Hotărârea nr. 36/2016

Hotărârea 36/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104 C provizoriu; beneficiar: Cadiş Florin Horaţiu.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104 C provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104 C provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7824 din 25.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104 C provizoriu, beneficiarului: Cadiș Florin Horațiu;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 120190/314 din 28.05.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, Colonia Borhanci nr. 104 C provizoriu, beneficiarului: Cadiș Florin Horațiu, pentru amplasarea unei locuințe pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de drumul de acces: min. 5 m;

  • •   retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

  • •   retragerea față de limita posterioară: min. 5 m;

  • •  regimul de înălțime: D+P+M din max. P+2E; indicatorii urbanistici: POT max= 35% și CUT max= 0,9;

  • •   accesul auto și pietonal din drum de acces din str. Borhanciului.

In vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței aferente dezvoltățrii drumului de acces la profil de 9 m. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului PUG.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință. . D^n Ștefan TarceaNr. 36 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)