Hotărârea nr. 373/2016

Hotărârea 373/2016 - Însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de actualizare date pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Ere mia Grigorescu nr. 55-59

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59 proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 259737/45/09.9".2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de actualizare date pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, L Se aprobă modificarea, de la 6650 mp., la 6355 mp., conform măsurătorilor cadastrale, a suprafeței imobilului identificat după cum urmează: teren intravilan în str General Eremia Grigorescu nr. 55-59, cu suprafața din acte de 6650 mp., cu nr. topo. 10539, 10527/1, categoria ..curți construcții'* și construcțiile „Urina de apă'* - edificiu din cărămidă, acoperit cu cternit, cu o sală mare pentru mașini, cu nr. topD. 10539, 10527/1-CI; turn de apă din cărămidă și beton, cu nr. topo. 10539, IO527/1-C2; casă din cărămidă acoperită cu țiglă, cu șapte camere, cinci bucătării, două camere pentru birouri, o magazie, dependințe, cu nr. topo. 10539, 10527/1-C3, categoria „construcții industriale și edilitare”, înscrise în CF nr. 293001 Cluj-Napoca. provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1431, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. având înscris la foaia de sarcini dreptul de ipotecă în valoare de 44.000.000,00 lei, în favoarea Casei naționale de economii și cecuri poștale CEC București, imobil aflat de fapt în administrarea Companiei de apă Someș S.A.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru actualizare date având ca obiect imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. General Eremia Grigorescu nr. 55-59, întocmită de S.C. MELNY S.R.L.. ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. Auro|aflȚărmurc

Nr. 373 din 29 august 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

OCPI/BCP!.........

Nr. înregistrare...................

Data.................................

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

♦ Adresă imobil

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ: Cluj Napoca

Localitate

Tip artera

Denumire artera

Nr. postai

Cluj Napoca

Strada

General Eremia Grigorescu

55 59

Bloc

. Scara T Etaj

Ap.

Tarla

Parcela

i

i

4

I

TipJmobil

[ ] teren [X] teren cu construcție [ J condotniniu [ ] unitate individuală

• Proprietari (nume, prenume CNP)

MUNICIPIUL CLUJ


CIF.4305857


• Persoană autorizată: S.C. MELNY S.R.L.

Autorizație: Seria RO-B-JNr. 0299

Număr de ordine al documentației din registrul de evidentă a lucrărilor:

• Serviciul achitat cu chitanța nr...................../ data..................../suma...........

cod serviciu.............

• Număr, de pagini documentație .........S'C MELNY SRL; Sediul: foc. Cfuj-Napoca, Str. Buna Ziua. FN. Bl. C2, Ap.l. dud. Cluj Contact, tel: 0742625514; 0745975274; E-mail: ojfice@melnytopo.ro

FISA DOCUMENTAȚIEI

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN

LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 55-59, JUD. CLUJ

BORDEROU DE PIESE

A.PIESE SCRISE

FISA DOCUMENTAȚIEI

BORDEROU DE PIESE

MEMORIU TEHNIC

TABEL CU CALCULUL SUPRAFEȚEI

TABEL CU MASURAi; EFECTUATE RAPORT GPS

REPERAJ

EXTRAS C.F.

B.PIESE DESENATE

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLAN AMPLASAMENT

SC. 1:5000

SC. 1:1000SC MFJ.NY SRL; Sediul: loc. Cluj Napoca, Str Suna Ziua, FN. Bl. C2. Ap.l, dud. Cluj Contact: tel: 0742625514; 0745975274; E-mait: office@melnytopo.rv

MEMORIU TEHNIC

1 .ADRESA IMOBIL: Imobilul este situat LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 55-59, JUD. CLUJ

  • 2. BENEFICIARII LUCRĂRII: MUNICIPIUL CLUJ

Sediul: Loc. Cluj-Napoca, Str. Moților, Nr. 1-3, Jud. Cluj

  • 3. EXECUTANTUL LUCRĂRII: SC MELNY SRL, aut Seria Ro B-J Nr. 0299

  • 4. Numărul lucrării in registrul propriu:

5.OBIECTUL LUCRĂRII: Imobilul se afla in intravilanul LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 55-59, JUD. CLUJ

