Hotărârea nr. 363/2016

Hotărârea 363/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție)

pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ligia Mihaiu, Ioan Pop, Lazăr Ovidiu Chifor și Giacomo Dreoni;

Analizând Referatul nr. 277413/451/10.09.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă criteriile de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție), pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă formularul tip privind solicitarea de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale și actele necesare pentru solicitarea unei locuințe sociale, conform Anexelor 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă data de 31.12.2012 termen limită de depunere a cererilor însoțite de actele doveditoare de către solicitanții de locuințe sociale, pentru a fi incluși în lista de priorități pentru anul 2013.

Art. 4. Se aprobă data de 31 decembrie 2012, dată de referință față de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal.

Art. 5. Se aprobă ca informarea solicitanților să fie realizată prin intermediul mijloacelor mass-media, afișare la sediile tuturor primăriilor de cartier, la sediile regiilor autonome de interes local, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.”

Art. 6. Cu data prezentei, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 389/2010.

Nr.363 din 27 septembrie 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa 1 la Hotărârea nr. 363/2012


CLUJ-NAPOCA

CRITERII DE PUNCTAJ

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACCESUL LA LOCUINȚE SOCIALE

Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:

 • 1. Solicitanții să fie cetățeni români.

 • 2. Solicitanții care au domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca.

 • 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 4. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990.

 • 7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul României, și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, și nici pe teritoriul țării unde are o

altă cetățenie, după 01.01.1990.


 • 9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României, și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990

 • 10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

 • 11. Solicitanții care pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței.

 • 12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si execuție pentru realizarea unei locuințe.

 • 13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

 • 14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

Nu pot beneficia de locuință socială următoarele categorii de persoane:

 • 1. Solicitanții care nu au cetățenia română.

 • 2. Solicitanții care nu au domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca.

 • 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca.

gospodăresc împreună), care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990.

 • 7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

 • 11. Solicitanții care nu pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței.

 • 12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.

 • 13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

 • 14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună), care au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE:

La data încheierii contractului de închiriere, solicitantul și membrii familiei de grd. I (soț, soție, copii ai acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună), va prezenta o declarație notarială, nu mai veche de trei zile, care să ateste respectarea criteriilor de eligibilitate pentru toți membrii familiei care urmează a fi incluși cu drepturi locative în contractul de închiriere.

Dacă, la momentul încheierii contractului de închiriere/procesului-verbal de predare-primire al locuinței, solicitantului și membrilor familiei de grd. I (soț, soție , copii) ai acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună, care nu mai îndeplinec criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

CRITERII DE SELECȚIE:

I. Punctai acordat pentru condiții de locuit:

1. Pentru chirie în locuință privată cu contract de închiriere vizat de Administrația Financiară Cluj, având durata:

- sub 1 an

2p

- între 1 -2 ani

3p

- între 2-3 ani

7p

- între 3-4 ani

10 p

- între 4-5 ani

15 p

- peste 5 ani

20 p

Mențiune: Se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu Contractele de închiriere care, prin data vizei Administrației Financiare, dovedesc înregistrarea lor în intervalul de valabilitate a contractului de închiriere.

 • 2. Dacă solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, în funcție de mp. spațiu de locuit (suprafața utilă), ce revine pe membru de familie :

 • - mai mare de 12 mp;

 • - mai mare de 10 mp., dar mai mică, cel mult egală cu 12 mp;

 • - mai mare de 8 mp., dar mai mică, cel mult egală cu 10 mp;

- mai mică de 8 mp.10 p

Dovada numărului de membri de familie, se face cu adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar, și copii după B.I/C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

în cazul în care în imobil, nu este constituită Asociație de proprietari/locatari, dovada se face prin declarație notarială a solicitantului.

în caz de neconcordanță, nu se acordă punctaj la acest criteriu.

II. Starea civilă:

Pentru punctele a-c se punctează doar una din situații.

 • a. căsătorit fără copil

 • b. căsătorit cu copil

 • c. necăsătorit, văduv, divorțat fără copii în întreținere

 • d. familie monoparentală

 • e. copiii aflați în întreținere până la vârsta de 18 ani, precum și cei până la vârsta de 25 de ani care își continuă studiile universitare la zi și care nu realizează venituri, pentru fiecare copil: lp.

 • III. Venitul mediu net/membru de familie ( soț, soție, copii):

 • - mai mic decât venitul net minim pe economie

 • - între venitul net minim și venitul net mediu pe economie

Dovada venitului este probată prin:

 • - adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile obținute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condițiile legii;

 • - acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite ( convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participații sau altele semenea).

 • IV. Studii:

Se punctează ultima formă de studii absolvită cu diplomă.

 • a) studii universitare de lungă sau scurtă durată cu examen de licență sau echivalent, doctorat,

masterat

 • b) școli tehnice, post liceale și de maiștri, colegii, subingineri

 • c) studii medii - liceu, școală profesională

 • d) studii generale

 • e) fără studii

 • V. Vechimea în muncă: - vechimea în muncă probată printr-o adeverință eliberată de către Agenția județeană de prestații sociale

  sau copia deciziei de pensionare


1 pct. pentru fiecare an, fără a se depăși 40 p

 • VI. Condiții speciale:

- pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuință (începând cu anul 1997)

și pentru categorii speciale de solicitanți:

 • a) până la un an vechime                                                                    O

 • b) pentru fiecare an de vechime a solicitării                                                       2

 • c) persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie specială de handicap permanent           10

 • d) veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989), și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și

completările ulterioare

 • e) persoane care au beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provin din instituții de ocrotire socială și

care au împlinit vârsta de 18 ani)

