Hotărârea nr. 369/2016

Hotărârea 369/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, în suprafață de 2.760 mp

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106. în suprafață de 2.760 mp. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279801 din 11.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, în suprafață de 2.760 mp.;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 265724 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1431 Cluj), cu nr. cad. 265724, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, în suprafață de 13.923 mp. în două parcele, astfel:

 • - parcela nr. 1, teren în suprafață de 11.163 mp., care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela nr. 2, teren în suprafață de 2.760 mp., care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește Documentația tehnică pentru dezmembrare teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, întocmită de inginer Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie

____________________ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 369/2012

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 106 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 265724 (1431) CLUJ

NR. CADASTRAL 265724

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064

B.E. 9/28/2012MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A., mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, având ca suprafață măsurată 13.923mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru dezlipire.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate.se află situat în mun. Cluj -Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, între vecinii la:

 • - Nord - B-dul 21 Decembrie 1989,

 • - Est - Statul român,

 • - Sud - Str. Năvodari,

 • - Vest - S.C. Vel Pitar S.R.L., Inspectoratul județean de Jandarmi Cluj,

S.C. Omniconstruct S.A..

7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Municipiul Cluj-Napoca în C.F. nr. 265724 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1431) Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 265724, având suprafața de 13.923mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea terenului conform tabelului de mișcare anexat.

Septembrie 2012                                     întocmit:

Cluj - Napoca                                      ing. Buzea Eugen-Cosmin

7£ SERIACJNR. 187 lc/î          B/Cfe buzea

EUGEN-COSMIN £//

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

265724

Cluj-Napoca

265724

13923

Teren în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 106

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

265724-C1 • •

CAZARMA AVRAM IANCU PAVILIONUL A-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA CU 8 CAMERE SI DEPENDINȚE

265724-C2

PAVILIONUL B-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA, CU 3 CAMERE, 9 ATELIERE, 2 MAGAZII SI DEPENDINȚE

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

MP

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEF

IEN

NOU Cluj— Napoca

11163

Teren în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 106

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

CAZARMA AVRAM IANCU PAVILIONUL A-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA CU 8 CAMERE SI DEPENDINȚE

PAVILIONUL B-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA, CU 3 CAMERE, 9 ATELIERE, 2 MAGAZII SI DEPENDINȚE

NOU

Cluj— Napoca

2760

Teren în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 106

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN- CLUJ - NAPOCA

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


CERTIFICAT

- DE AUTORIZARE £j SERIA CJ NR. 18/

't—            B / C          mi-

BUZEA £/

CHRFN-C0SM1N V


J&7... ...

ANCEL

ai ci cXsuț. ți


Nr. cerere

10564

Ziua .

01

Luna

02

Anul

2011 :


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


pentru INFORMARE


TEREN intravilan
Adresa: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 106

CARTE FUNCIARA NR. 265724.

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 1431 Nr. cadastral / Nr. topografic vechi imobil:

Top: 4799/1/1<


CONSTRUCȚII

Din acte: 13923; Măsurată: 13923 I


Cluj-Napoca, Bulevardul 21

Decembrie 1989, nr. 106


Cluj-Napoca, Bulevardul 21

Decembrie 1989, nr. 106


CAZARMA AVRAM IANCU PAVILIONUL A-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA CU 8 CAMERE SI DEPENDINȚE PAVILIONUL B-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA, CU 3 CAMERE, 9

'' ATELIERE, 2 MAGAZII SI DEPENDINȚE •'


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR? 265724 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )

13640/08.03.1938.        : •'       .•>.? ’                 .•                         ’’

Act act..                         ...                      ■   •

: ■ . • . ■. ~

1

Intabulare, drept.de PROPRIETATE, prin comasație și.prevăzute la transformare,.

">17X1.1 J7

-.....

dobândit prin Lege, cota actuala 17"1                                ‘

;.    AT72-

(provenită din c

onversia CF

1431)                         -

• - -A------—

28:

JL | l’IUI’IlV^ir XLJLa         ,                                    .           .         .   _____ •

LI / 12.U1.2U11          '  ■■■’.■'            ”                  ,        r.

