Hotărârea nr. 35/2016

Hotărârea 35/2016 - Aprobarea P.U.D. etajare parţială imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132; beneficiari: Pop Ioan şi Pop Ioan Flaviu.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu etajare parțială imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -etajare parțială imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 479879 din 22.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - etajare parțială imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132, beneficiari: Pop Ioan și Pop Ioan Flaviu;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 228261/536 din 16.07.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - etajare parțială imobil de locuit, str. Septimiu Albini nr. 132, beneficiar: Pop Ioan și Pop Ioan Flaviu, pentru etajare parțială imobil de locuit pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  construcția existentă amplasată pe limita nordică și vestică a parcelei;

  • •  regimul de înălțime: Sp+P+Ep din max. (S)+P+E+ER;

  • •  accesul auto, din str. Madach Imre, iar accesul pietonal, din str. Madach Imre și din str. Septimiu Albini;

  • •  staționarea autovehiculelor. în incintă, respectând Anexa nr. 2 (PUG).

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobarea noului PUG.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 35 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)