Hotărârea nr. 347/2016

Hotărârea 347/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea Diplomei și medaliei Pro Urbis pentru Excelență în sport Echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv „Universitatea-Jolidon" Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea Diplomei și medaliei Pro Urbis pentru Excelență în sport Echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv,, Universitatea-Jolidon" Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293517 din 24.09.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune acordarea Diplomei și medaliei Pro Urbis pentru Excelență în sport Echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv,, Universitatea-Jolidon" Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 lit. „d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea Diplomei și medaliei Pro Urbis pentru Excelență în sport Echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv ,, Universitatea-Jolidon" Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism, prin Biroul Evenimente publice.


Nr. 347 din TI septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)