Hotărârea nr. 360/2016

Hotărârea 360/2016 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320931.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general la data de 30.06.2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general la data de 30.06.2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 249837 din 13.08.2012 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general la data de 30.06.2012;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2012, conform anexelor 1,2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 360 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 1 la Hotărârea nr.360/2012


EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL la data de 30.06.2012


lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget rectificat 2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06. 2012

BUGETUL GENERAL

973,222,000

582,748,598

351,208,603

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

562,412,000

333,054,598

248,757,370

BUGETUL DE DEZVOLTARE

410,810,000

249,694,000

102,451,233

I

BUGETUL GENERAL - VENITURI

923,855,000

546,958,027

389,719,006

1

BUGETUL LOCAL

792,523,000

466,049,711

348.896,679

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

76,375,000

48,153,000

15.029,922

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

82,392,000

47,405,316

30,151,919

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

973,222,000

582,748,598

351,208,603

1

BUGETUL LOCAL

837,491,000

498.017,71 1

313,659,846

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

76,375,000

48.153,000

15.029,922

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

86,791,000

51,227,887

26,878,349

Excedent Ia data de 30.06.2012( disponibil)

0

38,510,403

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-49,367,000

-35,790,571

0

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 2 la Hotărârea nr. 360/2012


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2012


lei

Nr.

Denumire indicatori

cod

Buget

Buget

Realizări

crt.

rectificat

2012

Trim I+Trim II 2012

30.06.2012

TOTAL VENITURI, din care:

