Hotărârea nr. 349/2016

Hotărârea 349/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 151/2014 (însușirea documentației cadastrale de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 151/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 309881/04.09.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 151/2014;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 151/2014 cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Art. 41 Se mandatează doamna consilier local Horvath Anna - viceprimar, pentru semnarea actelor de partaj în formă autentică”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 151/2014 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte dș7ședință, Jr. Ovidi

Contrase


Secretarul

Jr. Auror


Nr. 349 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)