6.SCOPUL LUCRĂRII: Lucrarea se executa in vederea actualizării datelor imobilului 7.AMPLASAMENTIJL CORPULUI DE PROPRIETATE: Imobilele se afla in LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU, NR. 55-59, JUD. CLUJ, avand ca vecinătăți: N- STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU; S -PROPRIETAR NECUNOSCUT; V - PROPRIETAR NECUNOSCUT; E -PROPRIETAR NECUNOSCUT

^.OPERAȚIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

Metodic: pentru determinarea stațiilor s-a folosit GPS Magellan folosind metoda determinării puntelor_iiustatic..iar penlru_mdesirea-punctelorretelei-s-a utilîzat-statia— totala Leîca 407

Aparatura: GPS Magellan, statia totala Leica 407

Sistem de coordonate: Prelucrarea datelor s-a făcut in conformitate cu

Instr.Cl 10/69,precum si a legii Nr.7 a cadastrului.Intocmirea planului s-a făcut in conf.cu atlasul de semne convenționale, calculul suprafeței s-a făcut prin metoda numerica cu program pe PC

Puncte geodezice: Vechi: Nu este cazul.

Noi: SI, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Starea punctelor geodezice: Vechi: Nu este cazul.

Noi: vizibile

Măsurători efectuate pentru rețea si detalii:     Inventar de coordonate

Calculul suprafețelor:                           Tabel cu calculul suprafeței

Descrierea topografica a punctelor noi din rotea: Reperaj

Inventar de coordonate:                     Raport GPS

Alte descrieri necesare:                         Imobilul este împrejmuit cu gard

de beton si gard metalic cu fundație din beton.

9.SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI: Imobilul este înscris in CF 293001 Cluj-Napoca, Nr. Top. 10539,10527/1 in suprafața de 6650 mp

ÎNTOCMIT:plan de încadrare în zonă

Sc. 1:5000

L-34-48-C-a-4-Iîntocmit,

S.C MELNYS.R.L.

A UT. RO B J NR. 0299


tfi

Nr. cadastral         [ Suprafața măsurată 1 Adresa imobilului_______

I 6355 mp              Str. Ercmia Grigorescu, Nr. 55-59, Jud. Cluj


A. Datc referitaare la teren


INVENTAR DE COORDONATE

Suisn de proiecție Stereo ”70

Pct

Nțm)

q*2

233

586937.077

390697.626

234

586931.40!

390769.461

1

586924.614

390769585

18

586903.070

390771970

17

586893.576

390773.088

50

586865.841

390777.064

69

586858.739

3 90778294

68

586851253

390777352

4?

586846.441

390777'884

67

586845.218

390771.115

66

586843.633

390761 977

72

586842.3J3

390753 498

65

586841.659

390748.415

73

586840.473

390739.014

75

586839.CB7

390727524

89

586837 923

390720316

91

586836.B0

390713.633

90

586855.864

390710581

83

586862.671

3 90709.487

82

586876.325

390707382

79

586882.122

390706.101

14

586902 890

390703.161

12

586932.K8

390698304

Saprabfl totali mătaaratil ■ 633S mp Suprafața dfc» act« 66S) mp
CERTIFICAT 9= AU'O.’-ZÂR


Data: 05 082013


Sero«fir*i*npf«l>4»tfin m fa «rit ori ti fatradactrea tooHibl in taxa <fe date


Nr

Cartuirrietjc fctam*

Srțxafața

(^)

Valovcde ioxmtve (hi)

Meațjueu

Tctd

6355

*!■ yw 1-^iUA UI jjHJVL

R Date reftritOMe I» cwtmcțiî

1 Cod

COastr

Suprafața Ctmstruîtl l*Kl (■P)

Valoaaede trapozitaxe (kd ____

Men puni

CI

475

„UZINA DE APA" Edificiu din căuta da, acoperii Cu eternii, cu l trd* mve pertu «utani.

<2

43

Tm de ap» din cărămidă ri beton.

G

Total

421

939

Ca» din cwnmdzacopcrita c» tițtț cu 7 cbimtc. 5 bucătarii. 2 «■■ere potera baroni. I magazie dependințe.