Act act administrativ, 61, 29.07.2010, emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA, act

administrativ nr. 2443T472DTI0^201’O^TniSTie_PRIMARIAnUN. CLUȚNAPOCA, act-“~ administrativ nr. 285199'.43.'25-ll-2010 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA;

4

Se'ribfeâză de^irițăfea'cdristfucțiildf^existehte în incinta identificatei prin iiumăfele£r

"• ArfAi.i

topo 4799/l/l-C3; 4799/1/1-04,4799/1/1-05,4799/1/1-06,4799/1/1-07,4799/1/1-

a1:2<-:

... .... ■

•• • ' • • ■■■'.

C8,4799/l/l-C9;4799/l/l-C10,Nr cad C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9

p_ua7><


C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 26S2gJ%

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napo<ta:?'^«v

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431ăjș

NU SUNT

11UCARTE FUNCIARA NR. 265724

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1431 )Document care conține date cu caracter pețsonal, protejate de                                                           $1

curți construcții

DA |     13923


Date referitoare la construcții

construcții administrative si social culturale construcții administrative si social culturale social culturale construcții adrriinistrative-s■ social culturale construcții administra tive-ssocial culturale

Cu acte


Radiata
ij'vălorile lungimilor segmentelor simt obținute din proiecție in plan.


161


17CAZARMA AVRAM IANCU PAVILIONUL A-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA CU 8 CAMERE SI DEPENDINȚE

- . PAVILIONUL B-CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOPERITA CU ȚIGLA, CU 3 CAMERE, 9 ATELIERE, 2 MAGAZII SI DEPENDINȚE

PAVIHONUL-G-CASA-DIN-GARAMJDAy ACOPERffA-CU-TINieHEA-SU-TL-CAMERE;

—2~ATELIERErl--MAGAZIE-SrDEPENDItffE-

PAVILIONUL D CASA DIN GARAMIDA, ACOPERITA CU ȚIGLA

CU 3 CAMERE SI DEPENDINȚE_____

PAVILIONUL E-CASA-GU-3-ETAJE, DIN GARAMIDA, ACOPERTTA-GU-TIGLA, LA PARTECU 9 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE; 4 MAGAZII, - DEPENDINȚE, LA-ETAJ I 11 CAMERE,-.BUGATARJEH-MAGAZHt-DEPENDINTE;

LA ETAJ II 6'CAMERE, 5 MAGAZII, DEPENDINȚE, LA ETAJ-HI 10 CAMERE, T-BUGATARIE; 1 MAGAZIE^DEPENDINTE

' PAVILIONUL L-CASA DIN CĂRĂMIDĂ,’ ACOPERITA CU HGLA-GH 2 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE-SI 1 MAGAZIE

PAVILIONULM-GASA-DIN CĂMIDĂ, ACOPERTTA-CITTGLA-SI TINICHEA . CU 2 CAMERE,-3-ATELIERE SI . 2-MAGAZII SI-DEPENDI-NTE -

PAVILIONUL F CASA DIN CĂRĂMIDĂ, ACOrERITĂ Gb'-TxN-ICHEA CU

3 CAMERE SI-DEPENDINȚE
Consiliul local al municipiului

Cluj- Napoca

HOTĂRÂRE

pl ivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu Centru Cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu Centru Cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 140948 din 07.05.2012 al Direcției urbanism, prin care se

• propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu Centru Cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

__________Având în vedere Avizul Corniș.iei_tehnic.e_de._amenajare_a_teriloriuluLși-deairbanism-nic-36965/403 din 15.03.2012, Avizul de oportunitate nf. 36965/229/12.02.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c". 39 al. ’l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:.

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - b-dul 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari și Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu Centru Cultural Transilvania, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice necesare organizării și construirii pe un teren aflai în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Prin P.U.Z., în zona studiată, situată între b-dul 21 Decembrie 1989 la nord, str. Năvodari la sud și parcele private la est și vest, se stabilesc următoarele încadrări funcționale:

 • - UTR SZ C IC = subzonă centrală cu funcțiuni specifice culturale, de învățământ și spații comerciale conexe ansamblurilor culturale’ funcțiuni culturale cu valoare de reprezentativitate, la nivel local și național. Se stabilesc prin documentație indicii de ocupare a terenului, funcțiunile admise, circulațiile, accesele, neceșarul și amplasai^a locurilor de parcare.

 • - UTR SZ C I = subzona asupra căreia se instituie restricție permanentă de construire la sol - regim de servitute de utilitate publică (Piața Transilvania).