000102

792,523,000

466,049,711

348,896,679

Venituri proprii

4802

489,912,764

300,756,419

263,016,110

I

Venituri curente

0002

624,533,623

368,955,278

320,247,376

A

Venituri fiscale

0003

585,146,331

344,577,986

299,563,590

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

342,479,331

199,102,986

154,365.708

Al.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la pers, fizice

0006

342.479,331

199,102,986

154,365,708

Impozit pe venit

0302

8,752,000

6,291,000

4.576,555

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

333,727,331

192.811,986

149,789,153

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

333,291,331

192,593,986

149,545,090

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

436,000

218,000

244,063

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

75,848,000

55,299.000

55,762,559

Impozite și taxe pe proprietate

0702

75,848,000

55,299,000

55,762,559

Impozit și taxă pe clădiri

070201

60,603,000

45,360,000

45,965,743

Impozit și taxă pe teren

070202

7,145,000

5,129,000

4,654.455

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8,100,000

4,810.000

5.142,361

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

165,997,000

89,554,000

88,782,481

Sume defalcate din TVA

1 102

134,805,000

68,383,000

68,383,000

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

132,649,000

66,311,000

66,311,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

2,156,000

2,072,000

2,072,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

1.942,000

1.000.000

421,168

Taxe pe servicii specifice

1502

726,000

380,000

422,972

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

28,524,000

19,791.000

19,555,341

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22,968.000

16,391,000

16,224,885

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

5.556.000

3,400,000

3,325,859

bunurilor sau pe desfășurare de activități

A

-------------A

-------A 507

V

V

4,jV/

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

822,000

652,842

c

Venituri nefiscale

0012

39.387,292

24,377.292

20.683,786

CI

Venituri din proprietate

0013

16,406,000

10,700,000

9.577,545

Venituri din proprietate

3002

16,406,000

10,700,000

9,577.545

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

0

0

715,722

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

16,406.000

10,700,000

8.861,823

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

22.981.292

13,677.292

1 1,106.241

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

5,800,000

3,065,000

2,928,369

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2.041.000

1,542,000

972.812

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,250,000

5,550.000

4,660,752

Diverse venituri

3602

5,770,000

3,400,000

2,245,480

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

120,292

120,292

298,828

Donații și sponsorizări

37.02.01

120.292

120.292

298,828

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-117,692,567

-70.800,567

-70.608.668

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1 17,692,567

70,800,567

70,608,668

II

VENITURI DIN CAPITAL

0015

304,433

304,433

402,182

III

Excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0

0

11,048,380

IV

SUBVENȚII

0017

57,884,944

31,280,000

8,097,655

Subvenții de la bugetul de stat

4202

57,884,944

31,280.000

8,097,655

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

420201

1,100,000

400.000

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

10,500,000

5,500,000

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

1,270,000

370,000

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

420218

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

25.000.000

7,980,295

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0

0

38,402

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

420237

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

14,944

10.000

1,285

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor termice

420246

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

420251

0

0

77,673

unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

V

SUME FEN POSTADERARE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRII

4502

109,800,000

65,510,000

9,101,086

TOTAL CHELTUIELI, din care:

total

837,491,000

498,017,711

313,659,846

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

62,768,000

34,410,559

25,049,906

- cheltuieli de personal

5102.10

20,800,000

10.887,000

9.683.454

- bunuri și servicii

5102.20

30,200,343

15,013,902

12,185,105

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

4.592,000

4,592,000

2,947,662

- cheltuieli de capital

5102.70

6,850,000

4,000,000

316,028

- rambursări de credite interne

5102.81

408.000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

5102.85

-82.343

-82.343

-82.343

curent

2

Alte servicii publice generale

5402

4,900,000

3,830,500

1,508,240

- cheltuieli de personal

5402.10

2,100,000

1,491,000

1,240,938

- bunuri și servicii

5402.20

1,800,000

1,339,500

267,302

- fonduri de rezervă

5402.50

1.000,000

1.000,000

0

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

20,000,000

10,250,000

8,270,389

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

7,820,000

4,576,000

2,965,938

- cheltuieli de personal

6102.10

6,400,000

3,714,000

2,852,980

- bunuri și servicii

6102.20

1,000,000

642,000

97,780

- cheltuieli de capital

6102.70

420,000

220,000

15,178

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

5

învățământ

6502

173,273,000

99,762,072

78,613,930

- cheltuieli de personal

6502.10

106,011,000

53,144.469

53.052,305

- bunuri și servicii

6502.20

38,180,750

26,373,161

15.855,351

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

959,000

819.000

71.946

- asistență socială

6502.57

3,200,000

2.121,050

1,612,279

- burse

6502.59

7,000,000

4,646,142

3,874,013

- cheltuieli de capital

6502.70

17,952,793

12,734,793

4,224,579

- rambursări de credite interne

6502.81

46,000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-76,543

-76,543

-76,543

6

Sănătate

6602

23,662,000

16,249,600

6,482,921

- cheltuieli de personal

6602.10

4,800,000

2,773,000

2,207,917

- bunuri și servicii

6602.20

600,000

364.600

45,881

- transferuri

6602.51

11,600,000

8,900,000

4,229,123

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

4.862,000

2,962,000

0

- cheltuieli de capital

6602.70

1,800,000

1,250,000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

6602.85

0

0

0

7

Cultură, recreere și religie

6702

35,010,000

25,320,000

15,335,450

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

15,500,000

8,500,000

3.274,646

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,800,000

850.000

130,391

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

14.500,000

14.500.000

1 1,879,017

- cheltuieli de capital

6702.70

2,210,000

1,470,000

51,396

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

0

0

0

8

Asigurări și asistență socială

6802

58,875,000

33,345,980

18,002,313

- cheltuieli de personal

6802.10

16,289,000

7,913,000

7,093,902

- bunuri și servicii

6802.20

1 1,420,771

6,332,751

3,269,539

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

2,100,000

1,225,000

791,410

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

14,210,000

8.410.000

405,464

- asistență socială

6802.57

12,430,000

7,290,000

5,857,296

- cheltuieli de capital

6802.70

2,459.000

2,209,000

618.473

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-33,771

-33,771

-33,771

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

95,702,000

50,417,000

14,998,398

- bunuri și servicii

7002.20

19,623,303

13,957,303

9.715,510

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

13,035,000

7,035,000

0

- alte transferuri

7002.55

18,797,521

8,522,521

1,252,459

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

22,855,000

10,055,000

1,702,950

- cheltuieli de capital

7002.70

19,821,000

12,043,000

3,523,303

- rambursări de credite interne

7002.81

2,766,000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-1,195,824

-1,195,824

-1.195,824

10

Protecția mediului

7402

35,982,000

19,712,000

15,642,979

- bunuri și servicii

7402.20

31,278,746

17,408,746

15,844,478

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

800,000

400,000

0

- cheltuieli de capital

7402.70

4,182,000

2,182,000

77,247

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

-278,746

-278,746

-278,746

11

Combustibili și energie

8102

53,150,000

37,050,000

31,400,286

- subvenții

8102.40

50,000,000

36,000,000

31,412,360

- transferuri

8102.51

0

0

0

- alte transferuri

8102.55

412,074

412,074

0

- cheltuieli de capital

8102.70

2,750,000

650,000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-12,074

-12,074

-12,074

12

Agricultură, Silvicultură

8302

200,000

110,000

22,804

- bunuri și servicii

8302.20

200,000

110,000

22,804

13

Transporturi

8402

266,149,000

162,984,000

95,366,292

- bunuri și servicii

8402.20

60,893,000

38,000,000

14,920,140

- subvenții

8402.40

29,000,000

18,000,000

17,493,881

- alte transferuri

8402.55

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

99.400.000

53.600,000

35,471,333

- cheltuieli de capital

8402.70

71,255,000

47,974,000

22,071,846

- rambursări de credite

8402.81

3.601,000

3.410,000

3,409,092

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

8402.85

curent

0

0

0

14

Excedent la data de 30.06.2012

0

0

35,236,833

15

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-44,968,000

-31,968,000

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DE FUNCȚIONARE la data de 30.06.2012

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat

Buget

Trim I+Trim II

Realizări

30.06.2012

2012

2012

TOTAL VENITURI, din care:

0001

506,856,000

298,164,711

249,678,395

Venituri proprii

4802

489,608,331

300,451,986

251,565,548

I

Venituri curente

0002

506,841.056

298,154,711

249.638.708

A

Venituri fiscale

0003

585,146,331

344,577.986

299,563,590

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

342,479,331

199,102,986

154.365,708

A1.2

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

342,479,331

199,102,986

154,365,708

Impozit pe venit

0302

8.752,000

6,291,000

4,576,555

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

333,727,331

192,81 1,986

149,789,153

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

333,291,331

192,593,986

149,545,090

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

436,000

218.000

244,063

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

75,848,000

55,299.000

55,762,559

Impozite și taxe pe proprietate

0702

75,848.000

55,299.000

55,762,559

Impozit și taxă pe clădiri

070201

60,603,000

45,360,000

45,965,743

Impozit și taxă pe teren

070202

7,145,000

5.129,000

4,654,455

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

8.100,000

4.810,000

5,142,361

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

165.997,000

89,554,000

88,782,481

Sume defalcate din TVA

1102

134.805,000

68,383,000

68,383,000

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

132,649,000

66,311,000

66,311,000

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

2,156,000

2,072.000

2,072,000

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

1,942,000

1.000.000

421,168

Taxe pe servicii specifice

1502

726,000

380,000

422,972

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

28,524.000

19,791,000

19,555,341

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22,968,000

16,391,000

16,224,885

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

5,556,000

3,400,000

3,325,859

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

0

0

4,597

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

82T.000

622,000

652,842

c

Venituri nefiscale

0012

-78,305,275

-46,423,275

-49,924,882

CI

Venituri din proprietate

0013

16,406,000

10,700,000

9,577,545

Venituri din proprietate

3002

16,406,000

10.700,000

9.577,545

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

0

0

715,722

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

16.406,000

10,700,000

8.861,823

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

-94,71 1,275

-57,123,275

-59,502,427

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

5,800,000

3,065,000

2.928,369

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2,041,000

1,542,000

972,812

Amenzi, penalități și confiscări

3502

9,250,000

5,550,000

4,660.752

Diverse venituri

3602

5,770,000

3.400.000

2,245.480

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

-117.572,275

-70.680,275

-70,309,840

Donații și sponsorizări

37.02.01

120,292

120,292

298,828

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.02.03

-117.692,567

-70,800,567

-70.608.668

IV

SUBVENȚII

0017

14,944

10,000

39,687

Subvenții de la bugetul de stat

4202

14.944

10.000

39.687

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0

0

38,402

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

14,944

10,000

1,285

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor termice

420246

0

0

0

I

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

TOTAL

506,856,000

298,164,711

227,207,125

Autorități publice și acțiuni externe

5102

51,326,000

25,818,559

21,786,216

- cheltuieli de personal

5102.10

20,800,000

10,887.000

9,683.454

- bunuri și servicii

5102.20

30,200,343

15,013,902

12,185,105

- rambursări de credite interne

5102.81

408,000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

-82,343

-82,343

-82,343

2

Alte servicii publice generale

5402

4,900,000

3,830,500

1,508,240

- cheltuieli de personal

5402.10

2,100.000

1.491,000

1,240,938

- bunuri și servicii

5402.20

1,800,000

1,339,500

267,302

- fonduri de rezervă

5402.50

1,000,000

1,000,000

0

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

20,000,000

10,250,000

8,270,389

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

7,400,000

4,356,000

2,950,760

- cheltuieli de personal

6102.10

6,400,000

3,714.000

2,852,980

- bunuri si servicii

6102.20

1,000,000

642.000

97,780

5

învățământ

6502

154,364,000

86,211,072

74,320,198

- cheltuieli de personal

6502.10

106,011,000

53,144.469

53,052,305

- bunuri și servicii

6502.20

38,180,750

26,373,161

15,855,351

- asistentă socială-------------------

6502,57—

3,200.000

2,121,050

1,612,279

- burse

6502.59

7.000,000

4,646,142

3.874,013

- rambursări de credite interne

6502.81

46,000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

6502.85

-73,750

-73,750

-73,750

6

Sănătate

6602

11,900,000

9,637,600

6,071,693

- cheltuieli de personal

6602.10

4,800,000

2,773,000

2,207,917

- bunuri și servicii

6602.20

600,000

364,600

45,881

-transferuri

6602.51

6,500,000

6,500,000

3,817,895

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6602.85

0

0

0

7

Cultură, recreere și religie

6702

18,300,000

9,350,000

3,405,037

- bunuri și servicii

6702.20

15,500,000

8,500.000

3,274,646

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,800,000

850.000

130,391

8

Asigurări și asistență socială

6802

42,206,000

22,726,980

16,978,376

- cheltuieli de personal

6802.10

16,289,000

7,913.000

7,093,902

- bunuri și servicii

6802.20

1 1,420,771

6,332,751

3,269,539

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

2,100,000

1,225,000

791,410

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- asistență socială

6802.57

12,430,000

7,290.000

5.857,296

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-33,771

-33,771

-33,771

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

21,766,000

13,334,000

9,092,207

- bunuri și servicii

7002.20

19,623,303

13,957,303

9,715,510

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

0

- rambursări de credite interne

7002.81

2,766,000

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-623,303

-623,303

-623,303

10

Protecția mediului

7402

31,000,000

17,130,000

15,565,732

- bunuri și servicii

7402.20

31,278,746

17,408,746

15,844,478

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

-278,746

-278,746

-278,746

11

Combustibili și energie

8102

50,000,000

36,000,000

31,412,360

- subvenții

8102.40

50,000,000

36,000,000

31,412,360

- transferuri

8102.51

0

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

0

12

Agricultură, Silvicultură

8302

200,000

110,000

22,804

- bunuri și servicii

8302.20

200,000

110,000

22,804

13

Transporturi

8402

93,494,000

59,410,000

35,823,113

- bunuri și servicii

8402.20

60,893,000

38,000,000

14,920,140

- subvenții

8402.40

29,000,000

18,000,000

17,493,881

- rambursări de credite

8402.81

3,601,000

3,410,000

3,409,092

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Excedent la data de 30 06.2012,—

