Hotărârea nr. 350/2016

Hotărârea 350/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319217.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 283/2014 (alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Șesului nr. 23)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 283/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 313708/08.09.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 283/2014;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și reactualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 283/2014. cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

..Art. 21 Se mandatează doamna consilier local Horvâth Anna - viceprimar. pentru semnarea actului de alipire în formă autentică".

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 283/2014 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 350 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)