Indicii urbanistici propuși sunt: POT max.= 45% și CUT max. = 3,6 ADC/mp teren. Prin P.U.D., se reglementează, organizarea incintei, după, cum urmează: Piața Transilvania, Clădirea sălii de concerte. Filarmonica Transilvania, Academia de ~                Mu-zicm. Hoiel - l.iiii_Hii j? Clădiro-,mnivimpnt i<dr>ric-^pati-i-e-x-poziț-ionaîe-7------

Amplasarea clădirilor pc parcelă va fi făcută conform planului reglementări aferent PUD după cum urmează:

 • - față de limita nord și sud: pe aliniament;

 • - față de limita vest: de la min. 1,60 m la min. 3,0 m;

 • - față de limita est: pe limita de proprietate și până la min. 4,30 m.

Construcția adiacentă clădirii monument istoric va avea destinația stabilită dc către promotor, cu condiția ca aceasta să fie adecvată ca funcțiune unui centru cultural. Accesul auto și pietonal va fi făcut din b-dul 21 Decembrie 1989 și din str. Năvodari. Parcarea auto va fi asigurată în garaj, pe două niveluri subterane.

Indicii urbanistici vor fi încadrați în cei propuși prin P.U.Z., respectiv; POT max. ~ 45% și CUT max. - 3.6 ADC/mp teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Al t, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

ROM A NI A

MUN I CI PI U L CLU J-N A POCA

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

Calea Moților nr.3, Telefon 59 60 30/fax 59 25 66Către:

M UNICI PI UL CLUJ-N A POCA

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, întrunită în ședința din data de 15.03.2012, documentația tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare,

Acordă pentru lucrarea: PUZ, bd. 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari , PUD - Ansamblu Centru Cultural Transilvania , bd. 21 Decembrie 1989 nr. 106

AVIZ

Se avizează documentația prezentată PUZ, bd. 21 Decembrie 1989 - str. Năvodari , PUD - Ansamblu Centru Cultural Transilvania , bd. 21 Decembrie 1989 nr. 106, în scopul stabilirii unor reglementări urbanistice care “^ă^enrrită'coTTstruirea:——————~ ; ——————————————————

Prin PUZ, pe zona studiată, situată între bd. 21 Decembrie 1989, la nord și str. Năvodari, la sud și parcele private la est și vest, se stabilesc următoarele incadrari funcționale:

— UTR=SZ C IC -subzonă centrală cu funcțiuni specifice culturale, de învățământ și spații comerciale conexe ansamblurilor culturale, funcțiuni culturale cu valoare de reprezentativitate la nivel local și național, în ceea ce privește indicii de ocupare a terenului, funcțiunile admise, circulațiile, accesele, parcările, pe o suprafață de 13923 mp aflată în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, conform C.F. nr. 265724,

— UTR= SZ C I - subzona asupra căreia se instituie restricție permanentă de construire la sol -regim.de servitute de utilitate publică (Piața Transilvania).

Indicii urbanistici propuși sunt: POT max=45%, CUTmax=3,6 ADC/mp teren.

Prin PUD, în conformitate cu soluția câștigătoare a concursului de soluții „Centu Cultural Transilvania” se reglementează organizarea incintei, după cum urmează: Piața Transilvania, Clădirea sălii de concerte, Filarmonica Transilvania, Academia de Muzică, Hotel- birouri, Clădire monument istoric, spații expoziționale.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se face conform planului reglementări aferent PUD după cum urmează:

 • -   față de limita nord și sud: pe aliniament;

 • -   față de limita vest: de la min. 1,60 m la min. 3,0 m;

față de limita est: pe limita de proprietate și până la min. 4,30 m

Construcția adiacentă clădirii monument istoric va avea destinația stabilită de către promotor, cu condiția ca aceasta să fie adecvată ca funcțiune unui centru cultural.

. ______ Accesul auto.și.pietonal se.face.din.bd. 2LDecembrie 1989 și din str. Năvodari.

Parcarea auto este asigurată în parcaje pe două niveluri subterane.

