Hotărârea nr. 366/2016

Hotărârea 366/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petőfi Sándor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a

acestor informații către solicitanți

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Ligia Mihaiu, Radu Mihai Constantea, Anca Angel Mureșan, Ovidiu Valeriu Florian și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 283730 din 14.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți;

Reținând prevederile H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pt. 2 lit. ”c” 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Formularul de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și actele necesare în vederea


cu prevederile legislației

în vigoare, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă data de 31.12.2012, dată limită de depunere la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca a dosarelor privind solicitarea de locuințe în regim de închiriere, construite din fondurile A.N.L.

ART. 3. Se aprobă data de 31.12.2012, dată de referință față de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal.

ART. 4. Se aprobă ca informarea solicitanților să se realizeze prin intermediul mijloacelor mass-media, afișare la sediile tuturor primăriilor de cartier, la sediile regiilor autonome de interes local, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

ART. 5. Cu data prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea prevederile Hotărârii nr. 117/2010.

ART.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 366 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

pe Lista de prioritate Ia locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională

pentru Locuințe

Subsemantul/subsemnata.......................................................................................... domiciliat/ă

.................................................................................................................. cu     reședința în ........................................................................ născut/ă  la data de............................... având C.N.P............................................

în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării unei locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în regim de închiriere, depun următoarele documente:

 • •  Acte de identitate (cu viza de reședință, dacă este cazul);

 • •  Declarație în conformitate cu cap. A, pct. 2 din lista cu actele necesare;

 • •  Adeverință de la locul de muncă;

 • •  Copie a contractului de închiriere, în spațiu locativ privat (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat), contract înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj;

 • •  Declarație autentificată la notar, din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și componența familiei titularului cererii (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat);

 • •  Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •   Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței, referitoare la suprafața totală locativă și numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în această unitate locativă (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •  Adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, detaliată pe ultimele 12 luni și copii ale B.I/C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

 • •  Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul);


 • •  Certificate de naștere pentru fiecare copil (dacă este cazul);

 • •  Certificat medical eliberat de Comisia medicală de expertiză (dacă este cazul), conform cap. B, pct. 3 din lista cu actele necesare;

 • •   Copie a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe ANL/nr. de înregistrare al acestuia la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • •  Copie și original a diplomei pentru ultima formă de învățământ absolvită sau, după caz, adeverință emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • •  Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine din casă de ocrotire socială (dacă este cazul);

 • •  Act de adopție sau cerere de adopție (dacă este cazul);

 • •  Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz, proces-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc (dacă este cazul).

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe ANL, conține un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realității.

Cluj-Napoca,

Data................


CLUJ-NAPOCA

ACTE NECESARE

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES ȘI

IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

A. ACTE NECESARE PRIVIND CRITERIILE DE ACCES LOCUINȚĂ

 • 1.  Acte de identitate, în copie și original (pentru conformitate);

 • 2.  Declarații autentificate din care să rezulte că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Cluj-Napoca;

 • 3.  Adeverință de la locul de muncă sau alte acte din care să rezulte că solicitantul își desfășoară activitatea profesională pe durată nedeterminată, în municipiul Cluj-Napoca.

BL ACTE NECSARE PRIVIND CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

 • 1.1. Copie a contractului de închiriere în spațiul locativ privat, în derulare, cu valabilitate de cel puțin un an, înregistrat la Administrația Financiară, copie a actului de identitate cu viză de reședință, precum și declarații autentificate la notar din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și componența familiei titularului.

 • 1.2. Declarație autentificată la notar a proprietarului locuinței din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu, copie după actul de identitate cu viză de reședință precum și declarație autentificată la notar referitoare la suprafața totală locativă și numărul total de locatari care locuiesc împreună în această unitate locativă.

----2. Acte de stare civilă în copie legalizată:----------------------

- Certificat de căsătorie;

- Certificat de naștere pentru fiecare copil.

 • 3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreținere, necesită, potrivit


legii, însoțitor sau o cameră în plus.

 • 4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe construite de către A.N.L.

Vor fi acordate puncte pentru fiecare an integral de vechime a cererii.

 • 5. Copie și original a diplomei pentru ultima formă de învățământ absolvită sau, după caz, copie legalizătă a adeverinței emise de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • 6.1. Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine dintr-o casă de ocrotire socială.

 • 6.2. Act de adopție sau cerere de adopție.

 • 6.3. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz, proces-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

 • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat......................................................................10 puncte

 • 1.2. Tolerat în spațiu.............................................................................................................7 puncte

 • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv...................................................................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv..................................................................7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv.........................................................................................9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp............................................................................................................ 10 puncte

NOTĂ: în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2. 2.

Starea civilă actuală----------------------------------------------

 • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..........................................................................................................................10 puncte

 • b) necăsătorit........................................................................................................................8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

a) Copii

 • 1 copil.................................................................................................................................

 • 2 copii.................................................................................................................................

 • 3 copii..................................................................................................................................

  • 2 puncte

  • 3 puncte

  • 4 puncte


  4 copii


  ..................................................................................................................................5 puncte


> 4 copii


5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora 3. Starea de sănătate actuală

2 puncte


Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită,

potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus..........................................................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an....................................................................................................................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani................................................................................................................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani................................................................................................................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani................................................................................................................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani..........................................................................................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională.........................................................................5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de

   muncă......................................................................................................................................


   8 puncte


 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă

...............................................................................................................................................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii

superioare de scurtă durată....................................................................................................13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare.......................................................................................................15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18

•ani.~..;.~................................................................................................................................t~15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii..........................................................................10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate..............................................................................5 puncte