1 Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

L_____

6355 mp

Str. Ercmia Grigorcscu, Nr._55-59, Ju± Cluj
| Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

L

6355 mp

Str. Eremia Grigorcscu, Nr. 55-59, Jud. ClujNr. pwccM

Categorie ie foJWMUțt

Siprafața <«"P)

Valovcdc impoalMt (tei)

Mai țiuai

1

Ce

6355

Impcețmuiicu gard.

Total

6355

SupriEiQ constnnli


586937.077 586931.401 586924,614 586903.070 586893.576 586865.841 586858.739 586851.253 586846.441 586845.Z18 586843.633 586842.313 586841.659


Valoare Jc «nponfcre


____JL 390697.626 39076946] 39076958390771370 390773.088 390777.064 390778294 390777552 390777.884 390771.115 390761577 390753.498 390748.415 390739.014 390727524 390720 316 390713 633 390710581 390X79.487 390707382 390706-101 390103J61

3 90698304CERȚIFIOAT DE AUTOF’ZARETABEL DE MIȘCARE PEkCELARA

SITUAȚIA EXISTENTA

|Nr CF

Nr. Top o.

Nr ser

A

Descriere imobil

Nr ser

B

Proprietar            j

1

! •

i

1

Sup mp

Sarcini |

Categ de Obs folosința i/Refi

293001

Cluj-

Napoca

10539,

10527/1

1

Teren intravilan in Str.

General Eremia Grigorescu, Nr. 55-59

1

Intabulare, drept de prop: dobândit prin Lege, cota 1.MUNICIPIUL CLUJ

ietate, lege si donație, actuala 1/1

i

6650

Intabulare, drept de IPOTECA , Valoare: 44.000.00 0,00 / LEI

Curci

Construcții

10539, 10527/1-

C1

1.1

“UZINA DE APA” Edificiu din cărămidă, acoperit cu etemit, cu 1 sala mare pentru mașini

1

Intabulare, drept de proprietate, lege si donație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1.MUNICIPIUL CLUJ '

Intabulare, drept de IPOTECA , Valoare: 44.000.00 0,00/LEI

Construcții industriale si edilitare

■!

10539, 10527/1-

C2

1.2

Turn de apa din cărămidă si beton

1

Intabulare, drept de proprietate, lege si donație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 1.MUNICIPIUL CLUJ !

**

Construcții industriale si edilitare

10539, 10527/1-

C3

1.3

Casa din cărămidă acoperita cu țigla, cu 7 camere, 5 bucătării, 2 camere pentru birouri, 1 magazie, dependințe

1

Intabulare, drept de proprietate, lege si donație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 1.MUNICIPIUL CLUJ ;

i

i

Construcții industriale si edilitare

J

SITUAȚIA PROPUSA

NrCF

1

Nr.

Topo

Nr. Cad.

Nr 1 ser

A 1

Descriere imobil

Nr 1 Proprietar

ser                                   ,                5 ș,           |

B                                 i              ■ ,

Sup mp

Sarcini

|

i

Categ de ' folosința

Obs/ 1 Ref

|

293001

Cluj-

Napoca

10539,

10527/1

1

Teren intravilan in Str.

General Eremia Grigorescu, Nr. 55-59

1

Intabulare, drept lege si donație, d Lege, cota actual 1.MUNICIPIUL

ie propi i nate, îbandit prin 11/1

SLUJ

• . %

*

Suprafața din act: 6650 mp

Suprafața masurata: 6355 mp.

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 44.000.000,00 /

LEI

Curii' Comuuctii

10539, 10527/1

-CI

1.1

“UZINA DE APA” Edificiu din cărămidă, acoperit cu etemit, cu 1 sala mare pentru mașini

1

Intabulare, drept cie proprietate, lege si donație, dibandit pnn Lege, cota actuală 1/1 1.MUNICIPIUL (bLUJ

1

i

Intabulare. drept de IPOTECA, Valoare: 44.000.000,00 /

LEI

Construcții industriale si ed iL tare i

10539,

10527/1

-C2

1.2

Turn dc apa din cărămidă si beton

1

Intabulare, drept cțe proprietate, lege si donație, dobândit pivi Lege, cota actuala 1/1 l.MUNICIPIUL CLUJ