Indicii urbanistici propuși se încadrează în cei propuși prin PUZ, respectiv : POT max=45%, CUTmax=3,6 ADC/mp teren.__________________________________________________________________________________

Anterior a fost avizată oportunitatea întocmirii PUZ cu Avizul nr 36965/229/02.02.2012.


pr-l^Șr-*- -

RADTOOIS

ARHJTECT șef

GIA SUBȚIRICĂ


r-


D1RECTQR URBANISM,

IrfgJCORINA CIUBAN


SECRETARIAT, Ing'.DOINA TRIPON Xw

arii PUZ, PUD în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea și documentația vor li însoțite de avizele și acordurile prevăzute de


NOTA. în vederea apr

Legea nr 372001 cmAnodificările și completările ulterioare,

 • •      BQCuinpmația pe suport informatic (CD)

 • •      Raportul informării și consultării publicului conform HCL 153/20012


ROMÂNIA

Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Nr. 169328 din

Nr.

-   - în scopul: construire Centrul Cultural. Transilvaniași clădire pentru Filarmonica de Stat, alei de acces',“rețele și ‘ ~:

------------------------------------...... branșamente Ia utilități.

________ .Ca urmare a Cererii-adresate.de— MUNICIPIUL- CLUJ.NĂIlO.CA-CU-domiciliul-în-judetijl-CInjMnr.aiîfaro^

---------Cluj-Napoca, Cale Moților; nr. 1-3, telefon/fax                   ȚeniTâil         ’           ____înregistrată- a. nr.

169328 din :02.'08.2010?—-- - -               . ■

Pentru imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca,_Buî.evard. 21

Decembrie 1989, nr. 106 sau identificat prin_ Nr. carte funciara 1431, Cluj-Napocă,Nr. topografic/cadastra! al ‘parcelei 4799W1^plan jig^gitițație'. .         ---------------------------------------------------------

. _ în temeiul reglementărilor, documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998, fazaJPUG,.aprobată _cu,

: Hotărârea - Consiiiulur Local ar~muriici'piuîui~''Cluj-Năp6caJLnr._Z92/21...12.1999--și—HCL—54 5/-15 j 2-2009;- PUZ-

.... .....—-—aprobat—- -cu--—'                           pqjd"" -:     aproBăt'""cu~ /.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Teren situat în intravilanul municipiului Cluj - Napoca.

jmobil situat în_afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Imobil in proprietate Municipiului Cluj-Napoca                                       _____ -..........- --

Imobil monument istoric cuprins pe Lista monumentelor istorice din municipiul Cluj-Napoca, editată de Ministerul Culturii și Cultelor Ia poziția 727, cod Cj-ll-m-B-07268.

------2.- REGIMUL ECONOMIC: ~ '........: ‘    •

FOLOSINȚA ACTUALĂ - cazarmă millitară

DESTINAȚIA ZONEI - conform PUG - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie și înalte, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Art 1 UTILIZĂRI ADMISE - se admit funcțiuni publice de interes general.

Art. 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente, cu condiția menținerii a.unei ponderi a acestora împreună cu cele nou construite de minim 30% din totalul ariei construite desfășurat pe ansamblul unei operații urbanisticepse.admite constructiaTle locuințe în clădiri cu alte_funcțiuni la parter sau la^primefeTiiveiuri; se admit la parterul clădirilor funcțiuni — careTnTpermit accesul liber al publicului, numai cu condiția ca acestea sa nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor ; se admit restaurante care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă sunt situate Ia o distanță de minim 100 m de instituțiile publice și de lăcașurile de cult; se mențin unitățile productive actuale cu condiția asigurării condițiilor de compatibilitate ca funcționare.și aspect cu zona centrală

Art 3 UTILIZĂRI INTERZISE activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, construcții provizorii, depozitare en gros, depozitare pentru vânzare a unor cantităti mari de substanțe inflamabile sau toxice, depozitare de materiale refolosibile, lucrări de terasament’care afectează parcelele învecinate și împiedică scurgerea apelor meteorice, orice lucrări care diminuează spatiile publice plantate; se interzice epuizarea rezervei de teren pentru centrul de afaceri prin dispunerea un or funcțiuni —inferioare.-statutuluiacestei-zone.------•--=-=                            ------------‘--------------~   ......r-^.—-administrația publică; pentru funcțiuni de interes general și locuințe, se consideră construibile parcelele având minim 800 mp și un front la stradă de minim 13 m în cazul construcțiilor alipite la două calcane laterale Art. 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT: conform P.U.Z. cu următoarele condiționări; clădirile se amplasează pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișe nu depășește distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii; clădirile vor fi retrase de la aliniament la o distanță egală cu plusui de înăițime al clădirii fața de distanța dintre aliniamentele de pe laturile opuse ale străzii dar nu cu mai_puțin de.4.0 metri, faac excepție.de.la acesta.regulă numai situațiile_de marcare_p_rin plus_.de înălțime a intersecțiilor și întoarcerile și racordările de înălțime a clădirilor pe străzile laterale conf. Art. 10.

