Hotărârea nr. 34/2016

Hotărârea 34/2016 - Revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii parţiale a Plângerii prealabile nr. 83.757/2015.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii parțiale a Plângerii prealabile nr. 83757/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 83757/43 din 02.03.2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83757 din 28.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii parțiale a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 83757/43 din 02.03.2015;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii parțiale a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 83757/43 din 02.03.2015, în sensul modificării încadrării funcționale a parcelelor înscrise în CF nr. 310569 (cu nr. cad. 310569 și suprafața de 1838 mp). CF nr. 290028 (cu nr. cad. 19428 și suprafața de 1838 mp), CF nr. 290029 (cu nr. cad. 19429 și suprafața de 1890 mp), CF nr. 309021 (cu nr. topo 13445/1/2) și CF nr. 280244, cu nr. cad. 280244 din UTR ULiu în UTR Liu. conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 34 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )

Anexă la Hotărârea nr. 34/2016