suprafața construita la sol --M--


Valoare de impozitare

--M--


Mențiuni


Total


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție: Stereografic 1970


Executant; ing.


Pct.

725”

122

126

 • 127

121

129

111

 • 128


E (m)

391811.579

391813.264

391816.556

391817.112

391813.133

391817.543

391821.284

391819.563


N (m)

585720.344

585722.434

 • 585725.418

585724.551

585721.976

585715.427

 • 585709.418

585707.727certificat DE AUTORIZARE

I i SERIA CJ NR. 187 Șj Gr-        B/C

te     BUZEA

EUGEN-COSMIN W

\      x-*—1 i       //


Suprafața totala masurata = 38mp

Suprafața din act = 38mp

din măsurători


confirma supra1


Se

si introducerea imobilului in baza de date
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

67mp

Mun. Cluj —Napoca, str. Prof. Marinescu, nr. 34

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


'Q?

DE AUTORIZARE SERIA CJ NR. 187

I

i—

B/C

z !

BUZEA

2!