liicadrat jn zonă de impozitare “ A” conform H.C.L. 715/2000 și H.C.L. 209/2003.

3... REGIMUL TEHNIC:

UTR = CA3; POT și CUT conform PUZ cu condiționări:

POTmax=80% si CUTmax=2,4 mp ADC/ mp teren (pentru număr maxim de niveluri = 6 și peste).

S =13647 mp          ‘                .......

Nu se va construi pe pante mai mari de 5% fără lucrări speciale de consolidare

Art 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR : conform P.U.Z., cu următoarele condiționări: pentru noi instituții și servicii pubiice, în absența unor norme specifice și în funcție de tema beneficiarului, terenul minim construibil este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30,0 m, în cazul clădirilor dispuse izolat și de 24,0 m, în cazul clădirilor cuplate pe o latură sau alipite la două calcane; sunt necesare operațiuni funciare de regrupare a parcelelor prin cumpărare cu exercitarea dreptului de preemptiune sau de expropriere de către


CLĂDIRILOR-FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI'POSTERiOARE ALE PARCELELOR: -clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu sau discontinuu; clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue sau discontinue prin alipire de. calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterăle~aTe~parcelelor~pă~nă'la~o “dîstanțâ-de-maxim 20^0 mdelă'ăliniă’men’tî’în căzulTncare'pârcelăse învecinează cu d_cîâdife~căreprezintă --calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada lateraiă ferestre ale unor încăperi'care necesită lumina naturală, -------no_ua^._cl'ădifOă^ă~a'li:pi_d&~c'âicănârexistent, iar fața'deTiimită-opuGo-ssS^retrâge-obligăfofitjJă^d’-distă'nțarrT^ • -----egală;cu jumătate din înălțimer dar nu mai puțin de 4,0 m; se interzice construirea pe limita-laterală a parcelei

dacă aceasta este și linia de separație a subzonei centrale de subzona preponderent rezidențială, precum și dacă este limita care separă, orice funcțiune de o parcelă rezervată funcțiunilor publice sau unei biserici ortodoxe; se admite numai realizarea cu o retragere față_de Urnitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la _______cornișe,-.dan.nu.maLpuțirr.de.4,~0 rri; clădiri ie,se.voc retrage față de, limita.poșț^^ălkpăi^leClăinini'nîZ5>Q-irL_ art 7 Ă^PĂSAREA”CLÂDIRlLOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE'ACEEAȘTPARCELAT-cdnforrnțPUZcu     '

... _următoarele,condiționării clădirile.vor respecta între ele distanțe egale.cu jumătate din înălțimea la cornișe a --celei-mai înalte-din’tre ele;-distanța se poate-reduce la &fraci 4; din-înălțime numai în cazul-în care fațadele-------- prezintă calcane său ferestre care*niTâsigură luminarea"iînor încăperi'fiede locurtȚfie peritriFălte-activități-ce necesită lumină naturală;

art 8 CIRCULAȚII Șl ACCESE :conform PUZ cu următoarele condiționări: - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate; în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu difilcutăți de deplasare.

art. 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR: conform PUZ cu următoarele condiționări: staționarea vehicolfeîor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulțiilor publice; în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstâra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesere într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanța de maxim 250 metri art 10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: - conform PUZ cu următoarele condiționări: înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre aliniamente; în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe întreaga parcelă, dacă regimul diferă cu două nuveluri se va realiza o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada principală pe I lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente art. 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: conform PUZ cu următoarele condiționări: se va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în co-vizibiiitate; se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași clădiri, având în vedere perceperea acestora de pe înălțimile înconjurătoare; aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerințelor specifice unui centru de afaceri dictate deexprimarea prestigiului investitorilor.

