Hotărârea nr. 365/2016

Hotărârea 365/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317618.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1874/1999,

Matiș Delia și Matiș Horațiu, cu altă persoană juridică, în vederea desfășurării de activități economice în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 35, ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1874/1999, Matiș Delia și Matiș Horațiu, cu altă persoană juridică, în vederea desfășurării de activități economice în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 35, ap. 2 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 284129/451/14.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr. 1874/1999, Matiș Delia și Matiș Horațiu, cu altă persoană juridică, în vederea desfășurării de activități economice în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 35, ap. 2;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă asocierea în participație a titularilor Contractului de închiriere nr. 1874/1999, Matiș Delia și Matiș Horațiu, cu altă persoană juridică, în vederea desfășurării de activități economice în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 35, ap. 2, în următoarele condiții:

  • a) asocierea in participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie fața de terți o persoană distinctă de persoana asociaților. Persoana juridică cu care Matiș Delia și Matiș Horațiu se vor asocia, nu va beneficia de niciun drept conferit de Contractul de închiriere nr.

1874/1999, așa cum a fost modificat și completat prin acte adiționale, și nu se va obliga decât față de cei cu care a contractat.

  • b) în toate actele încheiate cu privire la asocierea în participație cu altă persoană juridică să fie prevăzută o clauză conformă cu prevederile art. 1 lit.a din prezenta hotărâre.

în caz contrar, orice act încheiat de către titularii Contractului de închiriere nr. 1874/1999 devine anulabil la solicitarea locatorului.

  • c) contractul de asociere în participație ce se încheie între Matiș Delia și Matiș Horațiu cu o altă persoană juridică, va avea ca obiect asocierea părților în vederea desfășurării de activități economice, cu menținerea destinației prevăzută în Contractul de închiriere nr. 1874/1999, respectiv magazin nealimentar, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 35 ap. 2.

  • d) termenul contractului de asociere în participație nu poate fi mai lung decât termenul prevăzut în Contractul de închiriere nr. 1874/1999, respectiv 31.12.2012, cu posibilitate de prelungire concomitent cu prelungirea termenului de locațiune.

  • e) termenul contractului de asociere în participație va curge de la data la care Municipiul Cluj-Napoca va confirma îndeplinirea condițiilor cu privire la acordul de asociere în participație, raportat la clauzele obligatorii stabilite prin prezenta hotărâre.

Titularii Contractului de închiriere nr. 1874/1999, Matiș Delia și Matiș Horațiu, au obligația ca în termen de 15 zile de la semnarea contractului de asociere în participație cu altă persoană juridică să notifice și să transmită acest document Municipiului Cluj-Napoca, respectiv să-l înregistreze la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str.Moților nr. 7, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de aprobare a acordului de asociere. în cazul în care contractul de asociere nu corespunde condițiilor impuse de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, asociaților li se va pune în vedere ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de asociere, să procedeze la modificarea și completarea acestuia conform prevederilor de mai sus.

în cazul în care, titularii Contractului de închiriere nr. 1874/1999, Matiș Delia și Matiș Horațiu, nu vor depune contractul de asociere în participație în condițiile mai sus precizate, persoana juridică/fizică care va fi găsită cu ocazia verificării spațiului va fi considerată persoană care ocupă imobilul fără a deține un titlu, urmând a fi aplicate dispozițiile Hotărârilor nr. 48/2010 și 118/2010.


Nr. 365 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)