Hotărârea nr. 337/2016

Hotărârea 337/2016 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 12.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2012, din care 4.000 de lei (sumă netă) pentru premierea elevelor Gabriela Todean, Daniela Muncaci, Alexandra Marian și Anamaria Mihăilă (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012 și 8.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevelor Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai” și Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” (din care 6.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai” și 2.000 de lei Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2012 pentru premierea elevelor Gabriela Todean, Daniela Muncaci, Alexandra Marian și Anamaria Mihăilă (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21650 din 12.07.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 4.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2012 pentru premierea elevelor Gabriela Todean, Daniela Muncaci, Alexandra Marian și Anamaria Mihăilă (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 lit. „d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 12.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2012, din care 4.000 de lei (sumă netă) pentru premierea elevelor Gabriela Todean, Daniela Muncaci, Alexandra Marian și Anamaria Mihăilă (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2012 și 8.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevelor Lic ui Teoretic  „Gheorghe Șincai” și Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” (din care 6.000 de lei 1/fceului Teoretic  „Gheorghe Șincai” și 2.000 de lei Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Directa Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE Ș

INȚĂ,


Jr. Radu Moi / Contraser/ne Secretardl m Jr. Aurofa Ță

Nr. 337 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)