Hotărârea nr. 348/2016

Hotărârea 348/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 72A, identificat prin nr. cad. 320031.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada ILIE MĂCELARU în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ILIE MĂCELARU în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.l 85215/441/05.06.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ILIE MĂCELARU în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ILIE MĂCELARU în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 348 din 11 iulie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 348/2013 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ILIE MĂCELARU în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime strada :

L = 416,00 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:

S = 3.660,7 mp

Suprafață trotuar

Suprafață construita (carosabil +trotuar)

S = 1.178,8 mp

S = 4.839,5 mp

• Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

  • - 1.375,405 mii RON

  • - 1.353,149 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


SC DIFERIT SRL, J12/590/2001 ,CUI: RO1 3845570, Capital social: 200400 lei IBAN: RO11 BTRL 0130 1202 7589 23XX Banca Transilvania Cluj-Napoca IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 0812 1828 Raiffeisen Bank Cluj-Napoca
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “Modernizare strada llie Macelaru”


lei/euro din data de 28.03.2013

in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.4178

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

I mii euro

1

2

3

4

5

6

|       7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la Utiiitati (energie electrica, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

2.500

0.566

0.600

3.100

0.702

3.3

Proiectare si inginene

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dirigintie de șantier 0.16%(C+M)

2.165

0.490

0.520

2.685

0.608

TOTAL CAPITOL 3

4.665

1.056

1.120

5.785

1.309

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.353.149

306.295

324.756

1.677.904

379.805

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1,353.149

306.295

324.756

1,677.904

379.805

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane.taxe.cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in c-tii 0,8%(C+M)

10.825

2.450

0.000

10.825

2.450

5.2.2

Casa constructorului 0,5%(C+M)

6.766

1.531

0.000

6.766

1.531

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

17.591

3.982

0.000

17.591

3.982

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,375.405

311.332

325.875

1,701.280

385.097

Din care C+M

1,353.149 )   306.295

324.756

1,677.904

379.805

cu preturi

iiBd. Muncii nr. 18 Cluj-Napoca 400641: Tel: +40(11)264452311. +40(0)264452314 Fax: +40(0)264452312: E-mail: office(£Ddiferit.eu; www.diferit.eu