Hotărârea nr. 367/2016

Hotărârea 367/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320188.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul încheierii unui contract de închiriere între

Universitatea de Artă și Design Cluj și o persoană juridică, având ca obiect suprafața de un mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 3 bl. OS3, ap. 88, ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/1999, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul încheierii unui contract de închiriere între Universitatea de Artă și Design Cluj și o persoană juridică, având ca obiect suprafața de un mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 3 bl. OS3, ap. 88, ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/1999, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 284151/451/14.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind acordul încheierii unui contract de închiriere între Universitatea de Artă și Design Cluj și o persoană juridică, având ca obiect suprafața de un mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 3 bl.OS3, ap. 88. ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/1999, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Universitatea de Artă și Design Cluj și o persoană juridică, având ca obiect suprafața de un mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 3 bl. OS3, ap. 88, ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/1999, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde.

  • (2) Persoana juridică cu care Universitatea de Artă și Design Cluj încheie un contract de închiriere nu are niciun drept față de drepturile conferite prin contractul de comodat.

  • (3) în caz contrar, orice act încheiat de către Universitatea de Artă și Design Cluj cu privire la obiectul contractului de comodat devine anulabil la solicitarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art.2 Veniturile realizate din închirierea suprafeței de un mp. de către Universitatea de Artă și Design Cluj în favoarea unei persoane juridice vor fi împărțite astfel:


80 % venit al Universității de Artă și Design Cluj.

Art.3 Suma ce revine Municipiului Cluj-Napoca va fi virată în contul acestuia lunar, până la data de 28 a fiecărei luni pentru luna curentă. în caz contrar, vor fi aplicate majorări de întârziere în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, ce vor fi calculate până la data plății efective a debitului.

Art. 4 (1) Contractul de închiriere ce se încheie între Universitatea de Artă și Design Cluj și o persoană juridică va avea ca obiect închirierea suprafeței de un mp. din spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 3 bl. OS3, ce face obiectul Contractului de comodat nr. 2285/2001, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde. Imobilul, obiect al contractului de închiriere, nu poate fi modificat sau subînchiriat.

  • (2) Universitatea de Artă și Design Cluj are obligația ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului de închiriere să notifice și să transmită acest document Municipiului Cluj-Napoca, respectiv să-1 înregistreze la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de aprobare a acordului de închiriere și stabilirii sumei ce revine bugetului local din prețul închirierii. în cazul în care contractul de închiriere nu corespunde condițiilor impuse de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Universității de Artă și Design Cluj va fi atenționată ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de închiriere la Primăria municipiului Cluj-Napoca, să procedeze la modificarea și completarea acestuia conform condițiilor expuse în prezentul referat.

  • (3) în cazul în care Universitatea de Artă și Design Cluj nu va depune contractul de închiriere în condițiile mai sus precizate, pentru suprafața de un mp. ocupată de automatul de băuturi calde, va fi instituită în sarcina proprietarului automatului taxa de ocupare abuzivă a  • (4) Termenul contractului de închiriere nu poate fi mai îndelungat decât termenul prevăzut în Contractul de comodat nr. 2285/2001, respectiv 27.09.2031, cu posibilitate de prelungire concomitent cu prelungirea termenului comodat.

  • (5) Termenul contractului de închiriere va curge de la data la care Municipiul Cluj-Napoca va confirma îndeplinirea condițiilor cu privire la acordul de închiriere, raportat la clauzele obligatorii stabilite mai sus.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 367 din 27 septembrie 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)