8402.85

0

0

o o

0

22,471,270

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE la data de 30.06.2012

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06.2012

TOTAL VENITURI, din care:

0001

285,667,000

167,885,000

99,218,284

Venituri proprii

4802

304,433

304,433

402,182

I

Venituri curente

0002

117,692,567

70,800,567

70,608,668

A

Venituri fiscale

0003

0

0

0

A4

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0

0

0

C

Venituri nefiscaie

0012

117,692,567

70,800,567

70,608,668

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

117,692,567

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

117,692,567

70,800,567

70,608,668

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

1 17,692,567

70,800,567

70,608,668

II

VENITURI DIN CAPITAL

0015

304,433

304,433

402,182

III

Excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0

0

11,048,380

IV

SUBVENȚII

0017

57,870,000

31,270,000

8,057,968

Subvenții de la bugetul de stat

4202

57,870,000

31,270,000

8,057,968

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de

termoficare

420201

1,100,000

400.000

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

10,500,000

5,500,000

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu

420213

1,270,000

370,000

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

420218

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare

420220

45,000,000

25,000,000

7,980,295

Finațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

420237

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

420251

0

0

77,673

V

SUME FEN POSTADERARE ÎN CONTUL

4502

109,800,000

65,510,000

9,101,086

PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARII

1

Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:

TOTAL

330,635,000

199,853,000

86,452,721

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

11,442,000

8,592,000

3,263,690

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

4,592,000

4,592,000

2.947,662

- cheltuieli de capital

5102.70

6.850,000

4.000.000

316,028

2

Ordine publică și siguranță națională

6102

420,000

220,000

15,178

- cheltuieli de capital

61.02.70

420,000

220,000

15,178

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

0

0

3

Învățământ

6502

18,909,000

13,551,000

4,293,732

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

959,000

819,000

71,946

- cheltuieli de capital

6502.70

17,952,793

12,734,793

4,224,579

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-2,793

-2,793

-2,793

4

Sănătate

6602

11,762,000

6,612,000

411,228

- transferuri între unități ale administrației publice

6602.51

5,100,000

2,400,000

411.228

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

4,862,000

2,962,000

0

- cheltuieli de capital

6602.70

1.800,000

1,250.000

0

5

Cultură, recreere și religie

6702

16,710,000

15,970,000

11,930,413

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

14,500,000

14,500,000

1 1.879,017

- cheltuieli de capital

6702.70

2,210,000

1,470,000

51,396

6

Asigurări și asistență socială

6802

16,669,000

10,619,000

1,023,937

- alte transferuri

6802.55

0

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

14,210,000

8,410,000

405,464

- cheltuieli de capital

6802.70

2,459,000

2,209,000

618,473

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

73,936,000

37,083,000

5,906,191

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

13,035,000

7,035,000

0

- alte transferuri

7002.55

18,797,521

8,522,521

1,252,459

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

22,855,000

10,055.000

1,702.950

- cheltuieli de capital

7002.70

19,821,000

12,043,000

3.523,303

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-572,521

-572,521

-572,521

8

Protecția mediului

7402

4,982,000

2,582,000

77,247

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

800.000

400,000

0

- cheltuieli de capital

7402.70

4,182,000

2.182,000

77,247

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

0

0

0

9

Combustibili și energie

8102

3,150,000

1,050,000

-12,074

- alte transferuri

8102.55

412,074

412,074

0

- cheltuieli de capital

8102.70

2,750,000

650,000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-12,074

-12,074

-12,074

10

Transporturi

8402

172,655,000

103,574,000

59,543,179

- alte transferuri

3402.55

2,000,000

- 2,000,000

2,000.000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

99,400,000

53,600,000

35,471,333

- cheltuieli de capital

8402.70

71,255,000

47,974.000

22.071,846

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.85

0

0

0

11

Excedent la data de 30.06.2012

0

0

12,765,563

12

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-44,968,000

-31,968,000

0

Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică

EXECUȚIA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE la data de 30.06.2012