Art 12 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ: conf PUZ cu următoarele condiționări: toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizareă’pîuviâla este obligatoriu să fie făcuta pe sub trotuare pentru a se evîtă_p'rocfucereă~ gheții; Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare. Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CÂTV.                                                            -            ~ ’.....~.....

Art. 13 SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE: se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor, arborii importanți existenți; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 5 arbori în perimetrul operațiunii urbanistice.spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp., pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese și trotuare de ^găraăpse:TfecurgelârsoIuțîî’de_îrivefzife‘ă*fațadelor și'traseelorprecum_și"ladispunerea-pestrăziie^^-—------—

mineralizate pe trotuarele având peste 3,0 m a jardinierelor cu arbuști la intrarea în construcțiile publice și comerciale.- -                                                                               - -• - - -......

Art. 14 ÎMPREJMUIRI: indicarea limitelor de proprietate a terenului va fi realizată prin diferențierea tratării pavajelor fată de trotuare și prin plantații, jardiniere, elemente decorative; în cazul construcțiilor retrase de la aliniament și'al instituțiilor publice, împrejmuirile vor fi transparente, vor avea înălțimea cuprinsă între'1,80 și 2,20 m, din care un soclu opac de 0,30 m, partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor'fi'dublate' de g'ard viu.

NOTĂ :

 • 1. Se vor respecta prevederile H.C.L. nr.539/2006 privind numărul necesar de parcări.

 • 2. D.T1A.C. se va întocmi, semna, verifica și aviza, conform legislației în vigoare.

 • 3. D.T.A.C. se va prezenta în 2 exemplare, cu semnături, ștampile și tabelul cu indicatori, în original

 • 4. Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism se vor prezenta în original și în copie

 • 5. Tabelul cu indicatori va cuprinde și modul de calcul al indicilor POT si CUT, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 27/2008

 • 6. în cazul în care proiectul nu va respecta regi emen tării estabi li te prin PUG, se_ va elabcra PUZ în condițiile prevăzute în Ordonanță'nr. 27/2008.'

7...Se vor-respecta-prevederile H.G: nr. 525/1336;republicată ;~Legea~nn 350/2001,'modificată^ precum și toate normativele, legile și hotărârile Consiliului local, care reglementează amenajarea teritoriului și construirea în

___~ PrezenturcertificaLde_ufbanism-poate fi utilizat-în-scopuLdeclarat-pentru: PUD și DȚAC construire'Centrul Cultural Transii'vaniâ șrclădire.p$ntru-Eîlărmbnicăîde.~Stât7aîei-de acceș-Tețele și.branșamente.la:utiiităti~‘^rz.__zrz.:T-z:

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desfiintare

rn u .confera~d reptu iFd e a- exec ută~iu c răFi~cj e c o nștructii.“~~r ~r~ ~    ~ '.’_Ț

-4? “OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:         .    .

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de construire/de desființare — solicitantulșe va adresa autorității competente pentru protecția mediului;-                        ------

' '^GKNWFENTRD pFdTEcȚlĂ~MEplULU'rC                .    ~~

. ... ....          ......    -________-CALEADQROBANTILORrNR.99,-BL.-9B~ ~ ~ Ț                            .___

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind.participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de- mediu-pentru-ca-aceasta să analizeze șî să decidă,’ după "caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. ..... .

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții Ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurăriiconsultării publice,...centralizării opțiunilor-publicului și al formulării unufpunct de vedere oficialcu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:                          ...                                                 .......... ..... - .

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de. a notifica acest fapt autorității.administrației-publice-competente--

cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării

lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a                    notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) “dbvădă'titlului asupra imobilului, teren și/său construcții; sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi-și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în-care.-legea-nu dispune altfel (copie legalizată);

-■                                -- Q_Ț_          --—--L__ -----------------------------------------xLxL-_ Li----

g: D.T.A.C. ' 0’ D.TĂD■ [] D T O.E.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: ~     __l_____

zzz__rL.._d:.1.)_âyizeZșăTăc.or.duX'Jp’ri.vindlufilitățile_urbane.șLirifras.tru.ctura.;________'

falimentare cu apa___

fgaze naturale


Z_|x]telefonizare__—1 _ ^salubritate .Qtransgort uri?șiL.__


ire.


