Hotărârea nr. 368/2016

Hotărârea 368/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul încheierii unui contract de închiriere între

„Asociația Victoria Film” și S.C. Orange România S.A., având ca obiect suprafața de 2,5 mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 78130/2011, în vederea amplasării unei stații fixe de telefonie mobilă și completarea Contractului asociere nr. 78130/18.03.2011, anexă la Hotărârea nr. 77/2011

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul încheierii unui contract de închiriere între „Asociația Victoria Film” și S.C. Orange România S.A., având ca obiect suprafața de 2,5 mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51, ce face obiectul contractului de asociere nr. 78130/2011, în vederea amplasării unei stații fixe de telefonie mobilă și completarea Contractului asociere nr. 78130/18.03.2011, anexă la Hotărârea nr. 77/2011 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 284314/451/14.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune acordul încheierii unui contract de închiriere între „Asociația Victoria Film” și S.C. Orange România S.A., având ca obiect suprafața de 2,5 mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 78130/2011 în vederea amplasării unei stații fixe de telefonie mobilă și completarea Contractului asociere nr. 78130/18.03.2011, anexă la Hotărârea nr. 77/2011;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între „Asociația Victoria Film” și S.C. Orange România S.A., având ca obiect suprafața de 2,5 mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 78130/2011, în vederea amplasării unei stații fixe de telefonie mobilă.

  • (2) S.C. Orange România S.A. nu are niciun drept față de drepturile conferite prin contractul de asociere și nu se va obliga decât față de asociatul cu care a contractat.

Art.2 Veniturile realizate din închirierea suprafeței de 2,5 mp. de către Asociația Victoria Film în favoarea S.C. Orange România S.A. vor fi împărțite astfel:

20 % venit la bugetul local-,

80 % venit al Asociației Victoria Film.

Art.3 (1) Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 77/201 1 cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut: „ Veniturile realizate din închirierea suprafeței de 2.5 mp. de către Asociația Victoria Film în favoarea S.C. Orange România S.A. vor fi împărțite astfel:

20 % venit la bugetul local'

80 % venit al Asociației Victoria Film.

(2) Suma ce revine Municipiului Cluj-Napoca va fi virată în contul acestuia lunar, până la data de 28 a fiecărei luni pentru luna curentă. în caz contrar, vor fi aplicate majorări de întârziere în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, ce vor fi calculate până la data plății efective a debitului.

Art. 4 (1) Se completează contractul de asociere, anexă la Hotărârea nr. 77/2011 cu următoarele clauze:

„Asociația Victoria Film are obligația ca în toate actele încheiate cu privire la închirierea suprafeței de 2,5 mp. din spațiul ce face obiectul asocierii în favoarea S.C. Orange România S.A. să prevadă o clauză potrivit căreia S.C. Orange România S.A. nu va beneficia de niciun drept conferit de Contractul de asociere nr. 78130/2011.

  • (2) în caz contrar, orice act încheiat de către Asociația Victoria Film 1874/1999 devine anulabil la solicitarea Municipiului Cluj-Napoca.

  • (3) Contractul de închiriere ce se încheie între Asociația Victoria Film și S.C.Orange România S.A. va avea ca obiect închirierea suprafeței de 2,5 mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 51, ce face obiectul Contractului de asociere nr. 78130/2011, în vederea amplasării unei stații fixe de telefonie mobilă. Obiectul contractului de închiriere nu poate fi modificat sau subînchiriat.

  • (4) Asociația Victoria Film are obligația ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului de închiriere cu S.C. Orange România S.A. să notifice și să transmită acest document Municipiului Cluj-Napoca, respectiv să-1 înregistreze la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de aprobare a acordului de închiriere și stabilirii sumei ce revine bugetului local din prețul închirierii. în cazul în care contractul de închiriere nu corespunde condițiilor impuse de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, va fi pus în vederea Asociației Victoria Film ca în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de închiriere la Primăria municipiului Cluj-Napoca să procedeze la modificarea și completarea acestuia conform clauzelor obligatorii stabilite prin prezenta hotărâre.

  • (5) în cazul în care, Asociația Victoria Film nu va depune contractul de închiriere în condițiile mai sus precizate, pentru suprafața de 2,5 mp. ocupată de stația fixă de telefonie mobilă va fi instituită în sarcina S.C. Orange România S.A. taxa de ocupare abuzivă a imobilului, conform Hotărârii nr. 48/2010, cu aplicarea corelativă a dispozițiilor Hotărârii nr. 118/2010.

  • (6) Termenul contractului de închiriere nu poate fi mai îndelungat decât termenul prevăzut în Contractul de asociere nr. 78130/2011, respectiv 18.03.2021, cu posibilitate de prelungire concomitent cu prelungirea termenului de asociere.

  • (7) Termenul contractului de închiriere va curge de la data la care Municipiul Cluj-Napoca va confirma îndeplinirea condițiilor cu privire la acordul de închiriere, raportat la clauzele obligatorii stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr.368 din 27 septembrie 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)