Hotărârea nr. 341/2016

Hotărârea 341/2016 - Completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Alianței Organizațiilor Studențești din România pentru organizarea Proiectului „Forumul Organizațiilor Studențești din România”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Alianței Organizațiilor Studențești din România pentru organizarea Proiectului „Forumul Organizațiilor Studențești din România”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244775 din 07.08. 2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, Alianței Organizațiilor Studențești din România pentru organizarea Proiectului „Forumul Organizațiilor Studențești din România”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 3 și 29 lit. e din Legea nr. 350/2006 a tineretului;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Alianței Organizațiilor Studențești din România pentru organizarea Proiectului „Forumul Organizațiilor Studențești din România”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Radu Moisin

Nr. 341 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Secretarul mui

Jr. Aurora T________        .