Hotărârea nr. 353/2016

Hotărârea 353/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 470/2014, modificată și completată cu Hotărârile nr. 88/2015 și nr. 111/2016 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și străzilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 269/2014 (punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Cluj-Napoca a unor terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentințe civile definitive și irevocabile)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 269/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 315527/09.09.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 269/2014;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 269/2014 astfel:

  • - poziția 69, lotul 82, cu nr. cad. 306263, se înlocuiește cu lotul cu nr. cad. 306320;

  • - poziția 70, lotul 84, cu nr. cad. 306265, se înlocuiește cu lotul cu nr. cad. 306324;

  • - poziția 71, lotul 85, cu nr. cad. 306266, se înlocuiește cu lotul cu nr. cad. 306325;

  • - poziția 72, lotul 86, cu nr. cad. 306267, se înlocuiește cu lotul cu nr. cad. 306326;

  • - poziția 73, lotul 87, cu nr. cad. 306268, se înlocuiește cu lotul cu nr. cad. 306327.

Art. H. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 269/2014 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul revendicări, fond funciar și registru agricol.


Președinte d^ ședință. Jr.

Nr. 353 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)