Hotărârea nr. 346/2016

Hotărârea 346/2016 - Darea în administrare, Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”, a unui teren în suprafață de 210 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 4-6.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul medicinei, domnilor prof. dr. Massimo Rossi, prof. dr. Raimund Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul medicinei, domnilor prof. dr. Massimo Rossi, prof. dr. Raimund Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261522/24.08.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, în domeniul medicinei, domnilor prof. dr. Massimo Rossi, prof. dr. Raimund Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn;

Luând în considerare curriculum vitae al domnilor prof. dr. Massimo Rossi, prof. dr. Raimund Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn, recomandările prezentate și strălucita activitate științifică, rolul activ al distinșilor profesori la promovarea relațiilor de colaborare între instituțiile europene și instituțiile medicale clujene, prin care au contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 8, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se acordă Diploma și Medalia Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul medicinei, domnilor ]                   -   •                   d


Margreiter, prof. dr. Guido Gabriel Persijn.

Nr. 346 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)