—,fcanalizai falimentare cu energie electrică Qalirpentare cu energie termică

~Alte~avize7acordun:--------------------- ------- —     -----

»K^penfa^ 1P.ILD. -                         ?         __'

‘-eornisia^Trehnic^de-oAmenajare-a-ȚeritoriuiuFsi-derUrbanism-fGȚTTÂTT-Ur)-


" Primărie - Direcția tehnica - Serviciul siguranței circulației urbane si rețele edilitare PENTRU RACORDURI SI BRANȘAMENTE:

 • • Avize: S.C. Electrica S.A., S.C. Compania de Apa’Someș S.A., E.ON Gaz, Romtelecom, R.A.T.U.C.,S,C. CFO INTEGRATOR S.R.L.

 • • Primărie - Direcția Tehnica - Serviciul siguranța circulației urbane si rețele edilitare si Serviciul administrare cai publice.

d:2) avize și acorduri privind:

f securitatea la incendiu


fprotecția civilă


fsănătatea populației


d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • • Direcția județeană de Cultura, Culte si.Patrimoniu Cultural National - CrZ.MJz- 8 Transilvania Vest         '

 • • Inspectoratulde Stat in Construcții (in conformitatecu H.G. nr. 1072/2003, modificata cu H.G. nr. 723/2007)

d.4) studii de.specialitate:     ..   .                                                         _____

 • • P.U.D. - elaborat conform Metodologiei de elaborare si continutul-cadru, Indicativ GM-009-2000, emisa de M.L.P.A.T. ..

 • • plan reglementari P.U.D. cu viza secretariat C.T.A.T.U.

 • • studiu geotehnic


 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original)

 • g) dovada priviad-achitarea taxeloclegale.----—---

Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.Secretar, AuroraTarmure / z/O-Achitat taxa de: scutit lei, cobform^hffanței nr___________________din__________________

Prezentul certificat de urbanism s fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _ Șef serviciu, Eugen iu Horodnic întocmit,C. Loloșjj^DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU DEZLIPIRE Șl CONCESIUNE TEREN

AMPLASAMENT:

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, NR. 106 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 265724 (1431) CLUJ

NR. CADASTRAL 265724 ■

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064

B.E. 9/14/2012CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2012CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

1 pag

Memoriul tehnic

1 pag

C.F. 265724 Cluj-Napoca

2 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

2 pag.

PARTEA DESENATĂ;

 • ■ Plan de amplasament și delimitare

a imobilului cu propunerea de dezlipire

 • ■ Plan de amplasament și delimitare

a imobilului

planșa 1


2 planșe
MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire și concesiune teren.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A., mun. CIuj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, având ca suprafață măsurată 13.923mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru dezlipire și concesiune teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 106, între vecinii la:

 • - Nord - B-dul 21 Decembrie 1989,

 • - Est - Statul român,

 • - Sud - Str. Năvodari,

 • - Vest - S.C. Vel Pitar S.R.L.,- Inspectoratul județean de Jandarmi Cluj,

S.C. Omniconstruct S.A..

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Municipiul CIuj-Napoca în C.F. nr. 265724 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1431) CIuj-Napoca, cu nr. cadastral 265724, având suprafața de 13.923mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea și concesiunea terenului conform tabelului de mișcare anexat.

  Septembrie 2012

  Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-CosminScara: 1:1

boc

Nr. caoostrol

Suprafato masuraia

Aaresa imobilului

265724

13923mp

S

uievardul 21 Decembre 1989, nr.

106.

Cartea Funciara nr.

I

265724

uat

CLUJ-NAPOCA


Situatio actuala (inointe de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cod.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosinto

Descriereo imobilului

Nr. c

)d.

Suprofota

(mp)

Categoric de folosința

Descriereo imobilului

265724

13923

Cc

Teren introvilan

11163

Cc

Teren intravilan

2760

Cc

Teren intravilan

Totol

13923

13923JC2V-


Nr. cadastralPLAN DE AMPLASAMENT

DELIMITARE A IMOBILULUI


Suprafața masurato


S!

111 63mp

Cartea Funciara nr.     !                         | UAT |

CLUJ-NAPOCA

A. DA TE REFERITOARE Z

|-1 TEREN

Nr. parcela

Categoria de   '     Suprafato

folosința      |       (mp)

Voioare impozitar

ae

: (lei)

Mențiuni

1.