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARElei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget rectificat 2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06.2012

1

CREDITE INTERNE

5007

76,375,000

48,153,000

15,029,922

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76,375,000

48,153,000

15,029,922

ACTIVE NEFINANCIARE

71

76,375,000

48,153,000

15,029,922

1

Autorități publice

5107

20,222,000

6.400.000

6,400,000

Active nefinanciare

71

20,222,000

6,400,000

6,400,000

2

Cultură, recreere și religie

6707

38,700,000

32,700,000

6,451,407

Active nefinanciare

71

38,700,000

32,700,000

6,451,407

O

3

Transporturi

8407

17,453,000

9,053,000

2,178,515

Active nefinanciare

71

17,453.000

9.053,000

2,178.515

Municipiul Cluj-Napoca Direcția economică

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Ia data de 30.06.2012


lei

EXECUȚIA SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE la data de 30.06.2012

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat

2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06.2012

I

VENITURI TOTALE

000110

60,940,000

38,808,316

28,817,727

1

Venituri curente--------------------------

0010

51.640,000

31.361.316

24,869,440.

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

9,300.000

7,447.000

3,948,287

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

64,856,000

42,239,887

25,498,531

1

învățământ

6510

15,900,000

10.176,237

6,633,735

2

Sănătate

6610

39.556,000

27,840,000

. L7;7^48

-Spitalul Clinic Municipal

66100601

39,556,000

27,840,000

i7,728£4£

3

Cultură, recreere și religie

6710

2,900.000

973^50

148,039

- Casa municipală de cultură

67100306

700.000

376.650

148.039

1..',  j,,,.--;


Iei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06.2012

I

VENITURI TOTALE

000110

82,392,000

47,405,316

30,151,919

1

Venituri curente

0010

54,957.000

32,658,316

25.792,404

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

27.435,000

14,747,000

4,359,515

11

CHELTUIELI TOTALE

5010

86,791,000

51,227,887

26,878,349

1

învățământ

6510

16,700,000

10,864,237

6,680,789

2

Sănătate

6610

44,656,000

30,240,000

18,138,048

-Spitalul Clinic Municipal

66100601

44,656,000

30,240,000

18,138,048

3

Cultură, recreere și religie

6710

2.900.000

973.650

148,039

- Casa municipală de cultură

67100306

700.000

376,650

148,039

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

2,200,000

597,000

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

22,535,000

9,150,000

1,911,473

- Serviciul public de administrare parcări

701050

22,535,000

9,150,000

1,911,473

Excedent la data de 30.06.2012

0

0

3,273,570

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-4,399,000

-3,822,571

0

-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

2,200,000

597,000

0

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

6.500,000

3.250.000

988,509

- Serviciul public de administrare parcări

701050

6,500,000

3,250.000

988,509

Excedent la data de 30.06.2012

0

0

3,319,196

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-3,916,000

-3,431,571

0

EXECUȚIA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

la data de 30.06.2012                                        lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2012

Buget

Trim I+Trim II

2012

Realizări

30.06.2012

I

VENITURI TOTALE

000110

21,452,000

8,597,000

1,334,192

1

Venituri curente

0010

3,317,000

1,297,000

922,964

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

18,135,000

7,300,000

411,228

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

21,935,000

8,988,000

1,379,818

1

învățământ

6510

800,000

688,000

47,054

2

Sănătate

6610

5,100,000

2,400,000

409,800

-Spitalul Clinic Municipal

66100601

5,100,000

2,400,000

409,800

3

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

16,035,000

5.900,000

922,964

- Serviciul public de administrare parcări

701050

16,035,000

5,900,000

922,964

Excedent la data de 30.06.2012

0

0

0

Deficit acoperit din excedentul anului 2011

-483,000

-391,000

-45,626