 • f) pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare și realizarea stagiului minim de

cotizare                                                                                          5

 • g) pensionari anticipat                                                                               3

 • h) pensionari de boală pentru incapacitate permanentă de muncă                                7

 • i) persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar                 40

 • j) persoane în curs de evacuare din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar

 • k) persoane care locuiesc în imobile revendicate și au contract de închiriere încheiat cu Municipiul

Cluj-Napoca, în derulare

VII. Cazuri de forță majoră., situații neprevăzute sau de excelență:

- la latitudinea comisiei și pentru situații care nu se regăsesc în criteriile de punctaj 0 -20 p

 • VIII. Solicitanții care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de părinți/copii nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa 2 la Hotărârea nr. 363/2012


CLUJ-NAPOCA

LISTA ACTELOR CARE ÎNSOȚESC SOLICITAREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE

ACTE DOVEDITOARE:

 • 1. Dosar plic;

 • 2. Cerere tip conform anexei 3 la Hotărâre;

 • 3. Copii ale B.I. ( Buletin de Identitate ) sau C.I. (Carte de Identitate) ale tuturor membrilor majori ai familiei

 • 4. Declarație notarială, dată atât de solicitant cât și de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună, din care să reiasă faptul că:

 • - nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul României, după 01.01.1990;

 • - nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, după 01.01.1990;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990;

 • - nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

Persoanele care au dublă cetățenie, vor completa, obligatoriu, dosarul și cu înscrisuri eliberate de instituțiile abilitate din țara în care are o altă cetățenie decât cea română, care să ateste faptul că : -nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp., pe teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;

 • - nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp. pe teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul acelei țări, după 01.01.1990;

 • 5. Contract de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Cluj, în situația în care locuiți în chirie la proprietar sau copie a contractului de închiriere cu Municipiul Cluj-Napoca.

 • 6. în situația în care solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, adeverință de la Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar și copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv;

în cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuiește, acesta va trebui să dea o declarație notarială în care sa fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, numele acestora și copiile după B.I./C.I./certificat de naștere ale tuturor persoanelor care ocupă locuința respectivă;

 • 7. Copii după actele de stare civilă ( certificat de naștere, de căsătorie, deces, sentință de divorț);

 • 8. Adeverințe cu venitul NET lunar, inclusiv cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni, sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit - ambii soți și membrii familiei de grd. I;

 • 9. Acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite ( convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participații sau altele semenea).

 • 10. Declarație pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere.

 • 11. Copii după actele de studii.

 • 12. Adeverință cu vechimea totală în muncă eliberată de către Agenția județeană de prestații sociale sau copie a deciziei de pensionare;

 • 13. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap- dacă este cazul.

 • 14. Copii ale documentelor din care rezultă că aveți calitatea de - veterani și văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii) - dacă este cazul.

 • 15. Adeverință care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provine din instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani) - dacă este cazul.

 • 16. Copie a Deciziei de pensionare pentru caz de boală sau incapacitate permanentă de muncă sau

 • 17. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința).

 • 18. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa 3 la Hotărârea nr. 363/2012


CLUJ-NAPOCA

CERERE PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE

Subsemantul/subsemnata..............................................................................................................

domiciliat/ă .................................................................................................................. cu reședința în

........................................................................,   născut/ă la data de..............................., având C.N.P............................................

în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe sociale, în regim de închiriere, depun următoarele documente:

 • 1. Copii ale B.I. ( Buletin de Identitate ) sau C.I. (Carte de Identitate) ale solicitantului și a tuturor

membrilor majori ai familiei

 • 2. Declarație notarială, dată în conformitate cu punctul 4 din lista cu actele necesare, atât de solicitant

cât și de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • 3. Declarație notarială a persoanelor care au dublă cetățenie, dată în conformitate cu punctul 4 din lista

cu actele necesare

 • 3. Contract de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Cluj, (va fi

prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat) sau copie a contractului de închiriere cu Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari, (va fi dată în situația în care solicitantul și

membrii familiei sunt tolerați într-un imobil) din care să rezulte suprafața utilă a imobilului, precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar și copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv;                                                                                            □

 • 5. Declarație notarială în care sa fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care

locuiesc la adresa respectivă, numele acestora și copiile după B.I./C.I./certificat de naștere ale tuturor persoanelor care ocupă locuința respectivă (în cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuiește)                                                              □

 • 6. Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces, sentință de divorț); _ 3

 • 7. Adeverințe cu venitul NET lunar, inclusiv cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni, defalcat pe

luni, sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit - ambii soți și membrii familiei de grd. I;                                                                                        □

 • 8. Acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite ( convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participații sau altele semenea).

 • 9. Declarație pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere.

 • 10. Copii după actele de studii.                                                                       □

 • 11. Adeverință cu vechimea totală în muncă eliberată de către Agenția județeană de prestații sociale sau copie a deciziei de pensionare;

 • 12. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap- dacă este cazul.               Z

 • 13. Copii ale documentelor din care rezultă că aveți calitatea de veterani și văduve de război,

beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii) - dacă este cazul.                                                                          □

 • 14. Adeverință care să confirme că solicitantul a beneficiat de serviciu de tip rezidențial (provine din

instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani) - dacă este cazul.

 • 15. Copie a Deciziei de pensionare pentru caz de boală sau incapacitate permanentă de muncă sau

anticipat.

 • 16. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a

Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința).

 • 17. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de

evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul).

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe sociale, conține un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realității.

Cluj-Napoca,                                                            Semnătura,

Data..................