Cc         |    ’ 11163

împrejmuit

Totol                    11163

B. DATE REFERITOARELA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita Io sol (mp)

Valoare de impozi (lei)

ore

Mențiuni

CI

312

C2

1103

Totol

1415

|

INVENTAR DE COORDONATE

Executant:

ina. Buzec Euaen-Cosmin

Sistem de proiecție: Stereografic 1970Pct.

E (m)

N (m) I

109

393497.465

587139.7731

176

393507.622

587119.882

341

393552.710

587044 413

362

393558.682

587034.995

506

393559.532

587033.687

505

393526.910

587017.419

327

393524.684

587021.6051

326

393485.117

587003.259

305

393458.794

587057.151

303

393442.528

587048.210

302

393441.081

587051.192

304

393437.757

587049.401

502

393433.287

587056.966

267

393427.530

587067.83(J

214

393422.474

587076.864

503

393395.378  ; .

. 587061.97}

272

393390.280

587071.33|

147

393383.217

587084.547

141

393417.837

587101.737

132

393449.067

587117.386

124

393470.063

587127.049

118

393476.649

587130.106

113

393492.045

587137.21)5

I

Se confirme supraiato din măsurători si introducerea irnoLiluiji in bazo ue oale


■ Suprafața totala masurata = 11163mp Suprafața din act = 11163mp


Nr. cadostrol


PLANAMPLASAMENT


DELIMITARE A IMOBILULUI


2760mp


SI
parcela


Suprofata construita la sol


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereogrofic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

506

393559.532

587033.68

369

393567.330

587020.92

!

370

393582.453

586997.03

371

393582.162

586996.77

i

397

393587.318

586988.39

410

393568.995

586980.061

411

393560.064

586976.01

*

418

393545.249

586969.33

>

420

393527.866

586961.31

>

390

393525.685

586965.27

394

393522.240

586963.70

!

500

393517.951

586973.99

s

382

393518.413

586974.18

381

393516.946

586977.72

2

380

393519.196

586978.61

379

393522.320

586979.90!

501

393520.642

586984.16

377

393520.826

586984.24

3

375

393518.326

586990.08

3

373

393529.776 .

586995.11

7

351

393536.734

586998.20

5

350

393530.900

587011 49

3

349

393530.204

58701 1.22

505

393526.910

587017.41Suprafața totalo mosurata = 2760mp

Suprafața din oct = 2760mp


Executant:


CERTIFICAT

DE AUTORIZARE,

ERIACJNR. 187 '73 B/C      8

BUZEA     ~

UGEN-COSMIN
£ «S,

i

8 =âS! sg£

£8“ '

Ii

0 w

I i:


‘5 g r> «• o £


i        I K ă | £ H I 10   £ 23

PLAN TEREN PROPR1ETAT®B-PUL 21 DECEMBRIE 1989, N7fwt> DESFĂCUT IN COMPOmEmțc. LOTURI AFERENTE FUNCȚIUNILOR PUBUOE


TEREN AFERENT HOTEL/BIROURI 'u,CU INCLUDERE


MONUMENT ISTORIC EXISTENT


Q < O O

□ <


| LIMITA PROPRIETATE PRIMĂRIA MUN CLUJ-NAPOCA ______| B-dul21 Decembrie 1989 NR.106

ST= 13 923 mp

----] LIMITA PROPRIETATE AFERENT

----- 1 CENTRUL CULTURAL TRANSIVANIA-----------

---- CONTUR DETERMINAT DE PUNCTELE ?' 7. 10'. 32'. 33. 34. 35. 35’. 35". 35'”

ST= 8 155 mp

] LIMITA TEREN AFERENT

" “ ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA

~ CONTUR DETERMINAT DE PUNCTELE 10',12,13, 14, 18, 19, 20, 21. 22, 23. 25. 26, 27. 28. 30,

ST = 2 760 mp

----I LIMITA TEREN AFERENT HOTEL/BIROURI ----' CU INCLUDERE MONUMENT ISTORIC EXISTENT

CONTUR DETERMINTA DE UNCTELE

1. 3’. 35"'. 35". 35'. 36. 37. 38.41.42

-TFRPN aUreNT |

ACADEMICE MUZIC^