Hotărârea nr. 37/2016

Hotărârea 37/2016 - Aprobarea P.U.D. casă de locuit unifamilială D+P+E+M şi construcţie parter pentru bucătărie de vară, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 11.D; beneficiară: Bercan Ramona Cristina.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casă de locuit unifamilială D+P+E+M și construcție parter pentru bucătărie de vară, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 11 I)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -casă de locuit unifamilială D+P+E+M și construcție parter pentru bucătărie de vară, str. Galaction Liviu Munteanu nr. 11 .D - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 312714 din 20.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă de locuit unifamilială D+P+E+M și construcție parter pentru bucătărie de vară. str. Galaction Liviu Munteanu nr. 1 l.D, beneficiară: Bercan Ramona Cristina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 337232/956 din 18.11.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă de locuit unifamilială D+P+E+M și construcție parter pentru bucătărie de vară. str. Galaction Liviu Munteanu nr. 11 .D, beneficiară: Bercan Ramona Cristina. pentru amplasarea unei locuințe și a unei anexe pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de stradă: min. 5 m.;

  • •  retragerea față de limitele laterale: min. 3 m.;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 5 m.;

  • •  accesul auto și pictonal din drumul de acces;

  • •  regimul de înălțime D+P+E+M;

  • •  parcarea în interiorul parcelei.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafeței de teren adiacentă parcelei, necesare pentru asigurarea profilului de 6 m a drumului de acces. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului PUG.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, an Ștefan Tarcea


Nr. 37 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)IeMNEAZĂ:

nuorcipiului.