Construcții industriale si edilitare

10539,

10527/1

-C3

1.3

Casa din cărămidă acoperita cu țigla, cu 7 camere, 5 bucătării, 2 camere pentru birouri, 1 magazie, dependințe

l

Intabulare, drept de proprietate, lege si donație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 1.MUNICIPIUL CLUJ

Construcții industriale si edilitare

Executant: SC MELNY SRL
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

92418

Ziua

25

Lund

07

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 293OUJ Comuna/Oras/Munictpiu: Cluj-Napoca TEREN intravilan                                                                         Nr. CF vechi: Nr. ]431

Adresa; Cluj-Napoca, Strada General Eremla Grigorescu, nr. (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 55-59                                                                                            1431 J

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1G539, 10527/ 1

Din acte: 6650; Măsurată: -

-

CONSTRUCȚII

Nr.

Crt

Nr.ca da strai Nr.topopraflc

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Cad: CI Top: 10539,10527/ 1- CI

Cluj-Napoca, Strada General Eremla Grigorescu, nr. 55-59

“UZINA DE APĂ" Edificiu din cărămidă, acoperit cu eternii, cu 1 sală mare pentru mașini.

A1.2

Cad: C2 Top: 10539,10527/ 1- C2

Cluj-Napoca, Strada General Eremia Grigorescu, nr. 55-59

Turn de apă din cărămidă și beton.

Al .3

Top:

10539,10527/

1-C3

Cluj-Napoca, Strada General Eremla Grigorescu, nr. 55-59

Casă din cărămidă acoperită cu țiglă, cu 7 camere, 5 bucătării, 2 camere pentru birouri, 1 magazie, dependințe.

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 293D01 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3540 / 08.03.1938

Act, și încheierea nr. 58-59/24.01.1964 conex cu 327 - ofertă de donație autentificată sub nr. 39/04.01.1963 la Notariatul de Sta: Județean Cluj și autorizația nr. 105926/1963 a Sfatului Popular al Orașului Ciuj

81

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege și donație, dobândit prin Lege, cota actuala

Al, Al.l,

r/r

A1.2, A1T3

1 | MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1431)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)CARTE FUNCIARA NR. 29300

Comuna/pras/Munlciplu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

4875/28.03.1938

Act

CI

Intabulam, drept de IPOTECA, Valoare: 44.000.000,00 / LEI

Al, Al.l

1 |CASA NAȚIONALA DE ECONOMII SI CECURI POȘTALE CEC BUCUREȘTI

(provenita din conversia CF 1431)

CARTE FUNCIARA Nii. 29300 Cumuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoc.

TEREN intravilan                                              (provenita du» conversia de pe haine n CF Nr. 1431

Adresa: Cluj-Napaca, Strada General Erernia Grigorescu, nr. 55-59____

Nr-cadastral

Suprafața masurata (mp) *.

Observații / Referirile

lop:

10539, 1 10527/ 1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara d«n sistemul informatic.

Date referitoare fa teren

Nr.

CTt

Categoria de folosința

Intra vjlan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:6618; Masurata:-

10539

2

curți construcții

DA

Din acte:32; Masurata:-

-

-

10527/1

-

Pate r-. :.t- 1 - cc.tstructM

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

AI.L

CAD: CI

Top: 10539710527/ 1-C1

construcții

.. industriale______

si edilitare

Din acte:-; „Masurata:.-.

Cu acte

“UZINA DE APĂ" Edificiu din cărămidă, acoperit

--------cu-etemit/cu-l-sală-marepentru mașini.

Al .2

CAD: C2 Top: 10539,10527/ 1-C2

construcții industriale si edilitare

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Tum de apă din cărămidă și beton.

A1.3

Top:

10539,10527/

1-C3

construcții de locuințe

Din acte:-; Masurata:-

Cu acte

Casă din cărămidă acoperită cu țiglă, cu 7 camere, 5 bucătării, 2 camere pentru birouri, I magazie, dependințe.

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionatei

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

Consultare/Informare

2

92474

2013-D7-25  •

2013-07-29

Consultare/ In formare

3

92476

2013-07-25

2013-07-29

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 251P,

Data soluționării,

26/07/2013
Data eliberării,

7

2 m: 2013